Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 december 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/02/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016000743 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016009601 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 november 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** Bij koninklijk besluit van 27 november 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. 01/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening nr 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2016 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3 type koninklijk besluit prom. 11/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003408 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2016 type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003436 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016003454 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In toepassing van artikel 30, § 2, derde lid van het koninklijk besluit van 19 december 2003 b(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016007467 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 1426 van 11 september 2016: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2015: LUCHTMACHT Kolonel van het vliegwezen **** **** bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2016: LANDMACHT Kolonels(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016007471 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1430 van 11 september 2016, wordt majoor vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 januari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016007472 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 1440 van 11 september 2016, wordt majoor vlieger T. Christiaens bevorderd tot Commandeur in de Orde van Leopold II voor de uitzonderlijke verdiensten Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016007487 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag uit het ambt. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 1455 van 3 oktober 2016: Wordt generaal-majoor ****. **** op 1 oktober 2016 ontslagen uit het ambt van militair commandant van het Paleis der Wordt kolonel **** ****. **** op 1 oktober 2016 aangewezen voor het ambt van militair(...) type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016009561 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de geldende ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de loonschalen en de functieclassificatie voor de sector "espaces rencontres" type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de gistfabrieken en de distilleerderijen type koninklijk besluit prom. 06/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015 betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum type koninklijk besluit prom. 24/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2016 houdende toekenning van de dotatie voor 2016 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016206097 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening naar het Waals Gewest type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016206099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 04/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016206098 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206220 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 januari 2017, is Mevr. Thiernesse, I., referendaris in de rechtbank van koophandel te Luik, beno Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Luxemb(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016009614 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 165.000 eur voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016018401 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministeriele besluiten van 30 november 2016 die uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2017 : wordt eervol ontslag uit haar functies van Adviseur verleend aan Mevr. Christiane BOYEN. wordt eervol ontslag u Bij dezelfde besluiten zijn de betrokkenen ertoe gemachtigd om hun aanspraak op een rustpensioen te(...) type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029592 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Robert Schuman » type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 22/11/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016031782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

arrest

type arrest prom. 02/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016003447 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra en het Centrum Buitenland binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid type arrest prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016205345 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 130/2016 van 13 oktober 2016 Rolnummers : 6249, 6274 en 6298 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van titel 2 van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, in(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206019 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2016 van 20 oktober 2016 Rolnummer 6200 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 257, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 2, 2°, van het decree Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206018 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2016 van 20 oktober 2016 Rolnummer 6178 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 479 tot 482bis, 483 en 503bis van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. H samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206147 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 31 oktober 2016 in zake de nv « ABN AMRO » en anderen tegen de nv « Tessenderlo Chemie » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is in « Schenden artikel 39, 40 en 1056 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwe(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016036612 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016036614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust type besluit van de vlaamse regering prom. 28/10/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016036613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft het bepalen van de nadere regels voor het opsporen en het winnen van aardwarmte en voor het opmaken van een structuurvisie inzake de diepe ondergrond, en tot wijziging van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016036619 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016036635 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat het zorgkrediet voor de effectieve bestuursrechters betreft

overeenkomst

type overeenkomst prom. 05/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016022478 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening betreffende het elektronisch voorschrift binnen het ziekenhuis

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206153 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 november 2016 in zake D.H. tegen M.P. en E. V.L., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2016, heeft de familie- en « Schendt artikel 318 § 2 2de lid van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 22 van de (...) type bericht prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206166 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 november 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 november 2016, is beroep tot g Die zaak is ingeschreven onder nummer 6544 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...) type bericht prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206203 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 oktober 2016 in zake de vzw « Sint-Jozefsschool Hoevenzavel » tegen de Vlaamse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekome « Schenden art. 28 § 2 van de Schoolpactwet in samenhang met art. 60, 62 en 64 van het Decreet(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 15/12/2016 numac 2016000728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel IV, Boek II, Titels 1 en 2. - Officieuze coördienatie in het Duits van de federale versie

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016003457 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178, § 3, vierde lid van het koninklijk beslu a)kosten bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid van voormeld koninklijk besluit : - 286,90(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België. - Overhandiging van geloofsbrieven Op 7 december 2016 hebben H.E. de heer Colin Michael Connelly, de heer José Alberto Briz Gutiérrez, Mevr. Jacqueline Zaba/Nikiema, de heer Lok Bahadur Thapa en de heer Mohamed H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor de FOD Justitie : - Attaché ICT (m/v/x) - BNG16197 - Attaché Boekhouding (m/v/x) - BNG16200 - (...) type document prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206192 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B (specifieke screening) voor de FOD Justitie : - Financ(...) - Administratief deskundigen (m/v/x) - BNG16202 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoo(...) type document prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206227 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch deskundigen (niveau B) voor de OCM-CDZ (ANG16182) Deze selectie werd afgesloten op 7 december 2016. Er zijn 3 laureaten. De lijst is één jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206229 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige stagiaires van de buitenlandse carrière (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG16210) Selectienummer : AFG16210 Solliciteren kan tot 16 ja(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige werftoezichters speciale technieken (niveau C) voor het Ministerie van de Landsverdediging (ANG16196) Deze selectie werd afgesloten op 6 december 2016. Er zijn 2 laureaten.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, worden benoemd tot leden van de Kamer van beroep die ke(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016022488 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. TOMMELEIN Eline benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016024281 bron institut scientifique de sante publique Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 wordt mevrouw REBOLLEDO Javiera, geboren op 8 augustus 1978, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2016, met als titel Assistent in de klasse SW1 op het Frans taalkader, bij de Fed Bij koninklijk besluit van 21 juli 2016 wordt mevrouw HENDRICKX Marijke, geboren op 21 augustus(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016018410 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2016 numac 2016206117 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^