Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/05/2017 numac 2014015236 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Federatieve Republiek Brazilië betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brasilia op 7 mei 2009 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/02/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011342 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 02/05/2017 numac 2017011345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de regularisatie van de inschrijving van de bromfietsen en lichte vierwielers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011575 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1646 van 6 maart 2017, wordt majoor vlieger M. Van Buggenhout op pensioen gesteld op 1 augustus 2017 in toepassing van de samengeordende wetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011577 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1647 van 6 maart 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011578 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1648 van 6 maart 2017, wordt aan mijnheer Etienne Boelaert, op 1 april 2017 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de toest type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011606 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1657 van 6 maart 2017, wordt kapitein vlieger ***** op pensioen gesteld op 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. 01/03/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011677 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 734quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017011733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslagen en benoemingen van leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011775 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaring van openbaar nut Bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan de N.V. Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, met index: 9.EE/235/80866 voor de verni type koninklijk besluit prom. 27/06/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011735 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de richtlijn 2013/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 tot wijziging van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") om te zetten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 1649 van 6 maart 2017 : Worden in het **** besluit ****. 1426 van 11 september 2016 tot toekenning van de **** aan militairen voor die type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040193 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1652 van 6 maart 2017, wordt mevrouw Agnès Bernard, attaché, op 12 februari 2017 's avonds op eigen verzoek uit haar betrekking ontslagen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040195 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1653 van 6 maart 2017, wordt kapitein-commandant B. Sibille op pensioen gesteld op 1 maart 2017 in toepassing van de samengeordende wetten op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040197 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1654 van 6 maart 2017, wordt kapitein-commandant van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 oktober 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1655 van 6 maart 2017, wordt kapitein-commandant ****. De Man op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017040199 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1656 van 6 maart 2017, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. 09/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017202214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie Kunstenaars

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/11/2015 pub. 02/05/2017 numac 2017011343 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 02/05/2017 numac 2017011344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 19/02/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011346 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 28/07/2016 pub. 02/05/2017 numac 2017011347 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017011749 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 maart 2017 wordt de heer Alain VERSTUYFT, administratief assistent , met ingang van 1 april 2017, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van nivea(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 24/04/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017011819 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de aanduiding van de leden van het beheerscomité van het Staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België »

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017201310 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 27/2017 van 23 februari 2017 Rolnummers 5741, 5825, 5832 en 5833 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017201476 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 32/2017 van 9 maart 2017 Rolnummer 6389 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische finan Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 23/03/2017 pub. 02/05/2017 numac 2017202144 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging van bepalingen betreffende de voedselhulp in het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202143 bron waalse overheidsdienst Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van afvalbeheersplan Overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 betreffende de afvalstoffen en tot opheffing van sommige Het ontwerp van afvalbeheersplan alsook de bijhorende documenten worden eerstdaags door het Waalse (...)

document

type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202096 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Leidinggevenden Boekhouding (niveau A2), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG17063 Solliciteren kan tot 19/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Programmering (niveau A2) voor Ministerie van Défensie. - Selectienummer : AFG17047 Solliciteren kan tot en met 16/05/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Software ontwikkelaars (niveau A) voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG17031 Deze selectie werd afgesloten op 26/04/2017 Er zijn 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017202293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen consumentenbescherming bij financiële diensten (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17025 Deze selectie werd afgeslo(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017030258 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Attaché businessanalist bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van procureurs-generaal en bij het College van het openbaar ministerie: 1 . Voor bovenvermelde plaatsen k(...) De kandidaturen voor een benoeming in de rechterlijke orde dienen gesteld te worden binnen een term(...)

document

type document prom. -- pub. 02/05/2017 numac 2017030249 bron raad van state Te begeven mandaat Eerlang zal een mandaat van Nederlandstalig assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State te begeven zijn. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zi 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...)
^