Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 juli 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de uitbetaling van een vakbondspremie in de beschutte werkplaatsen van de Duitstalige Gemeenschap die gesubsidieerd worden door de "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben" type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018011740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 08/01/2017 pub. 05/07/2018 numac 2018012967 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de ziekenhuisvrijstelling voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt mevrouw Myrle CLAESSENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012918 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt Mevr. Annelies BONTINCK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012992 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "les éleveurs namurois du cheval de trait " type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Festival des Plantes Comestibles" type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018031373 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031371 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2017, wordt het burgerlijk ereteken verleend: - aan het hiernavermeld personeelslid van de provincie Luik: Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Mevr. Annik Poczesny, geschoolde arbeidster. - aan de hiernavermelde personeelsleden van de prov(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 mei 2018, wordt de heer Jan COURTMANS, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Verlenging aanstelling Bij koninklijk besluit van 20 juni 2018 wordt, met ingang van 25 juni 2018, een verlenging van zes maanden toegekend aan het mandaat van de heer Jean-Marc DELPORTE als Voorzitter van het Directi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040173 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de transactionele afhandeling bij inbreuken op de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de ontbinding en de vereffening van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers" type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de boom- en bosboomkwekerijen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het overloon voor de arbeidsprestaties na negentien uur type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201616 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de koopkracht 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het loopbaanverlof type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018201876 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag "nachtprestaties en zware beroepen" type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2017-2018 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de regeling voor overuren type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2016 betreffende de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 13/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018202359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 20/12/2012 pub. 05/07/2018 numac 2018203228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt aan de heer LAMBERT Frank op het einde van de maand november 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tijdelijke aanstelling in de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij ministerieel besluit van 28 juni 2018 wordt Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 02/07/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018031419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 115 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 22/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040174 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en tot opheffing van diverse bepalingen, de transactionele afhandeling bedoeld in artikel 7 van de voornoemde wet voor te stellen type ministerieel besluit prom. 25/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203422 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 241.445 van 8 mei 2018 in zake Carine Riquette tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2018, h « Schendt artikel 153, § 3, eerste en derde lid, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 bet(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012759 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 18.577.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012760 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.362.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012949 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Personeel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering werd het personeelsplan 2018 goedgekeurd. Rang Graad TOTAAL AS IS TOTAAL Onreduceerbaar Operationeel TO BE 2017 VVP pensioen Algemeen (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012761 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.492.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018040195 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 houdende de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofd-stedelijk Gewest en tot toekenning van een gratis abonnement aan de houders van het statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018203414 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 september 2017 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 21/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018203415 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Saint-Hubert

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012975 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vereniging zonder winstoogmerk Natagora heeft de nietig Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.297/XIII-8.249. Voor de Hoofdgriffier, Céci(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012977 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv BPOST heeft de nietigverklaring gevorderd van de bel Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.105/XV-3.615. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012978 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vennootschap naar Nederlands recht CERTIS EUROPE bv c.s Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2018. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031398 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Syndicat pour la mobilité et transport intermodal des services publics - Protect (METISP-PROTEC(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018031405 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Benelux Masterbuilders c.s. heeft de nietigverklarin Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 225.474/XIII-8.383. Voor de Hoofdgriffier: (...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203421 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 mei 2018 in zake M.G. tegen N.V. en R.G., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 mei 2018, heeft de Rechtbank van eerste aan « Schendt artikel 331ter van het Burgerlijk Wetboek artikel 22bis van de Grondwet, al dan niet in s(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203473 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 mei 2018 in zake C. V.Q. tegen de Federale Pensioendienst, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2018, heeft de Arbeid « Is het nieuwe artikel 7 § 2 van de wet [van 22 maart 2001] op de Inkomensgarantie voor Ouder(...) type bericht prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203472 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 mei 2018 in zake A.B. en L.O. tegen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Gent, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Schendt artikel 1476quater, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de G(...)

document

type document prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203504 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige experten economische studies (niveau A2) voor De Belgische Mededingingsautoriteit. - Selectienummer: AFE18001 Deze selectie werd afgesloten op 19/06/2018. Er zijn 2 laureaten. type document prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203505 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken van de Directie van de infrastructuur IT (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: AFG18068 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor de gewestelijke overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer: ANB18012 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2(...) Er zijn 19 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203507 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Chefs van het operationeel personeel-Kapiteinsdienst (niveau C) voor de Haven van Brussel. - Selectienummer: AFB18008 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2018. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 2 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018012896 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt mevrouw AMPE Michèle, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 februari 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018040242 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt de heer Wouter T. BENOIT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van d Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018040241 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt mevrouw Vanessa M.-A.P. DE MEYER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, w(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018 wordt de heer Stephane BALTAZAR LOPES met ingang van 1 juni 2018 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juni 2017.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018203244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Frank LAMBERT De betrokken organisaties w De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/07/2018 numac 2018040203 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Aanwerving via **** mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van attaché , in de **** **** (****. 40002801) De selectie, via **** mobiliteit, van een attaché (rang ****1), in de **** **** ****(...) **** aantal geslaagden bedraagt 1.

document

type document prom. 02/07/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018031397 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Maatregelen getroffen door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle
^