Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018030201 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij koninklijk besluit van14 januari 2018, is machtiging verleend aan de heer **** ****(...) type wet prom. 15/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010624 bron federale overheidsdienst financien Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 Gepubliceerd met toepassing van artikel 420, § 3, 1°, van de programmawet van 27 december 2004. Op 6 februari 2018 verlaagt de maximumpr Overeenkomstig artikel 420, § 3, 1°, van genoemde programmawet worden de nieuwe tarieven van (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2017040782 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010103 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw An COMMEINE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Ned Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010128 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2017 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant E. Vervecken op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010131 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2019 van 19 november 2017, wordt geneesheer-kapitein-commandant H. Vanbuel op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de sameng type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010144 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 2020 van 19 november 2017, wordt kapitein-commandant M. Van Ransbeeck op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw Heidi VANDENBORRE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 24/09/2012 pub. 05/02/2018 numac 2018010427 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010428 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de Sunshine Act. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010440 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van elektronische platformen van deeleconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 november 2017, gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2017, wordt op 1 januari 2018 eervol ontslag verleend aan de heer Guido Wyns, adviseur-generaal bij de federale overheidsdienst Sociale Hij is ertoe gemachtigd zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden op 1 januari 2018 en de ereti(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010488 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Morlet A., voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 17 de Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Dec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018030120 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1991 van 23 oktober 2017, wordt kapitein vlieger E. De Vos op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018030207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids-en preventieplannen 2014-2017 type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018030209 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de biobanken type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200530 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, dat in werking treedt op 17 februari 2018, wordt de heer Etienne De Groot, Voorzitter van het Grondwettelijk Hof, op rust gesteld. Hij heeft aanspraak op het eme De betrokkene kan zijn aanspraak op pensioen doen gelden. Hij is gemachtigd de eretitel van zijn am(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010198 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan organisaties met geregulariseerde gesco-projecten type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de werkend griffier bij de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010504 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 0,80 % - 22 juni 2028" type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010519 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het overlegorgaan bedoeld in het Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen type ministerieel besluit prom. 27/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018030208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2017207062 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 147/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6454 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 73 van de programmawet van 26 december 2015 (« wijzigingen van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderiv(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2017207066 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 151/2017 van 21 december 2017 Rolnummer 6652 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 9, 18 en 27 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 23 december 2016 houdende wijziging van diverse bepalinge Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200528 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 november 2017 in zake het openbaar ministerie tegen P.S., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 november 2017, heeft het H « Schendt artikel 433terdecies van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samen(...)

decreet

type decreet prom. 25/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200536 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montréal betreffende stoffen die de ozonlaag afbouwen, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016 type decreet prom. 25/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200534 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen L1332-18 en L2212-6, evenals bijlage 3 bij het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/10/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010316 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van reglementaire bepalingen waardoor de mededelingen langs elektronische weg verhinderd worden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de nuttige ervaring, de concordantie en de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010354 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor het volwassenenonderwijs, de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bibliotheek-, archief- en documentatiekunde type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018010368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de voorkoming van verplaatsingen van activiteiten in de regionale steungebieden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/12/2017 pub. 05/02/2018 numac 2018010381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de energiescans

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200537 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bevoegde personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 25/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200538 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bevoegd personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Liège-Verviers"

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010498 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wouter MEEUS, Bram WIJNHOVEN, Ludwig VAN DAELE, Stijn D'HO Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200500 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 november 2017 in zake Antonino Ippolito en Maryse Buckinx tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 « Schendt artikel 356 van het WIB 1992, zoals ingevoerd bij artikel 2 van de wet van 22 december 20(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200501 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 december 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 december 2017, is beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 6793 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200505 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 4 december 2017 in zake J.R. tegen G.R., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 december 2017, heeft de familierechtbank van de a) « Schendt artikel 1479 van het Burgerlijk Wetboek niet in het bijzonder de artikelen 10 en 11 va(...) type bericht prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200525 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 november 2017 in zake A.I. en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 november 2017, heeft « Schenden de artikelen 7, 9 en 9bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018010382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "SAMANA" te Brussel om van 1 maart 2018 tot 3

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 25/01/2018 pub. 05/02/2018 numac 2018200535 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van punt B, beogend de verkiezing van het Waals Parlement, van de tabel tot bepaling van de kieskringen en hun samenstelling, die bijlage 1 vormt bij Boek 1 van de bijlagen bij de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur

document

type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200647 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-consultants voor het OCAD (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG18014 Solliciteren kan tot 26/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A van Nederlandstalige Attachés gebouwen teamchef - chef beveiliging (m/v/x) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: BNG17166. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belg(...) De selectieprocedure werd stopgezet. Omwille van een administratieve fout is de functie momentee(...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200655 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs psychosociaal welzijn (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17289 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200667 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs-generaal Wetgeving (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17303 Deze selectie werd afgesloten op 18/01/2018. Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200668 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opsporingsagenten (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17223 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2018. Er zijn 26 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200670 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché crisiscel (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG18020 Solliciteren kan tot 19/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200671 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid : Verantwoordelijken voor de cel boekhouding (m/v/x) (BFG18007). - Adjuncten voor de verantwoordelijke van de cel boekhouding (m/f/x) (BFG180(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200672 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de POD Wetenschapsbeleid : Verantwoordelijken voor de cel boekhouding (m/v/x) (BNG18007). - Adjuncten voor de verantwoordelijke van de cel boekhouding (m/f/x) (B(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Diensthoofd Budget en Boekhouding (niveau A3) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer : AFG17237 Deze selectie werd afgesloten op 24/01/2018. Er is 1 laureaat.(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200692 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Technisch beheerders in openbare werken en gebouwen (niveau A) voor de Overheidsdienst van Wallonie (AFW17010). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23/01/2018.(...) Solliciteren kan tot 15/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018200613 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité van de Zeevarenden. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2018 : - Worden benoemd als leden van het Beheerscomité De heer Michel CLAES De heer Jacques KERKHOF De heer Raf BURM De heer Marc VAN NOTEN - (...)

document

type document prom. -- pub. 05/02/2018 numac 2018030286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Aanstelling Bij besluit van 25 januari 2018, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de heer Tanguy du Bus de Warnaffe, Commandant va Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^