Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/02/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012139 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2016206294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2016206537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de neutralisatie van een negatieve index type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2016206535 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017010033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenplan type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012295 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1705 van 27 maart 2017, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012320 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 1709 van 27 maart 2017: Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 maart 2017 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012436 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1711 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012435 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1710 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** Prest op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012438 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1712 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012444 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1713 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012447 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1714 van 27 maart 2017, wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012450 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1715 van 27 maart 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. 17/06/2016 pub. 23/06/2017 numac 2017012699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten inzake het registreren van de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring doen van 125 euro en meer aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen, en tot bepaling van de formaliteiten voor het indienen van de desbetreffende jaaroverzichten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012751 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot uitvoering van de Sunshine Act type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017020400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociale overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor repatriëring en het certificaat van verzekering of enige andere financiële zekerheid voor de aansprakelijkheid van de reder, bedoeld in titel 2 van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017201022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide werklieden en werklieden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017202900 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging, wat het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie en het Paritair Comité voor de banken betreft, van het koninklijk besluit van 9 februari 1971 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203307 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 mei 2017 tot benoeming van de leden van de commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203343 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juni 2017, is aan mevr. Michielsens L., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het be type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203344 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 mei 2017, is de heer Daelemans A., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal Bij koninklijke besluiten van 8 juni 2017, - zijn benoemd tot Officier in de Orde van Leopol(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017 wordt de heer. Damien DELATOUR, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2017 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur generaal. Een beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017wordt mevrouw Nadine GILIS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2017 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverklaring type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017 wordt de heer Hilaire WILLEMS, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2017 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur-generaal. Een beroep tot nietigverkla type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017 wordt Mevr. Laura BALLARIN, adviseur klasse A3, met ingang van 1 februari 2017 bevorderd tot de hogere klasse A4, met als titel adviseur generaal. Een beroep tot nietigverklarin

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012781 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van het door PVS SPA geproduceerde brandwerende deken, model CNK 3068-236 met als afmetingen 90 cm x 120 cm type ministerieel besluit prom. 16/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012812 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017020405 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij de erkenning van de Franse Gemeenschap wordt toegekend aan het Laboratorium van de Universiteit van Gent voor de analyse van monsters voor dopingcontrole. - Extrait Bij ministerieel besluit van 23 mei 2017 wordt de e type ministerieel besluit prom. 17/03/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017040304 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en voor de leden van het personeel van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra

decreet

type decreet prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017020412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde type decreet prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017030383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2016 en 24 augustus 2016 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke orde Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangende rechter in het Benelux Gerechtshof. M 8 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, (...) Constaterend dat de wijziging in de samenstelling van het Benelux-Gerechtshof onverlet laat de beno(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012726 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "metselaar" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012724 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "schilder decorateur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012725 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs "industrieel schilder" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter bepaling van het personeelsplan voor het jaar 2017 voor het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017030384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2014 houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt, voor de schooljaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203329 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 betreffende de erkenning van de initiatieven van sociale economie en de erkenning en de subsidiëring van de inschakelingsbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 08/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203334 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012538 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 660. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2017

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum met het oog op de afgifte van het « attest psychotechnisch onderzoek » Bij ministerieel besluit van 3 mei 2017 wordt de erkenning als intern testcentrum met het oog op de afgifte van het « attest psychotechnisch Worden als selectiedeskundigen erkend: mevrouw BREUGELMANS Iris, de heer CONINGS Gert, mevrouw FLUY(...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17162 Solliciteren kan tot 10/07/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders overheidsopdrachten (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG17154 Solliciteren kan tot 17 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs ICT-Informatieveiligheid (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17161 Solliciteren kan tot 17 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A), voor Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : ANG17123 Solliciteren kan tot 6 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203398 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieur-adviseurs (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). - Selectienummer : ANG17050 Deze selectie werd afgesloten op 8 juni 201(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés communicatie (niveau A) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. - Selectienummer : ANG17158 Solliciteren kan tot 7 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten bij de evaluatie van handicaps (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG17055 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2017 (datum PV). Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige elektromechanica technische experts (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG17003 Deze selectie werd afgesloten op 13/06/2017. Er zijn 5 laureaten. De lij(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203437 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken Budget en Overheidsopdrachten (niveau A) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17175 Solliciteren kan tot 7 juli 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203438 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken Budget en Overheidsopdrachten (niveau A), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17170 Solliciteren kan tot 7 juli via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige "Secrétaires de Direction" (niveau B) voor "Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire". - Selectienummer : AFG17067 Deze selectie werd afgesloten op 08/06/2(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017203449 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige « Conseillers en Prévention Bien-Etre Psychosocial » (niveau A2) voor « SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire Environnement (EMPREVA) ». - Selectienummer : AFG17106 (...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is 5 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2017 numac 2017012588 bron ministere de la defense Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1583 van 16 januari 2017, wordt mijnheer Jörg Caenen, op 1 oktober 2016, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking op 1 oktober 2016, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking(...)
^