Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012043 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis type wet prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017012138 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij koninklijk besluit van 9 mei 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017010036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017012154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 23 april 2017 wordt het mandaat van de heer Jacques VANDENBOSCH, als korpschef van de lokale politie van de politiezone BRABANT WALLON EST, met ingang van type koninklijk besluit prom. 03/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012192 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017030328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan het hiernavermelde O.C.M.W. personeelslid van Neupré : Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille 1e klasse aan : Mevr. Françoise Maréschal, maatschappelijk assistente. type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017030329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 februari 2017, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale ISPPC : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijk Kruis Mevr. Myrna Collado, gegradueerde verpleegster; Mevr. Leticia Cometa, gegradueerde verpleegster;(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017040320 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Tienen. - Omvorming van plaats van pastoor en van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor en overdracht van plaatsen van onderpastoor Bi Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 maart 2017. type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van bewakings- en/of toezichtsdiensten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 20 jaar nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de rechthebbenden en de modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2016 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor zware beroepen (1) type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de landbouw type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 30 november 2015, betreffende het recht op tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017201030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden van de voedingsnijverheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017011932 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de vzw « Professionnels de la Création et de la production Audiovisuelles » als representatieve gebruikersorganisatie type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012104 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017020349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw « Fédération des Télés locales Wallonie-Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 04/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017020351 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 2014 houdende vaststelling van de lijst van de opleidingen die in aanmerking komen voor de professionelen in de audiovisuele sector type ministerieel besluit prom. 15/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 30/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040318 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/03/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van een deel van het provisioneel krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel EB0-1EEG2AA-PR naar begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eindtermen inzake opvoeding tot filosofie en burgerzin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017012056 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2017, wordt de heer Jean-Michel GARIN, door verhoging in graad, op 1 maart 2017, benoemd in de graad van directeur - categorie van de graad : inspectie - kwalificatie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 maart 2016 tot aanstelling van de leden van de Oriëntatieraad van de Academie voor onderzoek en hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017012149 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017020352 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de lijst van de bijzondere competenties genomen ter uitvoering van artikel 35 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017020350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het sturingscomité van het alternerend hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017040261 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 betreffende de voorwaarden voor de werving en de administratieve en geldelijke toestand van het contractueel personeel van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de audiovisuele sector en de instellingen van openbaar nut die onder het comité van sector XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017202625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering Ministerieel besluit waarbij de prioriteiten voor de toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening bepaald worden overeenkomstig artikel 804 van het reglementair Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 04/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017202666 bron waalse overheidsdienst - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering betreft van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen

bericht

type bericht prom. 12/05/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017030336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht betreffende de indexering, vanaf 1 januari 2017, van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013 type bericht prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017092005 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202584 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 maart 2017 in zake de vzw « Een Open Plaats » tegen het Vlaamse Gewest en, voor zoveel als nodig, de Vlaamse Belastingdienst, waarvan de expeditie t « Schenden de artikelen 12, § 1, en 253 van het WIB92 (zoals van toepassing voor aanslagjaar 2(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202589 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 april 2017, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 6650 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202587 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 april 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 april 2017, is beroep tot verniet Die zaak is ingeschreven onder nummer 6649 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 19/05/2017 numac 2017030312 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek II, Titel III tot V. - Officieuze coördinatie in het Duits

erratum

type erratum prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017030343 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatblad van 9 februari 2017, pagina 19599 wat betreft de publicatie aangaande Mevr. Catherine CLAES, dient deze als volgt gelezen te worden : « Bij ko(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type erratum prom. 31/03/2017 pub. 19/05/2017 numac 2017030340 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot vaststelling van nadere regels voor de technische invulling van de criteria en de multicriteria-analyse en tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017040321 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 18 april 2017 heeft **** DE **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Oost- en **** ****

document

type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Business Process Management De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Business Process Management (niveau A1), voor de FOD Financiën (ANG16293), werd afg(...) Er zijn 5 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17109 Solliciteren kan tot 6 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectverantwoordelijken Bouwkunde (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17103 Solliciteren kan tot 06/06/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Staff-Teamverantwoordelijke voor de Cel Operationele Coördinatie en Communicatie (niveau A2) voor de Stafdienst Logistiek voor FOD Financiën. - Selectienummer: MNG17053 Solliciteren ka(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017202687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen professionele re-integratie (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). - Selectienummer : ANG17081 Solliciteren kan tot 2 juni 2017 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/05/2017 numac 2017030339 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017 : bladzijde 53661, akte nr. 2017/11754, regel 19, is de vacante plaats van assistent administratieve ondersteuning bij de griffie van de rechtba bladzijde 53662, akte nr. 2017/11754, regel 41, lezen: « Assistent administratieve ondersteuning bi(...)
^