Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010347 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 14 januari 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 is machtiging verleend aan mevrouw **** ****, ****(...) type wet prom. 25/10/2016 pub. 07/02/2018 numac 2018010403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2017032260 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1986 van 23 oktober 2017, wordt kapitein-commandant S. Danzin op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017040783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de betaling van een eindejaarspremie in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap die gesubsidieerd worden door de "Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft" type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van 35 jaar hebben en gewerkt hebben in een zwaar beroep (1) type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205781 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de werkzekerheid - sectie monteerders type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de beroepenclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010143 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2021 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant B. Van Calster op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende w type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010146 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2022 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant M. Vanoverschelde op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordend type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2017205796 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de arbeidsongeschiktheid voor de personeelsleden op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2004 van toepassing is, met betrekking tot de waarborg van rechten van de werknemers van de bedrijfstak elektriciteit en gas in dienst op 31 december 2001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2023 van 19 november 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder G. Verhulst op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing va type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010164 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2024 van 19 november 2017, wordt kapitein vlieger D. Verdoodt op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010167 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2025 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen C. Mathot op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de s type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010194 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2030 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant vlieger J. Vandebosch op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeo type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010193 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2029 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant vlieger J-L. De Beir op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeor type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010201 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Dienstverbreking van een hulpofficier piloot Bij koninklijk besluit nr. 2026 van 19 november 2017, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader van de hulpofficieren bekleedt, aangeboden door kapitein vlieger M. D Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010245 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Petit Wasmes. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor en overdracht van twee plaatsen van onderpastoor Bij koninklij Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010260 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 en met ingang van 1 mei 2018 wordt aan de heer Alexis DE RUIJTER, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur - klass(...) Het is de heer Alexis DE RUIJTER vergund op 1 mei 2018 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelde(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010404 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018010416 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010467 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 19 november 2017 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Bart VAN DEN CRUYCE, opdrachthouder, dat ten einde loopt op 31 oktober 2017 `s avonds, hernieuwd v Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 wordt de heer Bart VAN DEN CRUYCE, ge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010475 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, is aan Mevr. VANDREPOL Liliane, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit haar fun Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010474 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, is aan de heer DE MESMAEKER Marc, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag u Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010480 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018 is aan de heer Verschueren Herman, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, eervol ontslag uit Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 wordt het mandaat van de heer Luc GERS als korpschef van de lokale politie van de politiezone NOORD voor een termijn van vijf jaar hernieuwd, met i type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 december 2017 wordt Mevr. Judith FRISQUE via federale mobiliteit, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010603 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wor(...) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018030342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitter en leden van het federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer MERTENS Eric op het einde van de maand april 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer VAN AUTENBOER Geeraart op het einde van de maand mei 2018, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010161 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de praktische modaliteiten in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010267 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2016 tot uitvoering van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft een norm voor pedagogische kwaliteit type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018010501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018030235 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 29/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de motieven voor de toepassing van een stelsel plus minus conto binnen het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de adviescommissie voor de erkenning van de dienstenchèquebedrijven type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018200571 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2017 tot instelling van de gewestelijke adviescommissie opleidingsfonds "dienstencheques"

arrest

type arrest prom. 26/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018010465 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2018 van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018030274 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummers 6230, 6232, 6233, 6237, 6244 en 6247. Bij het arrest nr. 151/2016 van 1 december 2016 heeft het Hof beslist dat het onderzoek van de beroepen tot vernietiging (...) Aangezien de beroepen in de zaken nrs. 6339, 6341, 6345, 6355, 6357 en 6361 zijn verworpen en de af(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 9 januari 2018 werd de heer VAN DEN BRUEL Antoon, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissem Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 1 maart 2018 tot en met 28 februari 2019. (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 07/02/2018 numac 2018010209 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter beheersing van de uitgaven voor werkingssubsidies in de sector voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018010470 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 18 mei 2017 betreffende de erkenning en de verplichtingen van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010620 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval In toepassing van het artikel 13, § 1, 12°, van het samenwerkingsakkoord type bericht prom. 17/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018030204 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bericht over de mededeling van statistische gegevens omtrent de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking type bericht prom. 26/01/2018 pub. 07/02/2018 numac 2018030313 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010516 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 31 januari 2018 hebben H.E. Mevr. Sheila Sealy Monteith, de heer Sergio Jaramillo Caro en Mevr. Elisabeth Kornfeind de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de g H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmedewerkers (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB17028 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2018. Er zijn 12 laureaten. type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200669 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Energy Security Officer (niveau A2) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG17269 Deze selectie werd afgesloten op 26/01/2018. Er zijn 2 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200688 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Geografen - projectleiders (niveau A1) voor het Nationaal geografisch instituut (NGI). - Selectienummer : AFG17238 Deze selectie werd afgesloten op 26 januari 2018. Er zijn 6 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200696 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Maatschappelijke assistenten (niveau B) voor BruOA. - Selectienummer : ANB18002 Solliciteren kan tot 22/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200700 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG18017 Solliciteren kan tot 21/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010605 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde Commissie, als vertegenwoordigers van een Belg(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010572 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Errata In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018, bladzijde 7093, akte nr. 2018/10357, regel 14, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling W In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018, bladzijde 7094, akte nr. 2018/10357, - regel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010575 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot vrouwelijke kandidaten voor een mandaat van Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Gelet op het ontslag van een(...) Aangezien de gender- en taalpariteit moet worden gerespecteerd, dient een Nederlandstalige, vrouwel(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Geeraart VAN AUTENBOER De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018200242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Eric MERTENS De betrokken organisaties wo De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanwijzing van een algemeen directeur ad interim Bij ministeriële beslissing van 31 januari 2018 wordt, de heer LEONARD, Christian, adjunct algemeen directeur, aangeduid met ingang op 1 januari 2018, voor de maximale duur van één ja type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018010583 bron college van de franse gemeenschapscommissie De Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid. - Oproep tot kandidaatstelling Het College van de Franse Gemeenschapscommissie gaat binnenkort over tot de hernieuwing van de mandaten van de leden van de Brusselse Franstalige I. Opdrachten De Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid wordt geregeld(...) type document prom. -- pub. 07/02/2018 numac 2018030272 bron brussels hoofdstedelijk gewest Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid Beslissing van 25 januari 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor netheid, houdende de aanstelling van de heer Paul Vanholsbeeck in de uitoefening van het hoger Bij beslissing van 25 januari 2018 van de leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap(...)
^