Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010243 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de heer ****, ****(...) type wet prom. 19/09/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type wet prom. 19/03/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017013318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017013402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013 betreffende het geldelijk statuut van de personeelsleden in de Duitstalige Gemeenschap, bij toepassing van het non-profitakkoord 2011-2014 type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017013949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de reële brutolonen, de baremalonen en de anciënniteitstoeslag in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017031628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017031948 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij een goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, bestemd wordt voor de vzw "Joods Museum van België", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Miniemenstraat 21, te 1000 Brussel type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017040777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de terugbetaling van de reiskosten in de beschutte werkplaatsen gevestigd in de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd door de "Dienststelle für selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeinschaft" type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017205017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017205022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 16/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017205273 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen vanaf 58 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017205668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Geboortejaar : 1956 (1) type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017205800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot vaststelling, voor 2017-2018, van de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor de landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan of die een zwaar beroep uitoefenen type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010410 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten, de veiligheidsdiensten en de maritieme veiligheidsondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018010494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat de gelijkstelling van studieperiodes betreft. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010512 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2017 : - is de aanwijzing van Mevr. Pellens, L., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd - is de aanwijzing van Mevr. Lanssens, Ch., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030077 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Meneer **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, **** **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Algemene directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale type koninklijk besluit prom. 27/03/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030311 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 20/1 van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong : bepalingen inzake de zelfvoorziening van plasmaderivaten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030310 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren, wat betreft hoofdstuk VI. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030348 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Personeel. - Aanstelling van een titularis van een staffunctie Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt de heer Philippe WERY aangewezen als titularis van de staffunctie " D Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030350 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Generieke autocontrolegids voor de B2C-sector" gedateerd op 04/09/2017 werd op 11/01/2018 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingspli Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldi(...) type koninklijk besluit prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2017014198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de stage van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018010469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullende strategische reserve aan te leggen vanaf 1 november 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010513 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 30 januari 2018, is het verzoek tot associatie van de heer Delrée, M., notaris ter standplaats Luik en van Mevr. Hurtgen, A., kandidaat-notaris, om de associatie "Mi(...) Mevr. Hurtgen, A. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en aanwijzing van de voorzitter van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra

decreet

type decreet prom. 29/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200617 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2017 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten in het kader van de omzetting van de Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010518 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 29 november 2017, werd de heer Verhaest, H., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, aangewezen om, vanaf 1 maart 2018, het ambt van plaatsvervangend magistraat i Het hof, verenigd in algemene vergadering op 14 december 2017, heeft de heer Lambrecht, J., raadshe(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018030253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een nieuwe erkenning van de inrichting "Tom & Co Sint-Jans-Molenbeek " gelegen te Joseph Baecklaan 28, te 1080 Brussel, als handelszaak voor dieren aan Kirman SPRL in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de indiening en het onderzoek van de beroepen bedoeld bij de artikelen 7 en 17 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 juli 2015 tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de « Office francophone de la formation en alternance » type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 april 2008 betreffende de overlegcomités voor de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van het directiecomité, het expertencomité en de raad van beroep van de stuur- en positioneringsinstantie van het "Cadre Francophone des Certifications" type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 06/02/2018 numac 2018200543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs

erratum

type erratum prom. 16/11/2017 pub. 06/02/2018 numac 2018030217 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en aan de adjunct - leidend ambtenaar van het Brussels Planningsbureau. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018092401 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand januari 2018    Indexcijfer januari 2018 Voo(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018200644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Documentalisten (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17181 Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2018. Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2017 wordt de heer Nick TUYTSCHAEVER, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030338 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor de mandaten van eerste en tweede plaatsvervangend lid van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingendiensten (Comité I) Als gevolg van de eedaflegging van de heer Van Doren tot Franstalig lid van het Comité I (...) Het Comité I bestaat uit drie leden : een voorzitter, een Franstalig lid en een Nederlandstalig lid(...)

document

type document prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 juli 2018 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018010334 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 februari 2018 tot en met 31 juli 2018 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type document prom. -- pub. 06/02/2018 numac 2018030080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personnel. - Promotion Par arrêté royal du 29 novembre 2017, Monsieur Michaël KAKIZ, est nommé au titre d'attaché dans la classe A1 auprès de la Direction générale - Office des Etrangers - Service public fédéral Intérieur, à partir du 1 er
^