Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/05/2015 pub. 14/02/2017 numac 2016015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 (2)(3) type wet prom. 01/09/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst. - Duitse vertaling type wet prom. 21/07/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010672 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 18 december 2016, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamd Bij koninklijk besluit van 8 januari 2017, is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...) type wet prom. 31/05/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017020141 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de versoepeling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012246 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koekjesfabrieken en de ondernemingen van speculaas, jodenpaasbrood en peperkoek type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016012249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de cichoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016204985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2013 betreffende de invoering van een systeem van ecocheques type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2009 tot vaststelling van de verblijfs- en ARAB-vergoedingen voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of de goederenbehandeling voor rekening van derden (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2014 betreffende de voortgezette opleiding type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205731 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en bepaling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205737 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van conventionele verlofdagen type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2014 tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2001 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociaal Fonds voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen" genoemd en waarbij de statuten worden vastgelegd type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 58 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nrs. 111 en 112 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205747 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205820 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het tijdskrediet voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen en voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205830 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de werknemers behorend tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016205821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1998 betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het personeel van inrichtingen en diensten van de sector voor de "Centres de planning et de consultation familiale et conjugale" die afhangen van het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 22/12/2016 pub. 14/02/2017 numac 2016206161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de uurlonen vanaf 1 juli 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot vaststelling van de sectorale minimumloonschalen op basis van beroepservaring type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2016, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010398 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1526 van 27 november 2016, wordt S. **** op pensioen gesteld op 1 april 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010407 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1528 van 6 december 2016 : Wordt kapitein ***** ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de **** Militaire School op type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010406 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 1530 van 6 december 2016 : Wordt gemachtigd als titularis van het Kruis van Ridder in de ****, op het lint het kenteken te hechten van BRONS De ***** neemt rang in de Orde in op datum van 15 november 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010425 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Nationale Orden. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 1531 van 6 december 2016: Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met VERGULD De ***** neemt rang in de Orde in op datum van 15 november 2016. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010432 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 1532 van 6 december 2016 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de hier De ***** van de **** met bronzen staafje met inschrift va(...) type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Investeringscel voor het spoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010622 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3. - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur - Business Partner Pijler Transvers(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010623 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Adviseur-generaal - Business Partner (functi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010621 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3. - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP A. Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wo(...) 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van "Adviseur - Dienstleider van het team I(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010624 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de centrale diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6 bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wordt de vo 1° - 1 betrekking waaraan de functie is verbonden van Attaché A2 - Service Delivery (functieclassi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010675 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Thesaurie Garantiefonds voor financiële diensten. - Optima Bank nv Aanvraag tot terugbetaling van de gedekte deposito's Uiterste datum Overeenkomstig artikel 14/2 van het koninklijk besluit van 16 maart 200 Het Garantiefonds legt deze datum vast op een termijn van 12 maanden vanaf de datum van de faling v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 31 januari 2017 wordt de heer Kris DEPOVERE, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone KOUTER voor een termijn v(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017020168 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 1 december 2016 wordt Mevrouw Cathy BUGGENHOUT ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur en aangesteld tot Consul-Generaal van België te New York met als ressort de Staten Bij koninklijk besluit van 14 december 2016 wordt de heer Philippe KRIDELKA ontheven uit zijn f(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017020169 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016 wordt de heer Bertrand de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE, Ambassadeur van België in de Democratische Republiek Congo, in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de Re Bij koninklijk besluit van 9 november 2016 wordt de heer François BONTEMPS, Ambassadeur van Bel(...) type koninklijk besluit prom. 30/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200283 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 30/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de ontbinding van het Vlaams sociaal en waarborgfonds type koninklijk besluit prom. 27/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de arbeidsduur in de sector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" type koninklijk besluit prom. 31/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017200293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan de heer WOUTERS Daniel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van Antw Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan mevrouw WILLEMS Liliane, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtban Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200471 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan de heer DEPRETER Paul op het einde van de maand mei 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan de heer VAN OVERBEKE-WOUTERS Georges op het einde van de maand maart 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit h Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200481 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, wordt aan de heer LAURIERS Christian op het einde van de maand februari 2017, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010430 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de functietoelage van de leden van het rijdend personeel van de verkeerspolitie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 07/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010465 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2011-2015 type ministerieel besluit prom. 09/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010588 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 02/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010655 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de aanname van instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden type ministerieel besluit prom. 06/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010680 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017200756 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34, programma 12 van organisatieafdeling 13, programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016. type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017200757 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 31/10/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017200755 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017200759 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016. type ministerieel besluit prom. 16/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017200758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200465 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 16 januari 2017 werd de heer Paul DEPRETER, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Brussel, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, va

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 3 januari 2017 werd de heer Georges VAN OVERBEKE-WOUTERS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank te Brussel, door M

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Brussel Bij beschikking van 16 januari 2017 werd de heer Christian LAURIERS, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof te Brussel, door Mevrouw de eerste voorzitter van dit hof aangewezen o

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de terugbetaling van reis- en verblijfkosten aan de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in interfederale en internationale commissies type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010581 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of African Studies type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010582 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Business and Information Systems Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010580 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Economics type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid" type besluit van de vlaamse regering prom. 24/06/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010587 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 - begrotingsprogramma Hogere entiteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2017 pub. 14/02/2017 numac 2017010641 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017070004 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31001 - "Affluents brabançons de la Senne" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017070006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31003 - "Vallées de la Lasne" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017070005 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE31002 - "Vallées de l'Argentine et de la Lasne"

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/11/2016 pub. 14/02/2017 numac 2017010176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010688 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw "Centre d'enseignement Notre-Dame des champs c Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 221.296/XV-3301. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200832 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 27 december 2016 in zake de VZW « La Cité Joyeuse - Société royale Le Foyer des Orphelins » tegen N.V. en het ABVV, waarvan de expeditie ter griffie va « Schendt artikel 4, § 1, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszake(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010528 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 11 oktober 2016, van het BIM, werd de heer ABDELAOUI Yassine, gedomicilieerd Laneaustraat 105, bus 8, te 1020 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erkenning draagt het nummer TCAL-001507780 Bij beslissing van 13 oktober 2016, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010530 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 13 oktober 2016, van het BIM, werd de heer KIBOU Farid, gedomicilieerd Pottengoedstraat 20, bus 34, te 1070 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van De erkenning draagt het nummer TCAG2-001513659 Bij beslissing van 4 oktober 2016, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010531 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 14 november 2016, van het BIM, werd de heer BAHRINI Brahim, gedomicilieerd rue du Gollet 25, te 4600 VISE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L voor h De erkenning draagt het nummer TCAL-001517712 Bij beslissing van 30 november 2016, van het B(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010529 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 11 oktober 2016, van het BIM, werd de heer ABDELAOUI Yassine, gedomicilieerd Laneaustraat 105, bus 8, te 1020 BRUXELLES, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus va De erkenning draagt het nummer TCAG1-001507796 Bij beslissing van 27 oktober 2016, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010532 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 14 november 2016, van het BIM, werd de heer BAHRINI Brahim, gedomicilieerd rue du Gollet 25, te 4600 VISE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 voor De erkenning draagt het nummer TCAG1-001517728 Bij beslissing van 30 november 2016, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010533 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 Bij beslissing van 14 november 2016, van het BIM, werd de heer BAHRINI Brahim, gedomicilieerd rue du Gollet 25, te 4600 VISE, erkend als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G2 voor De erkenning draagt het nummer TCAG2-001517744 Bij beslissing van 7 november 2016, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 november 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer BOUZIANE Redouane gedomicilieerd, Nieuwelaan 198, te 1860 MEISE, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke perso De erkenning draagt het nummer PEBPP-001464843. Bij beslissing van 3 november 2016, van de l(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010535 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 september 2016, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. BOISSEAU Agathe gedomicilieerd, Morisstraat 56, te 1060 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke perso De erkenning draagt het nummer PEBPP-001502396. Bij beslissing van 8 september 2016, van de (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010534 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 28 november 2016, van het BIM, werd de heer DE POOTER Jan, gedomicilieerd Valkenborch 1, te 2440 GEEL, erkend als erkend verwarmingsinstallateur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gew De erkenning draagt het nummer CHA-001272414 Bij beslissing van 29 november 2016, van het BI(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010537 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 september 2016, van het BIM, werd M. BEKKOUCH Mohammed Amine, gedomicilieerd Michel Van Nieuwenborghstraat 1, bus 1, te 1082 BRUXELLES, erkend als Certificateur w De erkenning draagt het nummer CREPP-001507162 Bij beslissing van 6 september 2016, van het (...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010539 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-klimaatregelingstechnicus Bij beslissing van 17 november 2016, van het BIM, werd de heer BRICTEUX Martin, gedomicilieerd chaussée des Atrébates 4, bte 8, te 1300 WAVRE, erkend als EPB-klimaatregelingstechnicus voor het Brussels De erkenning draagt het nummer TCPEB-001513619 Bij beslissing van 4 april 2016, van het BIM,(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als controleur Bij beslissing van 28 november 2016, van het BIM, werd de heer BOULANGER Etienne, gedomicilieerd rue des Aviateurs 3, te 1450 CHASTRE, erkend als controleur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De erkenning draagt Bij beslissing van 24 oktober 2016, van het BIM, werd de heer DENS Julien, gedomicilieerd rue d(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010625 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de centrale diensten van de FOD Financiën, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 december 2016. - Incompetitiestelling in de klasse A2 - Attaché bij de buitendiensten van de FOD Financiën, 1° In het Belgisch Staatsblad n° 320 van 7 december 2016, dient onder 5° van de dienstorder, pag(...) type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200829 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau A van Nederlandstalige attachés correspondent P & O en managementondersteuning - teamchef voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : (BNG16216) Deze selectie(...) Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200900 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT beheerders (bevordering niveau A), voor het Ministerie van Defensie (BFG16107) Deze selectie werd afgesloten op 25 oktober 2016. Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200913 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige cryptografen (niveau B), voor FOD Buitenlandse zaken. - Selectienummer : AFG16216 Deze selectie werd afgesloten op 18 januari 2017. Er zijn 3 laureaten. De lijst is één jaar g(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën. - (BNG17004 -> BNG17028). - ERRATUM Deze vergelijkende selecties zijn reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 28 op 31(...) BNG17004 Servicedesk medewerkers (Frontend - 1(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200923 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de bijkomende screening van Franstalige verantwoordelijken planning en project op basis van AFG13054, AFG14140, AFG14291, AFG15056 et AFG16130 (niveau A) voor FOD WASO (EFS16086) Deze selectie werd afgesloten op 10 oktober (...) Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200944 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor **** (****16036) Deze selectie werd afgesloten op 3 februari 2017 (datum ****). Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017010646 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2017, wordt Mevr. Ilse VERSCHUEREN, geboren op 14 december 1972 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekk Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, is de heer BLOMME Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017, is mevrouw DE SMEDT Eva benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer Daniel WOUTERS De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200472 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever van het Nederlands taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Paul DEPRETER type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200470 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van mevrouw Liliane W De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Georges VAN OVERBEKE-WOUTE De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200480 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever van het Nederlands taalstelsel bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Christian LAURI De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 2 februari 2017 dat uitwerking heeft met ingang van op 1 januari 2017 : - wordt aan de heren Guy DENUDT en Robert JOOS eervo - wordt de heer Patrick LONCOL benoemd tot lid van het Beheerscomité van voornoemde Rijksdienst, in(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017030095 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Deze tekst annuleert en vervangt akte 2017/10661, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2017 op pagina 20051. Met ingang van 1 maart 2017 worden de kosten voor 1. Voor de ondernemingen : 223,50 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtings(...) type document prom. -- pub. 14/02/2017 numac 2017200824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Hof van beroep te Antwerpen. Het hof, verenigd in algemene vergadering op 10 januari 2017, heeft mevr. Dom M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van dr
^