Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017014401 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie tussen Euler Hermes Hellas Credit Insurance SA en Euler Hermes NV Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heeft het De overdracht van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit verzekeringsovereenkomsten in(...) type wet prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017014406 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, ****(...) type wet prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking type wet prom. 22/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030043 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2018

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017014348 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1981 van 23 oktober 2017, wordt kapitein-commandant G. Bienfait op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wette type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017014350 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1982 van 23 oktober 2017, wordt kapitein vlieger J. Beckx op pensioen gesteld op 1 december 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031981 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevrouw Petra SZANTO benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelinge type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031982 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevrouw Sophie DELVAUX benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchtelin type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031983 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevrouw Valérie SCHMITZ benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchteli type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031986 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevrouw Gesine MARDER benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchteling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 augustus 2017, Mevrouw Caroline VANDEN ABEELE benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vl type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017031985 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, wordt met ingang van 1 september 2017, Mevrouw Pauline CASTIAUX benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij de Algemene directie Commissariaat generaal voor de vluchte type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 07/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor het jaar 2017 aan de Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de financiering van het programma voor biociden type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 618.854,00 EUR aan de Gemeente Elsene in toepassing van de huidige bijakte van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt aan de heer MAROUTAEFF Jean op het einde van de maand oktober 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt aan de heer FARESE Francesco op het einde van de maand december 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030076 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 17/01/2018 numac 2018030114 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 17/01/2018 numac 2018030115 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030144 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand januari 2018 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032011 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp en tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2016 houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032052 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van een tijdelijke terugzetverplichting in de waterlopen Zwalm en IJse en hun zijwaterlopen ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032076 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van december 2017 - januari 2018 type ministerieel besluit prom. 19/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032221 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 22/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018030006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032122 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2018010118 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft de ladingzekering

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032228 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Muriel HEYNEN en de heer Jean-Pierre FANCHAMPS heb Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 september 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032229 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Dany QUOIRIN heeft de gedeeltelijke nietigverklari Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2017. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018200157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst : Deskundigen pensioenen. - Productiediensten (m/v/x) (BFG17114) Er zijn 26 laureaten. Deze selectie werd(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018200158 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale pensioendienst : Attachés Organisatiebeheer (m/v/x) (BFG17180) Er zijn 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 18 december 2017(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018200193 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst : Deskundigen pensioenen. - Productiediensten (m/v/x) (BNG17114) Er zijn 23 laureaten. Deze selectie(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018200194 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés Organisatiebeheer (m/v/x) (BNG17174) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/12/2017(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

bijakte

type bijakte prom. 20/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel tot wijziging van het protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een nationaal contactpunt grensoverschrijdende gezondheidszorg, gesloten te brussel op 24 juni 2013

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032078 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 wordt mevrouw Els DAEMS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 25 au Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, is de heer ELAERTS Jean benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer DERIDDER Philippe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Jean MAROUTAEFF De betrok De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Francesco FARESE De betro De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2018010091 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53662, akte nr. 2017/11754, regel 68, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep Brussel : 5, waarvan 3 Fra In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2017, bladzijde 114688, akte nr. 2017/40985, regel 3(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032141 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Bijzondere werving. - **** bijzondere werving. - **** van kandidaat reserveofficieren 2018 1. In 2018 worden **** georganiseerd voor de normale werving, de bijzondere werving en de laterale bijzondere 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 15 december 2017. ****. De voorwaarden ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032154 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - Bijzondere werving **** van kandidaat **** 2018 1. In 2018 worden een normale werving en een bijzondere werving van kandidaat- **** georganiseerd. 2. **** ****. **** ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017032160 bron ministerie van landsverdediging Normale werving **** van kandidaat **** 2018 1. In 2018 wordt een normale werving van kandidaat- **** georganiseerd. 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 15 december 2017. **** 3. Programma van de proeven en examens De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef(...)

document

type document prom. -- pub. 17/01/2018 numac 2017206525 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de banken Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 5 december 2017, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de banken : 1. als vertegenwoordigers van (...)
^