Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 bron federale overheidsdienst financien Wet op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016009558 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016, is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2016, is machtiging verleend aan mevrouw **** **** **** ****(...) type wet prom. 11/09/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2012 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016003374 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2015 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld    31.12.2014 31.12.2015 (...) type koninklijk besluit prom. 28/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016009535 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. 27/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016203549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016205657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016 wordt de heer Guy Cox met ingang van 1 juni 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functies van directeur-generaal.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de paritaire commissie type ministerieel besluit prom. 14/11/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016009546 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van directeur van de analyse van de Veiligheid van de Staat

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016205325 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2016 van 13 oktober 2016 Rolnummer : 6117 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen XI.212, XI.213 en XI.225 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 19 april 2014 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/11/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016031749 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016"

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016018367 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV WEMMEL SQUARE, die woonplaats kiest bij Mr. Patrick MENSALT, advocaat, met kantoor te 1852 Be(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016205655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0407.029.024 GERBER TECHNOLOGY intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vana(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016205706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016205722 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 5 oktober 2016 wordt de erkenning van de heer Giancarlo d'Ortona als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 1 november 2016 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglem Bij beslissing van de Minister van Energie van 5 oktober 2016 wordt de erkenning van de heer Ol(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2016 werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Officier De heer Michel PEELMAN, Mortsel.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/11/2016 numac 2016024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Coördinatie Organen, Embryo's en Bio-ethiek. - Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op Embryo's in vitro . - Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderz(...) 1. Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie voor medisch en wetenschappelijk on(...)
^