Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010399 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer Van ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 18 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ge(...) type wet prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de postdiensten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010075 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 dat uitwerking heeft op 1 januari 2018 wordt er eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Renier, Robert , geboren op 13 november 1952, adviseur bij de Programmatorische federa(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010076 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 dat uitwerking heeft op 1 januari 2018 wordt er een eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Bosmans, Willem , geboren op 8 december 1952, werkleider (...) Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 dat uitwerking heeft op 1 januari 2017 wordt de heer(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010268 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2196 van 16 januari 2018, wordt mijnheer Marc Perey, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerking met Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010266 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2195 van 16 januari 2018, wordt mevrouw Nathalie De Schepper, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010265 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2194 van 16 januari 2018, wordt mevrouw Inge Maesen, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerkin Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010270 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2198 van 16 januari 2018, wordt mevrouw Christine Mertens, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerki Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010269 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2197 van 16 januari 2018, wordt mevrouw Maylis Jorissens, van de Franse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerkin Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010275 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 28/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010492 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/04/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010626 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apothekers type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010625 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010637 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot aanwijzing van instanties conform de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 wordt de heer Frank MULLENERS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone CARMA type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030242 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2189 van 16 januari 2018, wordt de heer Dirk Bauduin, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerk Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030244 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2190 van 16 januari 2018, wordt mijnheer Steven Beeckman, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uit Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 2 november 2017 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. FLANDROY Lucette, Attaché A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met in Mevr. FLANDROY Lucette, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 januari 2018, haar aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030247 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2191 van 16 januari 2018, wordt mevrouw Cathérine Baele, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitw Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030248 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2192 van 16 januari 2018, wordt mijnheer Joël Dierickx, van de Franse taalrol, bevorderd tot adviseur in de klasse A3, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwerking Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030250 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2193 van 16 januari 2018, wordt mijnheer Bavo Verbrugge, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwe Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030334 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2078 van 13 december 2017, wordt kapitein-commandant vlieger P. Beernaert op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeor type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018030367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer AUBRY Raymond op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer CORDIER Michel op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer KAMP Bernard op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer VAN DROOGHENBROECK Philippe op het einde van de maand februari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer RIAD Mustafa op het einde van de maand februari 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer de WOUTERS d'OPLINTER Baudouin op het einde van de maand maart 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 142 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 51, 52, 52bis, 54 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 04/02/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010072 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010274 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 11/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010288 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 2011 tot aanwijzing van de sociaalrechtelijke inspecteurs en de ambtenaren bevoegd voor het opleggen van de administratieve geldboeten type ministerieel besluit prom. 12/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010335 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010499 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juni 2017 tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010627 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010635 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 1 februari 2018 wordt Mevr. JUNGERS, Dominique A.J., met ingang van 1 februari 2018, aangeduid als houder van de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten" voor Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type ministerieel besluit prom. 31/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018200687 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2012 tot benoeming van de leden van de Dierentuinencommissie

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200665 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2017 van 19 oktober 2017 Rolnummer 6529 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 27ter, § 2, eerste lid, en § 3, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 23 januari 1991 inzake de bescherm Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010241 bron vlaamse overheid Decreet houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 15 december 2017 werd de heer RIAD Mustafa, ere-rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 15 december 2017 werd de heer KAMP Bernard, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzitter van type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 15 december 2017 werd de heer de WOUTERS d'OPLINTER Baudouin, ere-rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevr type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 22 december 2017 werd de heer VAN DROOGHENBROECK Philippe, ere-rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Bergen Bij beschikking van 25 januari 2018 werd de heer AUBRY Raymond, ere-raadsheer in sociale zaken als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om h

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010208 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de door de Vlaamse Gemeenschap over te dragen onroerende goederen naar de Universiteit Gent in het kader van de re-integratie van het Universitair Ziekenhuis Gent in de Universiteit Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010456 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de financiële responsabilisering van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010631 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Commissie voor studietoelagen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/02/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010632 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de raad van beroep voor de studietoelagen en -leningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010634 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor de studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018030331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 februari 2018, dat uitwerking heeft wordt de heer Matthieu DEWEVRE, te Namen, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010540 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Deputatie van de provincie Limburg heeft op 26 januari 2018 de schorsing en de nietigverklaring (...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Martin COSTENOBLE, Lodewijk DEBEDTS, Suzanne VANDAMME, Pau Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010542 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Deputatie van de provincie Limburg heeft op 26 januari 2018 de schorsing en de nietigverklaring (...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010543 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc MEULEBROECK, Maria VERPLANCKE, Fanny MEULEBROECK, Muriel MEULEBROECK, Marc VERPLANCKE, Hugo MA(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010607 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV LANDEXPLO en de BVBA LANDEXPLO WEST, die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010606 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOVUS, die woonplaats kiest bij Mrs. Pieter-Jan DEFO Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010608 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Georgette DE BUCK, Geert STROO en Danny STROO, die allen w Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010609 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Alain CHENG, Rudy VAN HECKE, Jean Pierre VAN LOOCKE, Donal Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010610 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Dries NYS, die woonplaats kiest bij Mr. Joris GEBRUERS, me Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010611 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ENEMAN en CO, de NV GHELAMCO INVEST, Patrick GEBRUER Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030282 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Châtelet heeft de nietigverklaring gevorderd van h Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.956/XIII-8206. Gr. Delannay, Hoofdgriffier.(...) type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030283 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.029/XV-3607. Gr. Delannay, Hoofdgriffier. type bericht prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030281 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw FEDERDRIVE c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017. Deze zaak is ingesch(...)

erratum

type erratum prom. 28/01/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018070013 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en boedderivaten van menselijke oorsprong. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Experten professioneel re-integratie (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG18008 Solliciteren kan tot 23/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs - Arbeidsgeneesheren (niveau A3), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG17339 Solliciteren kan tot 2/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200749 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor FAMIFED, het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (BNG17205 - BNG17208) - Technisch assistenten (m/v/x) - BNG17205. Er zijn 2 l(...) - Administratief assistenten (m/v/x) - BNG17206. Er zijn 2 laureaten. Deze selecties werden afge(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Boekhouders (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG18019 Solliciteren kan tot 26/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor FAMIFED, het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (BFG17205 - BFG17208) - Technisch assistenten (m/f/x) - BFG17205 : Er is 1 laureaa(...) - Administratief assistenten (m/f/x) - BFG17208 : Er is 1 laureaat. Deze selecties werden afgesl(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200752 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Controleur der Bouwwerken (niveau B), voor De Haven van Brussel. - Selectienummer : ANB17026 Solliciteren kan tot 23/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Projectmedewerkers Crisistools (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18023 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200756 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18008 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200783 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen economische reglementering (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17317 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2018.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010261 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2045 van 29 november 2017, wordt mevrouw Celine Van Holsbeeck op 1 oktober 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 wordt de heer Ben DE TEMMERMAN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Feder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010536 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Els KEMPENAERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010537 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Fabrice J.A.A. BOUTET, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissin Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010545 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Jan S.R. MAESSCHALCK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010544 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Jan M.M. VANHOLSBEECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissi Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010556 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Cédric G.F. ROSMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010563 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Christel L. DE VLEESCHAUWER, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010564 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt Mevr. Marie-Christine F. JANS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010565 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Michel I.J.C. SEMPELS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010566 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Jean-Luc C.L.R. CHALANT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010567 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 december 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 15 december 2017, wordt de heer Daniel J.-P.F. GILLES, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030246 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2042 van 21 november 2017, wordt mijnheer Thomas Ralet op 15 oktober 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënni Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 2017, met uitzondering van het tweede lid, d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030251 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2044 van 29 november 2017, wordt mevrouw Adrienne Frison op 1 oktober 2017 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018 Bij hetzelfde besluit, wordt mevrouw SOMMEN Liesbet, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018030376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, dat uitwerking h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, is de heer DELABIE Laurent benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer HOQUEZ Je

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Michel CORDIER De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Raymond AUBRY De betrokken organisa De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Bernard KAMP De betrokken or De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Mustafa RIAD De bet De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Philippe VAN DROOGHENBROECK De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018200089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Baudouin de WOUTERS d'OPLINTER

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010240 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** van kandidaat-**** niveau **** muzikant in 2018 1. In 2018 wordt een **** georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat-****, die houder zijn van een **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 januari 2018 en gebeurt bij voorkeur ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010070 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de Exploitatie van de Luchthaven Brussel-Nationaal Beslissing D-2017-07-LA betreffende de tussentijdse tariefwijziging voor de gereguleerde periode van 1 april 2016 t.e.m. 31 maart 2021, zoals fin Bij beslissing D-2015-12-LA van 3 november 2015 heeft de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer (...) type document prom. -- pub. 09/02/2018 numac 2018010619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van de mandaten van officier-dienstchef (A5+) en officier-tweede in bevel (A5) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH)
^