Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met het oog op de oprichting van raden voor opleiding en een Hoge Raad voor opleiding type wet prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012572 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 mei 2017, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****,wonende te *****, en de (...) mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, et wonende, en ****(...) type wet prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012620 bron europese centrale bank Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77(4) van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op(...) type wet prom. 05/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017040327 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode van 2017-2020 en tot verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017010760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017010763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de beroepenclassificatie en de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017010970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van een project of activiteit type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012499 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 15/06/2017 numac 2017012501 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012522 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, is het koninklijk besluit van 5 maart 2017, waarbij Mevr. De Cauwer F., benoemd werd als stagiair in de graad van griffier bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, inge Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, is het koninklijk besluit van 5 maart 2017, waarbij Mevr(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012586 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - 235/80769bis Bij het koninklijk besluit van 31 mei 2017 wordt het besluit van het college van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen van 19 april 2017, waarbij een bijvoegsel type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunning. - Index : 235/80857 Bij het koninklijk besluit van 31 mei 2017 wordt het besluit van de Stad Antwerpen van 19 april 2017, waarbij aan de N.V. ELIA Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, een wegvergunni type koninklijk besluit prom. 06/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtraad van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 80.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030363 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Brusselse Raad voor het Leefmilieu" type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017030364 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 8.000 euro aan de vzw "Inter-Environnement Bruxelles"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012333 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek type ministerieel besluit prom. 23/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Investeringscel voor het spoor type ministerieel besluit prom. 11/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vormvereisten voor het register van de toelatingen, de bekrachtigingen van archeologienota's en nota's en de meldingen, bijgehouden door de erkende onroerenderfgoedgemeenten type ministerieel besluit prom. 24/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012408 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 17/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk "APETRA" type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 15/06/2017 numac 2017012550 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van het eerste Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstoffen en radioactief afval type ministerieel besluit prom. 07/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012611 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 betreffende het toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot het houten verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt voor het vervoer van specifieke goederen van oorsprong uit China type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012663 bron brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 2 juni 2017, wordt HUMAN SUPPORTS MEDICAL bvba, rue Emile Limauge 98, te 7011 Ghlin, erkend als particulier bureau voor o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2 (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 2 juni 2017, wordt EXPERIS BELGIUM nv, Gemeenschappenlaan 110, te 1200 Brussel, erkend als particulier bureau voor arbei o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van 2 (...) type ministerieel besluit prom. 12/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017020395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 30/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 9, § 2, § 3 en § 4 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017020397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE. - Bij besluit van 29 mei 2017 wordt de beslissing van 27 maart 2017 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Sint-Joost-Ten-Node beslist drie vertegenwoordiger

decreet

type decreet prom. 29/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203128 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag nr. 187 van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, gedaan te Genève op 15 juni 2006 type decreet prom. 29/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203127 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol bij de Conventie betreffende de dwangarbeid, aangenomen te Genève op 11 juni 2014 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar honderd en derde zitting

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017203145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 22 mei 2017 werd de heer Tony HUYSMANS, ere-rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen arrondissement Antwerpen,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vastbenoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rijksvormingscentra en de inspectiediensten voor het jaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling tot vaststelling van de vakanties en verloven in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/06/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203189 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn en het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203191 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie P.M.T.I.C. type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203190 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2015 tot aanwijzing van de leden van de Commissie "Cheques" ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017203198 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2014 tot aanwijzing van de leden van de Commissie van de centra voor socioprofessionele inschakeling

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012637 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beheersovereenkomst tussen het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de periode 2017-2021 IDENTIFICATIE VAN DE PARTIJEN Onderhavige overeenkomst wordt gesloten tussen : Het Brussel vertegenwoordigd door de Minister belast met Huisvesting; En Het Woningfonds van het Brussels(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017020383 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW AXXON, PHYSICAL THERAPY IN BELGIUM en Ann COPPE, di Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 222.160/VII-39.979. Namens de Hoofdgriffier, Y(...) type bericht prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017030401 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier NAUCHE heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 222.115/XIII-7.995. Voor de Hoofdgriffier, Chr.(...)

erratum

type erratum prom. 23/04/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012337 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot het bepalen, bij het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit met wachtgeld en een verlof voorafgaand aan het pensioen met wachtgeld. - Erratum type erratum prom. 17/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017020384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017203254 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directieassistenten (niveau B) voor FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17157 Solliciteren kan tot 29 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017203264 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG16289 Deze selectie werd afgesloten op 8 februari 2017 (datu(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017203263 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs-economisten financiële onderzoeken (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG16278 Deze selectie werd afgesloten op 3 fe(...) Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017203272 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT helpdeskmedewerker (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG17077 Deze selectie werd afgesloten op 9 juni(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012503 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekkingen In de loop van de maanden augustus-september 2017 zal de **** overgaan tot de aanwerving van 3 statutaire ambtenaren binnen haar administratie : **** **** **** en -veiligheid De aanwerving(...)

document

type document prom. -- pub. 15/06/2017 numac 2017012659 bron brussels parlement Wijzigingen aan het personeelsstatuut van de permanente diensten van het Parlement Het Brussels Parlement heeft beslist, in zijn vergadering van 5 mei 2017, wijzigingen aan te brengen aan artikelen 12, 89, 90, 91, 100 en 113 van het personeelsst Deze wijzigingen en de gecoördineerde tekst van de gewijzigde artikelen bevinden zich in het integr(...)
^