Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011044 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kr(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2017013760 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 2017 wordt aan Mevr. Marie-Alexandra LAMBOT, Attaché van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 31 augustus `s avonds, eerv type koninklijk besluit prom. 13/12/2017 pub. 05/03/2018 numac 2018010926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van Royale Entente Durbuy inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 07/12/2016 pub. 05/03/2018 numac 2018011000 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de prijsaanduiding in de horecasector Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de medische verkiezingen in 2018 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, worden hernieu - de heren CRETEUR Marc, THUER Luc en VANDEVEN Daniel, in de hoedanigheid van werkende leden en de (...) type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018030219 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018010450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones type ministerieel besluit prom. 19/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011004 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat aangewezen is ter versterking van de missie "EUDEL/SARAJEVO" type ministerieel besluit prom. 28/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 27/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2018 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel XI.66, § 1, 6°, van het Wetboek van economisch recht en van de begindatum van de bekwaamheidsproef bedoeld in artikel 19bis, 3°, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201035 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 24 januari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018, wordt de erkenning nr. 108 als huisartsenkring van de VZW "Cercle médical Meuse et Samson ", gelegen rue Provost 20, te 5300 An Bij ministerieel besluit van 24 januari 2018 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201036 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2018 worden de rekeningen 2016 van de CVBA zuivere financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest , aangenomen in de gewone algemene vergadering 29 juni 2017. EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 14 november 2017 worden de beraadslagingen van 11 oktob(...) type ministerieel besluit prom. 24/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018201069 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de evaluatierooster bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010 tot uitvoering van de artikelen 3, 13, § 2, en 18 van het decreet van 16 juli 1985 betreffende de natuurparken type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018201116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de kamer van de beroepscommissie voor de examens afgelegd in de Franse en de Duitse taal, die belast is met de afhandeling van beroepen naar aanleiding van het niet slagen voor het praktisch rijexamen

decreet

type decreet prom. 01/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011072 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen, enerzijds, de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest en, anderzijds, de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit, gedaan te Brussel op 29 januari 2001

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018010906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste architectuur als nieuwe opleiding van Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011071 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011088 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot de tijdelijke aanduiding van de heer Jean-Paul Labruyère om de functie van adjunct-directeur-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp uit te oefenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de organisatie van gemeenschappelijke externe proeven bekrachtigd door een getuigschrift op het einde van de derde fase van het pedagogische continuüm voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018010996 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Marc TENSEN en de BVBA Gabrielle Diamonds & Jewe Deze twee zaken zijn respectievelijk ingeschreven onder de rolnummers G/A. 224.088/X-17.088 en G/A.(...) type bericht prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011107 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hilde DE COENE die woonplaats kiest bij Mrs. Laurent PROOT Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011105 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, cel "Contractueel Onderzoek" lanceert een oproep voor het indienen van toelage-aanvragen voor wetenschappelijke projecten inzake voedselveiligheid Bij de RT- en RI-projecten wordt een "top-down" benadering gevolgd op basis van gerichte (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0431.555.176 GRAVISCO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 18/01/2(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0427.618.758 VANDER Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0849.862.530 type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0406.811.664 ALMET BELGIUM intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 29(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0437.336.475 COMPAGNIE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT intrekking van de ambtshalve do(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0400.772.128 SAFE-SHOP Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0434.739.0(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0418.815.019 SANI CHAUFFAGE ATHUS Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr.(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0416.072.689 CENTRALE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DU LUXEMBOURG Annulatie van de ambtsha(...) type lijst prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0441.760.170 ELKABEL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 05/02/20(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018010330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet » te Brussel om van 1 m type vergunning prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018030425 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

erratum

type erratum prom. 26/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen. - Erratum type erratum prom. 14/01/2018 pub. 05/03/2018 numac 2018011092 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, en 17ter, A en B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201147 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de HVW : Verantwoordelijken voor het uitbetalingsbureau te Turnhout (m/v/x) (BNG18048) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om (...) Solliciteren kan tot 19/03/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201150 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-adviseurs (niveau A), voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : ANE18001. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgis(...) De uiterste inschrijfdatum van de functie werd verlengd tot 12/03/2018. Solliciteren kan tot 9/0(...)

document

type document prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201178 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers Digitalisering (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17302 Deze selectie werd afgesloten op 23/02/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 9 februari 20 Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEMYTTENAERE Bart, benoemd in de hoedanigheid van plaatsve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011156 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd college, ambtenaren van de Dienst voo(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018030567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, dat in werking Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. MEFFRE Geneviève benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201059 bron waalse overheidsdienst « Institut wallon de Formation en alternance des Indépendants et des PME » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2018 dat in werking treedt op 1 janu(...) Bij hetzelfde besluit wordt het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming v(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018201136 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der geneeskundige ver - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van werkend lid van het Beheerscomité van de Kas der genees(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/03/2018 numac 2018011089 bron grondwettelijk hof Vergelijkende proef georganiseerd met het oog op de aanwerving voor onbepaalde duur van twee contractuele attachés (****/****) bij de **** of **** afdeling van de **** van het Grondwettelijk Hof, gespecialiseerd in(...) Het Grondwettelijk Hof zal eerlang een vergelijkende proef organiseren met het oog op de aanwerving(...)
^