Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012959 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017020431 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen type wet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030467 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017011580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Vaubanstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012767 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 1725 van 9 april 2017, wordt kapitein van het vliegwezen H. Ottevaere met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012766 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1724 van 9 april 2017, wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. Van Wilder op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012770 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1728 van 9 april 2017, wordt majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012769 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 1726 van 9 april 2017, wordt het **** Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan : **** ****. **** **** meesters-chef ****. ****, ****. **** en ****. ****. Meester-chef ****. **** ****: "Meer (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012791 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1730 van 19 april 2017 : Wordt generaal-majoor ****-****. **** op 23 maart 2017 ontslagen uit het ambt van Vleugeladjudant van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012790 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 1729 van 19 april 2017 : In het koninklijk besluit nr. 1612 van 2 februari 2017 tot toekenning van eervolle onderscheidingen voor bewezen diensten, worden de type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012792 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1732 van 19 april 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van niv Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012796 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1734 van 19 april 2017, wordt mevrouw Elodie Cornez, attaché, op 30 april 2017 's avonds op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012799 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1735 van 19 april 2017, wordt geneesheer-kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012798 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1736 van 19 april 2017, wordt geneesheer-kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012800 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1737 van 19 april 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger ***** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. 28/11/1986 pub. 07/07/2017 numac 2017020445 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale axiale tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als medisch technische dienst zoals bedoeld in artikel 6bis, § 2, 6° bis, van de wet op de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 07/07/2017 numac 2017020443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/10/2006 pub. 07/07/2017 numac 2017020450 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030411 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1738 van 19 april 2017, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030435 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 juni 2017 : - is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij het arbeidshof Gent, Mevr. Baele, R., assistent bij de griffie van dit hof. Dit besluit treedt in werking op de datum van - is als stagiair benoemd in de graad van griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arron(...) type koninklijk besluit prom. 03/07/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030540 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 01/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012758 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Brussel type ministerieel besluit prom. 28/04/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012865 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor de hulpverlening aan theaterprojecten. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 21/03/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 januari 2014 tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor het administratieve en financiële beheer van de herhuisvestingstoelagen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203450 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 238.171 van 11 mei 2017 in zake Prisca Digbeu tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 mei 2017, heeft « Schendt artikel 42quater van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebi(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203465 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2017 van 27 april 2017 Rolnummer 6360 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 9, vierde lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, gesteld door de R Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203500 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 83/2017 van 22 juni 2017 Rolnummers 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 en 6426 In zake : de beroepen tot vernietiging van hoofdstuk 11 en van artikel 135, 18°, van het Vlaamse decreet van 18 dece(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012883 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende op uiterlijk gebaseerde wedstrijden voor kinderen type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 27, § 1, 1°, 10° en 12° van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud om plan(...) INLEIDING : Overwegende de aanvraag van 27 februari 2017 waarbij Mevr. Camille TAUVEL, wonende i(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering en van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan sommige personeelsleden van het Bestuur Uitrusting en Vervoer

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012904 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van het bureau en afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 08/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012903 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor Gezondheidszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van 30 april 1985 tot regeling van de werking van de raad van beroep van de Dienst voor studietoelage en -leningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling en de toekenning van bijkomende leraarsuren voor de indeling HBO5 voor het schooljaar 2017-2018

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017030465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2017

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017070124 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Marche-La Roche met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding en in de nabijheid van de steengroeve van Préalle en, bij wijze van planologische compensaties, van landbouwgebieden, bosgebieden en groengebieden op het grondgebied van de gemeente Durbuy type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203584 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van Titel X/1 betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door landbouwrampen van het Waalse Landbouwwetboek

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203494 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 103,04 wordt in de maand mei 2017 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld, en(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers 1. Maximum daguitkering vo(...)

erratum

type erratum prom. 17/05/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017012828 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten. - Erratum

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017012880 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van Vredegerecht Malmedy-Spa-Stavelot zetel Malmedy zullen vanaf 14 juli 2017 gevestigd zijn op het volgend adres : Vredegerecht Malmedy-Spa-Stavelot Zetel Malmedy Avenue Reine Astrid 77 4900 SPA

document

type document prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203548 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen-Adviseur (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG17178 Solliciteren kan tot 17 augustus 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 20/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017203552 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende mobiliteitshulpmiddelen type document prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerk- en Veiligheidsanalisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17184 Solliciteren kan tot 31 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeemanalisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17185 Solliciteren kan tot 31 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203617 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders geschillen (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17092 Deze selectie werd afgesloten op 28 juni 2017. Er zijn 2 laureaten. De l(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017203645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers voor de Nationale Veiligheidsoverheid (niveau A1), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Selectienummer : ANG17151 Solliciteren kan tot(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030490 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt Mevr. Valérie F. SADEJ, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorzit type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030500 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt de heer Jérémy M.C. THIRION, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030509 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt Mevr. Fabienne ROLAND, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030511 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Laurence F.G. JUNGERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 22 mei 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2017, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017040334 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 1740 van 19 april 2017 : **** benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 juni 2017 : Land In de graad van luitenant in het korps van de ****, de onderluitenant ****. ****. ****(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53666, akte nr. 2017/11756, regel 23, is de vacante plaats van medewerker dossierbeheer bij de griffie van de rechtbank van eerste aanle type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2016, bladzijde 33448, akte nr. 2016/09234, regel 9, lezen : « Medewerker administratieve ondersteuning bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2017 numac 2017030501 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor zes vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelta Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegek(...)
^