Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010633 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tij Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018055501 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** **** **** heer ****, **** ****, geboren Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2017014211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2017204851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2017205015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2017206625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 november 2017 wordt de heer Philippe VANDEN BROECK, adviseur klasse A3, met ingang van 1 april 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010206 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2031 van 19 november 2017, wordt geneesheer-kapitein-commandant E. Decock op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de same type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010207 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2035 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant D. De Meulder op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010231 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2036 van 19 november 2017, wordt aan mevrouw Elisabeth De Roos, op 1 januari 2018 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met a Zij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010244 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2037 van 19 november 2017, wordt aan mijnheer Patrick Fleurquin, op 1 januari 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010497 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Verandering van **** **** koninklijk besluit ****. 2084 van 19 december 2017, wordt **** ****. **** **** van het reservekader, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de infanterie van de Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na **** van het reservekader S. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010508 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Eervolle onderscheiding. - Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2085 van 19 december 2017, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste kwartiermeester- type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010509 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2086 van 20 december 2017: Worden op 1 januari 2018 aangewezen voor het ambt van vleugeladjudant van de Koning: Luitenant-generaal vlieger ****. Van de Voorde Gener Generaal-majoor ****. **** **** ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010801 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende de benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 wordt het mandaat van de heer Rino DEFOOR van korpschef van de lokale politie van de politiezone VLAS beëindi(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 131quater, tweede lid, 2° van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030332 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2077 van 13 december 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030341 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030357 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2017, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt Mevrouw Joke GORIS, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om voor de periode van 28 augustus 2017 tot en met 31 augustus 2020, de functie van deeltijds docent aan type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen met betrekking tot de invloed van de bijdragen op de pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Claudio VANDERSNICKT, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tege Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Dirk DE PAUW, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de voo Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Frank DEHASQUE, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de v Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 januari 2018 wordt de heer Guy DE ROCKER, attaché klasse A1, met ingang van 1 mei 2017 bevorderd tot de hogere klasse A2, met als titel attaché. Een beroep tot nietigverklaring tegen de vo Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, wordt aan de heer BRADT Eric op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, wordt aan de heer VAN HECKE Philippe op het einde van de maand juni 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, wordt aan de heer DE ROY Gert, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antwerp type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2008 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2006 houdende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel ten behoeve van de erkende zeevissers wijzigt type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018200787 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018200786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010451 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 maart 2008 betreffende de opleidingen tot energiedeskundige type A en type B, het ministerieel besluit van 7 juni 2007 betreffende de opleiding energiedeskundige type C en het ministerieel besluit van 17 november 2014 betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 en 8.6.3 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenningsregeling van energiedeskundigen en verslaggevers type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid - bedrag van het saldo 2013 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010578 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 08/01/2018, werd de B.V.B.A. COREPRO erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum v(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001577123 Bij ministerieel besluit van 08/01/2018(...) type ministerieel besluit prom. 02/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010671 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit van 2 februari 2018 tot vastlegging van de gelijkwaardigheid met het algemeen stuurbrevet voor pleziervaartuigen type ministerieel besluit prom. 02/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010813 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit waarbij de titel van wetenschappelijk correspondent bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium wordt verleend aan een wetenschappelijke prominent type ministerieel besluit prom. 23/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030359 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bello ZonR-toestel als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/02/2018 numac 2018200468 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de terugbetaling van de reiskosten voor pleeggezinnen type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200729 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200727 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200728 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200731 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010670 bron ministerie van landsverdediging Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 240.007 van 28 november 2017, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XIVe Kamer, het koninklijk besluit nr. 164(...)

decreet

type decreet prom. 01/02/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018010812 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met Conventie nr. 187 van de Internationale Arbeidsorganisatie over het promotionele kader voor veiligheid en gezondheid op het werk, in Genève aangenomen op 15 juni 2006

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018010682 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kosten van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2018

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 14/02/2018 numac 2018030358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 8 december 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030447 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2019. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 21 van 26 januari 2018, moeten d - op bladzijde 6582, in de laatste rij (Artikel 152, verschil) van de tabel III A. Titel II van het(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1 januari tot en type vergunning prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

erratum

type erratum prom. 10/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018010481 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, gedaan te Amsterdam op 28 november 2016 . - Erratum

document

type document prom. 12/10/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming

erratum

type erratum prom. 11/12/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018200494 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit. - Erratum type erratum prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200699 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 264 van 31 oktober 2017 in de nederlandse en de franse tekst : Pagina 97162 dient te worden gelezen "De heer Marc VAN CRAEN, rechter in sociale zaken als werkn

document

type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200799 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operatoren voor de drukkerij Fedopress (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17288 Deze selectie werd afgesloten op 07/02/2018. Er zijn 4 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200803 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige documentalisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17220 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2018. Er zijn 19 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés financiën en statistiek (niveau A1), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG17311 Deze selectie werd afgesloten op 1/02/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200819 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17251 Deze selectie werd afgesloten op 05/02/2018. Er zijn 14 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd(...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Project Managers (niveau A2) voor de FOD BOSA - DG Persopoint. - Selectie-nummer : ANG18013 Solliciteren kan tot 28/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dierenartsen hoofdbestuur (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG17298 Deze selectie werd afgesloten op (...) Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010485 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2076 van 13 december 2017, wordt mevrouw Laurane Duc op 1 september 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010491 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een lager officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2083 van 19 december 2017, wordt apotheker-luitenant ****. ****, op 26 september 2017 benoemd in de graad van apotheker-kapitein, in zijn **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030295 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2074 van 13 december 2017: Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, op 26 december 2017 benoemd in de hogere graad, in hun ****: In de graad van kapitein-commandant, kapitein ****. **** **** de graad van kapitein-commandant van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt mevrouw Evelien DE BRUYN met ingang van 15 oktober 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 oktober 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt mevrouw Katrien BERNARD met ingang van 15 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200068 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de heer Eric VAN DEN BOSCH met ingang van 15 november 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 november 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de heer Jean-Hugues BAUDOIN met ingang van 1 november 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 november 2016. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt mevrouw Tania DE MEYERE met ingang van 15 september 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 15 september 2016.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018010834 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant : 1. Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 262, &sec Aan de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden voldaan op het ogenb(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Gert DE ROY D De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018200400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Eric BRADT De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 16/11/2017 pub. 14/02/2018 numac 2018010271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing tot goedkeuring van de Raad van Bestuur houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030308 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2018 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de onderne 227,90 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 184,10 EUR, exclusief(...) type document prom. -- pub. 14/02/2018 numac 2018030413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Charter Toegang van K.M.O.'s tot overheidsopdrachten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^