Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 maart 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017010948 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde de heer **** **** ****, **** **** **** **** ****, geboren te **** op 31 **** **** koninklijk besluit van 20 februari 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2016011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016012261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders van de ondernemingen van appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016204189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen die ressorteren onder Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren (1) type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016206285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de minimale loondrempel in het hoger onderwijs type koninklijk besluit prom. 20/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010758 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016205584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011 betreffende de oprichting van een vormingscomité met als doel de aanwending van de : 1) werkgeversbijdrage ter financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen; 2) bijkomende vormingsinspanningen in uitvoering van de wet van 17 mei 2007 houdende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 13/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2016206478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van artikel 8.1. van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010 tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en van artikel 4.1. van het reglement van het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid gevoegd als bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 augustus 2010 tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstel voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het gemeentelijk sportcentrum Rooienberg inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010857 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Kiewitstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVV THES Sport Tessenderlo inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 02/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010858 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Stadion Olivier inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 14/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010874 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 tot aanwijzing van de veiligheidsinstantie van de spoorwegen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017010881 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017, wordt de heer Luc BREYDELS, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone WOKRA voor een termijn van vijf ja(...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 03/03/2017 numac 2017010890 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 03/03/2017 numac 2017010892 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/2, paragraaf 5, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 03/03/2017 numac 2017010896 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/4, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011015 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de procedure volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017020201 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk genaamd "Subito 1 euro", "Subito 3 euro" en "Subito 5 euro" type koninklijk besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017020203 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Subito 30 years", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040066 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van de Commissie opgericht bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 53, vijfde lid, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040067 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende de uitvoering van artikel 43ter, § 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017040094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit van 20 januari 2017 wordt het mandaat van de heer Jean-Marie PAQUAY, als korpschef van de lokale politie van de politiezone FAGNES, met ingang van 28 november type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017040097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017 wordt de heer Frédéric DE CORTE aangewezen in het mandaat van korpschef van de lokale politie van de politiezone MARIEMONT voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017201296 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201324 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 16 februari 2017, is Mevr. Calewaert, C., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonord Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, is de heer Wuyts, D., plaatsvervangend rechter van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016 is de heer Chevalier, E., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereik Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016, dat in we(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017010875 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut Bij het ministerieel besluit van 16 februari 2017, wordt de opdrachthoudende vereniging Pipda erkend als uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut, overeenkomstig de bepalingen va type ministerieel besluit prom. 23/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010912 bron vlaamse overheid Ministerieel Besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel middelzware onderzoeksinfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek in de universiteiten voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010989 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 houdende de aanduiding van de leden van het federaal overlegplatform voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010992 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 24/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 23/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011019 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017040062 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 februari 2017 : - is aan de heer Tavernier, R., assistent bij de griffie van het arbeidshof Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen. Dit besluit - is aan Mevr. Ghyselinck, H., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank Gent, afdeling Roes(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017040063 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4142 Bij ministerieel besluit van 24 februari 2017 wordt een vervoersvergunning voor vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de NV Fluxys Belgium voor de aanleg van een nieuwe aardg Betrokken gasvervoerinstallaties: DN150 HD Lommel (Maatheide) - Farm Frites Knooppunt Lommel (...) type ministerieel besluit prom. 23/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017200783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen"

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201145 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2017 van 16 februari 2017 Rolnummer 6359 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 82 en 83, eerste lid, van de programmawet van 10 augustus 2015, ingesteld door de nv « Mergaert Verzekeringen ». H samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snap(...)

decreet

type decreet prom. 30/06/2016 pub. 03/03/2017 numac 2016029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen inzake erkenning van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische middelen binnen de inrichtingen voor leerplichtonderwijs van 19 mei 2006, om de bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten als criteria voor de erkenning van de schoolboeken op te nemen type decreet prom. 23/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040092 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het opschrift van het decreet van 30 juni 2016 tot wijziging van sommige bepalingen inzake erkenning van schoolboeken, schoolsoftware en andere pedagogische middelen binnen de inrichtingen voor leerplichtonderwijs van 19 mei 2006, om de verwijzing naar de bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en de bevordering van de gelijkheid tussen de geslachten als criteria voor de erkenning van de schoolboeken op te nemen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010923 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 25 november 2016 waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017010994 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017011020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017201209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Gezinnen" van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. 09/02/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017201208 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van de Titels XI en XIV van Boek V, tweede deel van het Waals regelgevend Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, betreffende de indexering van bepalingen betreffende de residentiële en dagopvangdiensten voor gehandicapte personen

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0436.445.065 C & C LASER intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond. Nr. 0417.500.470 LOISIRS LOUISE ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 23/02/2017 Ond.(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel. Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0479.575.918 XSPLATFORMS B.V. Op 21/02/2017 werd het ondernemingsnummer 0479.575.918(...) type lijst prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten en projectbeheerders voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG17069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 08/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017030112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende de arbeidstijd; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2015 betreffende de arbeidstijd . - Erratum type erratum prom. 08/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017030111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de financiering van FOPAS voor het jaar 2016 (1). - Erratum type erratum prom. 20/01/2017 pub. 03/03/2017 numac 2017040053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de bijdrage tot het financieel evenwicht van de regeling van de jaarlijkse vakantie. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017092402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2017    Indice février 2017 Moyen(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201218 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG17017 Solliciteren kan tot 20 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal Assistenten voor het gesloten centrum te Steenokkerzeel (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG17041 Solliciteren kan tot 20 maart 2017 via www.selor.be De gede(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201326 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige griffiers eengemaakt octrooigerecht (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG17026 Solliciteren kan tot 17 maart 2017 via www.selor.be De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige werfcontroleurs (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en vervoer. - Selectienummer: ANG17003 Deze selectie werd afgesloten op 27 februari 2017 (datum PV). Er zijn geen laureaten(...) type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor FOD Financiën (ANG17045) Solliciteren kan tot 20 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige fiscaal controleurs (niveau B) voor FOD Financiën (ANG17049) Solliciteren kan tot 20 maart 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, sel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Deze vergelijkende selecties zijn reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad, nr. 247, blz. 62472, op 15 september 2016. De uiterste inschrijvingsdatum is verlengd tot 15 maart 2017 . - ERRATUM Bijzonder gedeelte(...) - BNG16113 - Attaché A2 - Expert Geschillen K.M.O. (m/v/x) de A.A. Fiscaliteit (DFI058) - BNG161(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés P&O (niveau A2) voor het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën. - Selectienummer : ANG16286 Deze selectie werd afgesloten op 17 februari 2017.(...) Er zijn 5 laureaten. De lijst is één jaar geldig. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017040086 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pneumologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017, dat in werking treedt de dag v type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017201327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's Beheerscomité voor de beroepsziekten Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 20 februari 2017 dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt :

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017011022 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2017, pagina 20268, dient, bij de oproep van de vacante plaatsen van "substituut-procureur des Konings bij het parket Bergen "Een van deze plaatsen dient te worden voorzien door de benoeming van Franstalige kandidaat di(...)

document

type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017010847 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de wnd. Directeur Generaal van 31 januari 2017 werden de volgende personen bevorderd als Eerste Adjunct vanaf 1 januari 2017. Prénom Voornaam Rôle linguistique taalrol BOSMANS Chantal FR type document prom. -- pub. 03/03/2017 numac 2017010876 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Bij beslissingen van de wnd. Directeur Generaal van 31 januari 2017 werden de volgende personen bevorderd als Eerste Klerk in het Franstalig kader vanaf 1 januari 2017. NOM/NAAM Prénom/Voornaam LEBRUN Do(...)
^