Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016011467 bron federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Nationale projectoproep 2017 voor opvang Inleiding Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Fedasil(...) Algemeen kader Krachtens art. 62 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielz(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2016 type koninklijk besluit prom. 09/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016003405 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen wat betreft de jaarlijkse taks op de kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016007458 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 1421 van 1 september 2016, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan de militairen van wie de namen volgen : Kapitein-**** **** ****. Brandt Eerste sergeant ****. **** **** korporaals-chef ****. Bourgeois en ****. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016007459 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1422 van 1 september 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016007460 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1423 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant J-M. Destrait op pensioen gesteld op 1 november 2016 in toepassing van de samengeordende we type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016007461 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1424 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016009566 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 6 november 2016, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2016 's avonds, is mevr. De Backer V., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoe Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, § 3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, in uitvoering van artikel 68/3, § 7, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016031744 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 28 oktober 2016, wordt USG PEOPLE CUSTOMER SOLUTIONS NV, Frankrijklei 101, te 2000 Antwerpen, erkend als particulier bur ? Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten Deze erkenning wordt toegekend voor een duur van tw(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/12/2014 pub. 23/11/2016 numac 2016031757 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/1367 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016031761 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/955 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 27 juni 2013 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 27/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016031760 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/1554 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 juni 2016 houdende benoeming van de leden van de afdeling gezondheidspromotie van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Bijstand aan Personen en Gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016036538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 tot vaststelling van het geactualiseerde monitoringprogramma van de watertoestand ter uitvoering van artikel 67 en 69 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft de omzetting van Richtlijn 2014/101/EU

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016205790 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2013 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016205795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en overstromingen van 5 juni 2016 uitgebreid worden type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016205794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de overvloedige regens en de overstromingen van 2 en 3 juni 2016 wordt uitgebreid type besluit van de waalse regering prom. 10/11/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016205796 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de overvloedige regens en de overstromingen van 27, 28 en 29 mei 2016 als een algemene ramp beschouwd worden en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016011468 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C-16/0039 : IT Pro NV/MAES NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 4 november 2016, ontving de auditeur-generaal van de Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de zogenaamde "grijze&(...) type bericht prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205677 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij drie vonnissen van 1 september 2016 in zake het openbaar ministerie respectievelijk tegen P.G. en J.C., tegen N. K.F. en tegen V.B., waarvan de expedities ter « Schendt artikel 38, § 6, van de wet van 16 maart 1968, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de (...) type bericht prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205807 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 21 september 2016 in zake de Franse Gemeenschap tegen de nv « AXA Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 september 1. « Schenden de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10, 11 en 24 van de(...) type bericht prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205808 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 oktober 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 oktober 2016, zijn een beroep t Die zaak is ingeschreven onder nummer 6532 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205798 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0441.587.550 SALONS - MEUBELEN PEETERS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaa(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205799 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0877.485.457 MIDI SERVICES Annulatie van de ambtshalve doorhaling. (...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205810 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0414.088.149 FONDS INTERBREW - BAILLET LATOUR Op 07/11/2016 werd het ondernemingsnum(...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Data Steward/Data-analyse, rapportage en statistiek (niveau A1) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (AFG16223) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205882 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijken van veiligheidssystemen (niveau D) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (AFG16217) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 30/08/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - ERRATUM

document

type document prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016003384 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België. - Overhandiging van geloofsbrieven Op 27 oktober 2016 hebben H.E. de heer Gregory Michael Andrews, mevrouw Arlette Conzemius, de heer Abu Sufian Bin Haji Ali, de heer Mohammed Shahdat Hossain en de heer José Fi H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

protocol

type protocol prom. 21/03/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende de gezondheidspolitie van het internationaal verkeer type protocol prom. 21/03/2016 pub. 23/11/2016 numac 2016024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord. - Actieplan e-Gezondheid 2.0. - Corrigendum actiepunt 15

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken'. - 4e Selectie projectvoorstellen art. 107 1 ste selectieronde : beslissing Tijdens de IMC Volksgezondheid van 2 de selectieronde : beslissing Tijdens de volgende IMC van 6 juni 2011 werd beslist g(...) type bijakte prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Aanhangsel bij de `Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken' 4 de Selectie projectvoorstellen art. 107 1 ste selectieronde: beslissing Tijdens de IMC Volksgez 2 de selectieronde: beslissing Tijdens de volgende IMC van 6 juni 2011 werd beslist go(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205855 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG16173) werd afgesloten op 16 november 2016. Er zijn 10 geslaagden.(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016018369 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de Federale Deontologische Commissie in de categorie `voormalige leden Kamer en/of Senaat' Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor een mandaat van vrouwelijk Als gevolg van het ontslag van een lid dient de Kamer immers over te gaan tot de benoeming van een (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016018374 bron raad van state Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur personeel en organisatie bij de Raad van State De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat de betrekking van stafdirecteur personeel en organisatie, te begeven is bij adjun De aanstelling gebeurt voor een hernieuwbare periode van vijf jaar, die aanvat en een einde neemt g(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016205854 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** **** (****16172) werd afgesloten op 9 november 2016. Er zijn 6(...)

document

type document prom. -- pub. 23/11/2016 numac 2016024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring inzake het "Actieplan voor de eliminatie van mazelen en rubella in België voor de periode van 2016-2020" als hernieuwing van het bestaande "Actieplan 2012-2015. Bijwerking tot mei 2013" 1. Gedeel Wij, de ondertekenende partijen, onderschrijven gezamenlijk de noodzaak van een verderzetting van e(...)
^