Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 13/12/2017 pub. 29/05/2018 numac 2018012055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het federaal agentschap voor Nucleaire Controle. - Duitse vertaling type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen type wet prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031085 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 8 mei 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2017206592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de werkzekerheidsclausule type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2017206714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018010095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018011810 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de door de aardappelproducenten verschuldigde tijdelijke crisisbijdragen voor het vergoeden van verliezen ingevolge maatregelen tegen schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012116 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen, bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, masters of bachelors voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v Het betreft taken inzake controle en certificering zoals bedoeld in de wetten en de uitvoeringsbesl(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van de wet van 5 december 2017 houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031097 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" Burgerlijke eretekens ij koninklijk besluit van 18 februari 2018, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de (...) Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis van tweede klasse : Mevr. Geneviève Antoine, eerste a(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031125 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van de transparantie op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031148 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 wordt het mandaat van de heer Claude GREGOIRE, als korpschef van de lokale politie van de politiezone SAMSOM, met ingang van 2 mei 2018 voor type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het sectoraal systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018200628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de syndicale premie 2017 type koninklijk besluit prom. 11/03/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018201374 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Extern effectief bijzitter voor de franstalige kamer van de tuchtraad Bij ministerieel besluit van 18 mei 2018 wordt het mandaat van de heer Claude GILLARD, als extern effectief bijzitter voor de Franstalige Kamer van de Tuchtraad van de persone Dit besluit treedt in werking op 7 mei 2018. type ministerieel besluit prom. 07/03/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012251 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Leescomités in het kader van het opmaken van de initiële competenties en de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type ministerieel besluit prom. 07/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031094 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031103 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 mei 2018 wordt de heer Ronny JACOBS, attaché , met ingang van 1 januari 2018, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, bij de buitendiensten van het Federaal Agentschap voo(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202673 bron waalse overheidsdienst Exploitatie van de Luchthavens Bij ministerieel besluit van 30 april 2018 wordt de maatschappij "Belgium Airport Services" voor een termijn van tien jaar die ingaat op 30 april 2018 erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de 1. administratieve grondafhandeling en supervisie; 2. afhandelingsdiensten "reizigers"(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018201863 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 10/2018 van 1 februari 2018 Rolnummer 6542 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 95 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, gesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018201867 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2018 van 7 februari 2018 Rolnummer 6563 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk H samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...)

decreet

type decreet prom. 03/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018031129 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overzending aan het Parlement van de begrotingen van de openbare instellingen die onder de Franse Gemeenschap ressorteren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018, wordt beschermd als geheel de totaliteit van de gebouwen aan de straatzijde gelegen Bogaardenstraat 34-36-38 en 40 te Brussel, vanwege hun histo De goederen zijn bekend ten kadaster te Brussel, 1ste afdeling, sectie A, 1ste blad, percelen nrs. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/05/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018202667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202670 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij besluit van de Waalse Regering van 3 mei 2018, wordt de vergunning voor de exploitatie van brandstofgas op de voormalige ondergrondse opslagplaats voor aardgas van Anderlues voor twintig jaar verleend aan de "SA European Gas

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012199 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba JH COMPANY en de nv MARIAN, die beiden woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij (...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202615 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 februari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 maart 2018, heeft de vzw « Secr Die zaak is ingeschreven onder nummer 6868 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012249 bron vlaamse overheid Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning als technische dienst laatste fase zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende reglement op de technische e Begindatum geldigheid erkenning: Einddatum(...) type erkenning prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012250 bron vlaamse overheid Mobiliteit en Openbare Werken Erkenning als technische dienst zoals voorzien in het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende reglement op de technische eisen waaraan Begindatum geldigheid erkenning: Einddatum(...)

erratum

type erratum prom. 19/07/2017 pub. 29/05/2018 numac 2018012214 bron ministerie van de franse gemeenschap Gezamenlijk decreet van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid . - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 7 maart 2018, heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-generaal van het **** **** te ****, met als consulair ambtsgebied het **** **** **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031076 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 23 maart 2018, heeft Mevrouw PICO **** **** del **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202674 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 30 april 2018, wordt de erkenning van de heer Abdellah Hadine als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 11 mei 2018 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglementerin

document

type document prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018202770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-Officers (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG17350 Deze selectie werd afgesloten op 15/03/2018. Er zijn 25 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018012220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 23/05/2017 wordt Mevr. Anne Berghmans tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 0 Bij koninklijk besluit van 23/05/2017 wordt Mevr. Laura Bibbo tot rijksambtenaar benoemd in de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2018 numac 2018031121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 mei 2018, dat uitwe Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemd Beheerscomité, als vertegenwoordigers v(...)
^