Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/07/2016 pub. 07/09/2017 numac 2017011986 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling van opheffings-, intrekkings- en wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017010720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017013143 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer VAN DEN BERGH Willy, adviseur-generaal gevangenisdirecteur bij de strafinrichting te Wortel met ingang van 1 oktober 2017. Hij word type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017013171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017031022 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijzging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040669 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inzake culturele diversiteit, gelijkheid van kansen en de aanpassing van arbeidsposten voor personen met een handicap in verschillende federale overheidsdiensten en departementen en in sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040695 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van het definitief verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017040718 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 augustus 2017, is aan Mevr. Anne DELCOMMUNE, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit haar func Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006 tot invoering van een overgangsregeling inzake pensioen ten voordele van de arbeiders van de bouwnijverheid type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200896 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de oprichting van het "Fonds voor bestaanszekerheid demografie voor de arbeiders uit de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences" en de vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 11/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017200915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv" in het kader van de integratie van de sectorfondsen type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 30/08/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204534 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017012064 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 4 mei 2017, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. TONA Genny wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2017, in de betrekking van Attaché in de klas A Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 18/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017030821 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel - Preventie & Veiligheid type ministerieel besluit prom. 04/05/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040667 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst type ministerieel besluit prom. 29/06/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204351 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017204536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest. - Koninklij Bij ministerieel besluit van 4 september 2017 is de NV Modern Renovation Technics, Souverainestraat(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017204537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest CODEX 28 apr Bij ministerieel besluit van 4 september 2017 is de DMD Frères, rue de Cockerill 4, à 4900 SPA, erk(...)

beschikking

type beschikking prom. 27/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat betreft het verbod op dwangvoederen van dieren

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/05/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017013145 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit 2017/862 tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het besluit 2015/791 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 16 juli 2015 betreffende de alternerende overeenkomst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Wooly `N' Fluffy" gelegen W. Van Perckstraat 52 te 1140 Brussel als hobby kattenkwekerij aan mevrouw Massart Florence in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017040557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van de erkenning van de inrichting "Shaggy & Jo" gelegen Sint-Lambrechtsplein 26 te 1020 Brussel, als kweker-handelaar van honden aan "Shaggy & Jo" in toepassing van de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017013108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 1017:2014+A1:2017 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - (...)

erratum

type erratum prom. 31/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017013152 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. - Errata type erratum prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017031060 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** **** 125 van 3 mei 2017, tweede editie, bladzijde 54 611, in het **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 7 april 2017, **** type erratum prom. 31/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017031067 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017204350 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep die ingesteld is voor de beslissingen van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204349 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de integratieraden voor het gewoon secundair onderwijs in het kader van de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type document prom. 13/07/2017 pub. 07/09/2017 numac 2017204348 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de gegevens die nodig zijn om redelijke aanpassingen wegens ontbrekende competenties in de onderwijstaal en de bescherming van de schoolcijfers wegens ontbrekende competenties in de onderwijstaal en in de vreemde talen aan te vragen type document prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017204527 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. - Selectie-nummer : ANB17024 Solliciteren kan tot 29/09/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017013117 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Er werd een betrekking van assistent (m/v/x) bij de dienst bezoldigingen (rang B(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor personeelsleden van het ministerie en de in artikel 3 verme(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017013140 bron rekenhof Aanwerving van een **** programmeur, **** support - niveau **** **** samenwerking met ****, het **** van de federale overheid, richt het Rekenhof een vergelijkend **** in met het oog op de aanwerving van een **** **** aanwerving is gepland voor 1 november 2017. De geslaagden die niet worden aangeworven, komen (...)

document

type document prom. -- pub. 07/09/2017 numac 2017013129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van Attaché in de Franstalige taalrol De heer Michaël Leclercq is laureaat van de selectie voor de betrekking van Attaché via intraregion(...)
^