Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2017014398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018030015 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district **** **** koninklijk besluit van 17 december 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****(...) type wet prom. 17/06/2016 pub. 22/01/2018 numac 2018030052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling type wet prom. 14/06/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018030066 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 25 december 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2015 pub. 22/01/2018 numac 2014004022 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanstellingsbewijs van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017032117 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1979 van 23 oktober 2017, wordt mijnheer Vincente Kerkhofs op 1 september 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anci Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2017. Een beroep tot nietigverklaring va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017032118 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 1980 van 23 oktober 2017, wordt mijnheer Thomas Gustine op 1 oktober 2017 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017. Een beroep tot nietigverklaring van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017032257 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1984 van 23 oktober 2017, wordt kapitein commandant vlieger T. Camberlin op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeord type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017032255 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1983 van 23 oktober 2017, wordt luitenant-ter-zee eerste klasse C. Gillis op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordend type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010105 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 januari 2017, dat in werking is getreden op 20 januari 2018, is aan de heer Van den Eynde, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Joost-ten-Node. Het is hem Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen worden Artikel Bedragen tot Bedragen vanaf (...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de afdeling financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 22/01/2018 numac 2018010233 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2018, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 23/03/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030050 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018030127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Instelling van de lokale politie van de politiezone GENK/ ZUTENDAAL/AS/OPGLABBEEK/HOUTHALEN-HELCHTEREN/ BOCHOLT/BREE/KINROOI/MEEUWEN-GRUITRODE Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de lokale politie van de politiezone GENK/ZUTENDAAL/ type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 22/01/2018 numac 2018200234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een kaart betreffende de toekenning van het statuut van nationale solidariteit voor de slachtoffers van daden van terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/01/2018 pub. 22/01/2018 numac 2018200163 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2017

arrest

type arrest prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017206808 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2017 van 14 december 2017 Rolnummer 6731 In zake : het beroep tot vernietiging van de gemeentelijke beslissing van de stad Antwerpen betreffende lage-emissiezone, het decreet van het Vlaamse Gewest van 27 novembe Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter E. De Groot en de rechters-v(...) type arrest prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017207061 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 145/2017 van 21 december 2017 Rolnummers 6339, 6341, 6345, 6355, 6357, 6358 en 6361 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bepalingen van afdeling 4 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200004 bron cour constitutionnelle Uittreksel uit arrest nr. 112/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6428 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 132bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200005 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2017 van 12 oktober 2017 Rolnummer 6503 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 319, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 63, eerste lid, van het Wetboek van de bela Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/12/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende eenmalige subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030117 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018030116 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/01/2018 pub. 22/01/2018 numac 2018200186 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2017

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht over de vergoeding voor de afgifte van oorsprongscertificaten Bekendmaking in uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor de afgifte van oorsprongsc 1. In het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2010 werd het koninklijk besluit gepubliceerd van 18 (...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijd 1.INDEXERING VAN HET FORFAITAIR BEDRAG VAN DE KOSTEN VAN HET VERBLIJF IN EEN GESLOTEN CENTRUM: ****(...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010155 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Ottignies-Louvain-la-Neuve heeft de nietigverklari Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.718/XV-3.565. Gr. Delannay, Hoofdgriffier. type bericht prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018010156 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Karin LENCHANT heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 223.884/XIII-8.193. Gr. Delannay, Hoofdgriffier(...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200272 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 december 2017 in zake Arsen Djambolatov en Elmira Djambolatova tegen Andy Vandenabeele en de bvba « VDA & Co », waarvan de expeditie ter griffie « Schenden de artikelen 1, 2 en 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de artikelen 10 en(...)

document

type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200288 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren organisatiebeheer (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst (SFPD). Selectienummer : AFG18004 Solliciteren kan tot 06/02/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR officers , voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA). - Selectienummer : ANG18002 Solliciteren kan tot 5 februari 2018 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200320 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD BOSA : Verantwoordelijken aankoopcel (m/v/x). - Selectienummer : BNG18001 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren w(...) Solliciteren kan tot 5/02/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ric(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur via de vrijwillige mobiliteit Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018, wordt Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 14 januari 2018, wordt Mevr. LIU Jen, met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017206515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 7 december 2017, dat in werking treedt de dag waa worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid :(...) type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017206524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 december 2017, dat in werking treedt de dag waaro worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten : type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2017206523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 december 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen : 1. als ver(...) type document prom. -- pub. 22/01/2018 numac 2018200025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 3 januari 2018, dat in werking treedt de worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse(...)
^