Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/07/2013 pub. 10/03/2017 numac 2017010976 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, gedaan te Hongkong op 15 mei 2009 (2)(3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017010474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » type koninklijk besluit prom. 06/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010885 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 4 type koninklijk besluit prom. 25/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010983 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010991 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010990 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011058 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, wordt met ingang van 1 december 2016, Mevr. **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, wordt met ingang van 1 december 2016, Mevr. **** BONNET benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017020165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Relocatie van asielzoekers naar België en aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 februari 2017, is de heer Funck J.-F., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied Bij koninklijke besluiten van 24 februari 2017, - dat in werking treedt op de datum van de eedaf(...) type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen , betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011073 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden en van de voorzitter van het Begeleidingscomité voor gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011072 bron ministerie van de franse gemeenschap Wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij de ministeriële besluiten van 13 december 2016, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van 14 oktober 2010 houdende uitvoering van het decreet van 12 mei 2004 b 109. De heer ROBERT Pascal, geboren te La Hestre, op 6 januari 1963 : in azuur de schuingeplaatste (...) type ministerieel besluit prom. 03/03/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011117 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201367 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 1 maart 2017, - is het verzoek tot associatie van de heer Ulrici M., notaris ter standplaats Wezet, en van de heer Ulrici X., kandidaat-notaris, om de associatie "Mathieu et Xavier ULRICI", t De heer Ulrici X. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Wezet. - is het verzoek(...)

decreet

type decreet prom. 03/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011043 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, met het oog op de organisatie van het externe toezicht en de externe klachtenregeling bij voorzieningen voor vrijheidsbenemende opvang van kinderen en jongeren type decreet prom. 23/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017201251 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bevordering van het toerisme

beschikking

type beschikking prom. 16/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord van Parijs op grond van het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering, gedaan te Parijs , op 12 december 2015 (1)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 houdende afbakening van een beschermingszone rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotharingendreef in het Zoniënwoud

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas , met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, wat betreft de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen voor Landen, Oostende, Sint-Katelijne-Waver en Zandhoven

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 15/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de Vast afgevaardigde van de Franse Gemeenschap bij de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende de toekenning van een eenmalige subsidie aan verenigingen voor personen met een handicap om personen met een handicap te informeren over persoonsvolgende financiering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017040088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de bevordering door verhoging van graad en de toegang door graad- en categorieveranderingen tot de betrekkingen van niveau 1 binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017070010 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31010 "Sources de la Dyle" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017070012 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32001 « Vallée de la Lys » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017070011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31011 « Vallée de la Thyle »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/12/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017030090 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011126 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Schaarbeek heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 221.407/XV-3.326. Voor de Hoofdgriffier : C(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011147 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De asbl "FOCUS Fibromyalgie Belgique" c.s. heeft Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2016. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201381 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 6440 Bij beschikking van 22 februari 2017 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak De griffier, F. Meersschaut

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0412.634.931 C.R.P. TYRES CENTER intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande va(...)

erratum

type erratum prom. 25/01/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017011075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de selectie en de vergoeding van de interne opleiders bij de "Ecole d'administration publique" en de vormingsdiensten. - Erratum type erratum prom. 28/09/2016 pub. 10/03/2017 numac 2017030107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energiebloken. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201379 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Artsen (niveau A2) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG16213 Deze selectie werd afgesloten op 7 februari 2017 (datum PV). Er zijn 10 laureaten. De lijst is één jaar geldig. Deze lijst is vier jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige experten Socio-Professioneel Re-integratie (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG16233 Deze selectie werd afgesloten op 28 februari 2017 (datum PV). Er zijn 4 laureate(...) De lijst is één jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een (...) type document prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201384 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs Veiligheid en Preventie (niveau A2), voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17030 Solliciteren kan tot 27 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017201388 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Ministerie van Landsverdediging : Conversation managers (m/v/x) (BNG17029) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wor(...) Solliciteren kan tot 24 maart 2017. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011088 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A3 van het arbeidshof Gent : 1. Voor bovenvermelde plaatsen kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 262, § 2 Ger.(...) Aan de benoemingsvoorwaarden opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek moet worden voldaan op het ogenb(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 10/03/2017 numac 2017011152 bron service public regional de bruxelles Aanwerving via externe mobiliteit. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van eerste attaché in de **** **** **** selectie, via externe mobiliteit, van een eerste attaché (rang ****2) in de **** **** voor de Gewestelijke (...) **** aantal geslaagde bedraagt 1.
^