Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032186 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft type wet prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018030100 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 (4) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht o(...)

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017032213 bron federale overheidsdienst financien Bevestiging van de accijnstarieven van toepassing op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof vanaf 1 januari 2018 Gepubliceerd met toepassing van artikel 119 van de programmawet van 1 juli 2016. Op 1 januari 2018 werden, overeenkomstig De volgende tarieven zijn aldus van toepassing vanaf 1 januari 2018 : - Artikel 419, a) gelode (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vijfde verhoging van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014389 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde verhoging van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017031890 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2015 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject " drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032103 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject " drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "Gembloux Agro-Bio Tech" type koninklijk besluit prom. 19/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017040984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017041003 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017 dat uitwerking heeft op 1 september 2016 wordt de heer Kervyn de Meerendre, François , geboren op 1 juli 1967, werkleider bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afr(...) Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017 dat uitwerking heeft op 1 september 2016 wordt de heer V(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017041004 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt de heer Smith, Thierry , geboren op 9 september 1969, werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuu(...) Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 dat uitwerking heeft op 1 oktober 2013 wordt de hee(...) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017205551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017205553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017205577 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 17/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017205580 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58/59 jaar na 40 jaar beroepsverleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017207022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 december 2017, - is de aanwijzing van de heer t'Serstevens J.-B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een t - zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018030128 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 april 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Vandermander R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Evergem. H Bij koninklijk besluit van 25 april 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2018030137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2013 betreffende de samenstelling van de Kansspelcommissie, alsook betreffende het presentiegeld, waarvan de leden en hun plaatsvervangers genieten type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2018030143 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014367 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Commissie voor dierproeven opgericht bij het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van proefdieren type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017031802 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032187 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032188 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de commissie voor kruidengeneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017032220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 11 december 2017, wordt de COJENERGY ASBL, met ondernemingsnummer 0665.582.821, gevestigd te 1410 WATERLOO, avenue de l'Automne 12, erkend voo type ministerieel besluit prom. 09/01/2018 pub. 11/01/2018 numac 2018030171 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea

beschikking

type beschikking prom. 15/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op inverkeerstelling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017014394 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Molenbeek om het bijzonder bestemmingsplan nr. 41 « Leopold II C* » gedeeltelijk op te heffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/12/2017 pub. 11/01/2018 numac 2017032205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018030108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Wetboek van economisch recht, het artikel VII. 3, § 2, 3° Bij toepassing van het indexcijfer der consumptieprijzen wordt vanaf 1 januari 2018 het drempelbedrag van 4,17 euro, bedoeld in het artikel VII. 3, § 2, 3° van het w Dat bedrag wordt bekomen door 4,17 euro te vermenigvuldigen met het indexcijfer der consumptieprijze(...)

document

type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014423 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A1 Facilities & Maintenance (niveau A1), voor Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG17228 Deze selectie werd afgesloten op 14 december 2017. Er zijn 6 (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Facilities & Maintenance (niveau A1), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG17213 Deze selectie werd afgesloten op 14 december 2017. Er zijn 5 laure(...) De lijst is 1 jaar geldig.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018030157 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Thesaurie Mededeling over de wettelijke interestvoet Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de Thesaurie van de Fede Voor het jaar 2018 is de wettelijke interestvoet : 2 %. A. DE GEEST

document

type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018200034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG17275 Deze selectie werd afgesloten op 22/12/2017. Er zijn 1(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014419 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2017 werden met ingang van 15 november 2017 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Frédéric DE SCHREVEL, Oudergem. Ridder Mevr De heren : Tom BLOCKEEL, Oudenaarde; Mathieu DECHAMPS, Sint-Lambrechts-Woluwe; Marcel DE (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 november 2017 werden met ingang van 15 november 2017 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder De heer FLEURINCK Etienne, Nieuwerkerken. Hij zal het bu Kroonorde Gouden Palmen De heer LOOP Henri, Heusy. Zilveren Palmen De heer LEONARD Beno(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017031976 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2017, wordt mevrouw Eve L. FRANZ, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017032071 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2017 moet de tabel op pagina 107319, akte nr. 2017-14221, vervangen worden door onderstaande tabel : Bij koninklijk besluit van 11 november 2016, dat uitwerking heef Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2018030135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2017, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. CLOET Margot, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij gen(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017031954 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar Brussel-Preventie & Veiligheid. - Een Administratief assistent/Projectassistent voor Brussel-Preventie & Veiligheid (ref. 1627bis) Er is een betrekking van assistent (rang B1) behorend tot het Franstali(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor de in artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die (...)

document

type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 september 2017 werden de volgende personen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Brandweerman, in het Franstali NAAM NOM VOORNAAM PRENOM Benoemingsd(...) type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 oktober 2017 werden de heer Laurent Ledeghen en de heer Christian Deschuyter bevorderd tot de graad van Kapitein in het Franstalig kad type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017014430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 werden de heer Karl Moreas en de heer Tom Van Gyseghem bevorderd tot de graad van Kapitein in het Nederlandstalig kader type document prom. -- pub. 11/01/2018 numac 2017032201 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Ambtsneerlegging Bij besluit van de Secretaris-generaal van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van 19 december 2017 verliest de heer MATHUES Luc ambtshalve zijn hoedanigheid als ambtenaar wegens postverlating en een afwezigheid van meer da Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)
^