Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000718 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003396 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies type wet prom. 21/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003397 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State type wet prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016009572 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de gen(...) Bij koninklijk besluit van 9 november 2016, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205537 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 109,78/185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedragen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/05/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003386 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016003388 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 15, § 2 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 23/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016009573 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 47bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 21/02/2006 pub. 25/11/2016 numac 2016018352 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/10/1976 pub. 25/11/2016 numac 2016018354 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende boter en botermengsels en houdende de oprichting van een officiële kontrole van de boter. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 22/01/1988 pub. 25/11/2016 numac 2016018355 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het gebruik van eetbare oliën en voedingsvetten bij het frituren van voedingsmiddelen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016 wordt er met ingang van 1 maart 2017 een einde gesteld aan de functie van de heer Marc WIJNDAELE, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselkete De heer Marc WIJNDAELE is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2017, zijn aanspraken op een (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2016 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2016 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016202116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor de periode 2015-2016, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 23/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016203609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met lange loopbaan alsook betreffende de overgangsmaatregel in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016205797 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016014331 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 62 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Aat - Doornik, gelegen te Barry, ter hoogte van de kilometerpaal 68.872 type ministerieel besluit prom. 27/10/1950 pub. 25/11/2016 numac 2016018353 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot naleving van sommige formaliteiten bij de verkoop van slachtvee en vlees. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016021086 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2012 houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 11/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/09/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036523 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving type ministerieel besluit prom. 17/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036568 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2014 houdende de erkenning van opleidings- en exameninstellingen voor de certificering van aannemers en installateurs en houdende de certificering van aannemers en installateurs

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205670 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2016 van 20 oktober 2016 Rolnummer 6224 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 10, derde lid, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door het Arbei Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 28/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016036545 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type decreet prom. 10/11/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016205813 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het rechtsstelsel voor de bewaring van de as thuis wordt verbeterd

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2015 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029531 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschaphoudende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 mei 2015 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de gesubsidieerde officiële Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het administratief personeel van de gesubsidieerde officiële Hogescholen, Hogere Kunstscholen en Hogere Instituten voor Architectuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het niet-confessioneel vrij niet universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029541 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016031759 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1555 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2016 pub. 25/11/2016 numac 2016031763 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1470 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2016/497 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot toekenning aan het Belgische Rode Kruis van de toelating een liberaliteit te aanvaarden

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205812 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 oktober 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 oktober 2016, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6527 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche De heer BLEUS Marc, geboren te Rocourt op 14 januari 1962, wordt erkend als deskundige bevoegd in d(...) type erkenning prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch De heer COVENS Peter, geboren te Ukkel op 23 januari 1968, wordt erkend als deskundige bevoegd in d(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205836 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0553.504.566 GANTIS INVEST Annulatie van de ambtshalve doorhaling. (...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205835 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0464.369.880 PHARMACIE EVRARD - NORTIER intrekking van de ambtshalve doorhaling inga(...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205875 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "ingénieurs industriels Techniques spéciales" (niveau 1) voor "le Ministère de la Communauté française" (AFC16006) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die tw(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "ingénieurs industriels Construction" (niveau 1) voor "le Ministère de la Communauté française" (AFC16005) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205888 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs-verantwoordelijken toezicht op de voertuigenmarkt (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit & Vervoer (ANG16086) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205887 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten interne controle (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ANG16224) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016029540 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Académie royale de Médecine de Belgique Samenstelling van het Bestuur voor 2017 Voorzitter : MOONEN, Gustave, emeritus hoogleraar van de Université de Liège, Wadeleux, 424, 4654 Herve Vast Secretaris : FOIDART Jean-Mich(...) Eerste ondervoorzitter : BALERIAUX, Danielle, emeritus hooglerares van de Université libre de Br(...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205889 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16281) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getui(...) type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau C Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau B voor volgende Nederlandstalige functies : (...) Het RSVZ deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) gevraagd heeft(...) type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Dienstnota gericht aan statutaire ambtenaren van niveau C Een vergelijkende selectie voor bevordering naar niveau B voor volgende Nederlandstalige functies : (...) Het RSVZ deelt u mee dat het aan het Selectiebureau van de Federale Overheid (SELOR) gevraagd heeft(...) type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205928 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek, het Ministerie van Defensie en de R(...) Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 292 op 7 november 2016, pagina 73(...) type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205932 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « contrôleur de travaux "construction" » (niveau B) voor "le Ministère de la Communauté française" (AFC16007) Na de selectie wordt een lijst met maximum geslaagden aangelegd, die(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één van (...) type document prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205931 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « contrôleur de travaux "techniques spéciales" » (niveau B) voor "le Ministère de la Communauté française" (AFC16007) Na de selectie wordt een lijst met maximum geslaagden aangel(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? één van (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016003404 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2016, wordt de heer Daniel J.-P.F. GILLES, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016024249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij Koninklijk besluit van 25 oktober 2016 wordt Mevr. Leen HOEFNAGELS, geboren op 19 november 1969, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2016 in de klasse A1 op het Nederlands taalkader, bij de Federale Overheidsdien

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/2016 numac 2016205862 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Eeklo : 1 ; - Lo-Reninge : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 13 juli 2016. - Luik (grondgebied van het tweede kanton) : 1 - Sombreffe : 1 (in as(...) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aang(...)
^