Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/06/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030564 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102, 2° et 3° van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverz Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2017014220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2017206115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid na een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2017206123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep met of zonder nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2017206175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het tewerkstellen van risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010968 bron federale overheidsdienst financien Overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 6 november 2017 voor wat betreft de overdrachten Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 4 februari 2018 tot overdracht van personeelsleden van(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018030095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de internationale stichting "Global Nature Fund" type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018200555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018200618 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010836 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit van 8 februari 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010914 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010928 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 14 februari 2018 wordt Mevr. Vanessa DE VUYST aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie me type ministerieel besluit prom. 20/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030540 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van acht coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030551 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200947 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200946 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200948 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest

type arrest prom. 08/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010913 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de P Centra en het Polyvalent Centrum Eupen binnen de Administratie Particulieren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid

decreet

type decreet prom. 23/10/2017 pub. 27/02/2018 numac 2017206155 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 maart 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene samenwerking type decreet prom. 26/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010909 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen tot invoering of verbetering van sommige verplichtingen tot rapportering aan het Vlaams Parlement over de toepassing en interpretatie van decreten door rechterlijke instanties, en over het gevoerde opsporings- en vervolgingsbeleid type decreet prom. 09/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010908 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Democratische Volksrepubliek Algerije betreffende het luchtvervoer, gedaan te Brussel, op 27 februari 2017 type decreet prom. 09/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010949 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het opleggen van sancties aan werkgevers die hun verplichtingen inzake de bijzondere regeling van outplacement voor de werknemers van minstens 45 jaar niet naleven type decreet prom. 16/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200754 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van officiers van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018010945 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van decreetbepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018010944 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 27/02/2018 numac 2018030451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010643 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.202 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030475 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.269 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030476 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.282 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030484 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.291 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030483 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.290 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030486 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.317 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030485 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.308 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.325 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030490 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.338 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.365 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...) type bericht prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.350 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030541 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het tariferingsbureau bedoeld in hoofdstuk IIbis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen Bij besluit van 30 januari 2018 dat in

document

type document prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030547 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17285 Deze selectie werd afgesloten op 20/02/2018. Er zijn 18 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. 10/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018200755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. 10/11/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018201002 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van rekenplichtigen voor de diensten met afzonderlijk beheer type document prom. 19/10/2017 pub. 27/02/2018 numac 2018201000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de conferenties van dienstverrichters van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven type document prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018201052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken aankoopbeleid (niveau A1) voor de FOD BOSA. - Selectienummer : AFG17278 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar(...) type document prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018201063 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke bodembeheer (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18005 Solliciteren kan tot 14/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018201066 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dataminers (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : AFG17286 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt de heer Jeroen Jorens benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 september 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 wordt mevrouw Martine Behaeghel benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader met ingang van 1 augustus 2017. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010793 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2114 van 21 december 2017 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-luitenant-kolonel, de reserve-majoors S. de Jamblinne de Meux (baron) en B.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010844 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2124 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "informatievergaring" de volgende benoeming plaats op 26 juni 20 In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoor stafbrevethouder D. Servais. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010843 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2123 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van de grondwapensystemen" de volgende benoem In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoor stafbrevethouder R. Bechet. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010845 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2125 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende In de graad van luitenant-kolonel ingenieur van het militair materieel, majoor ingenieur van het mi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010851 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2126 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoeming plaats op 26 In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, majoor stafbrevethouder M. Constandt. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018030446 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2130 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op In de graad van luitenant-kolonel militair administrateur, de majoors militaire administrateurs A. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018040003 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2111 van 21 december 2017 : In het medisch technisch korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 2 In de graad van reserve-apotheker-kolonel, reserve-apotheker-luitenant-kolonel F. Peeters. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018040004 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2112 van 21 december 2017 : In het korps van de infanterie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-luitenant-kolonel, de reserve-majoors J. De Meyer, P. Vandeuren, J. Verbeke(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018040002 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2110 van 21 december 2017 : In het korps van het marinepersoneel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 d In de graad van reserve-kapitein-ter-zee, reserve-fregatkapitein E. Van Raemdonck. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018040005 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2113 van 21 december 2017 : In het korps van de pantsertroepen heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-luitenant-kolonel, reserve-majoor K. Baudet.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018201025 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet mee De Raad volgt eveneens de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en strali(...)

document

type document prom. -- pub. 27/02/2018 numac 2018010958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten die(...) -Op 21 april 2018, in de provincie Limburg, PLOT - Sporthal Schietskuil, Poelsweg 14, 3630 Maasmech(...)
^