Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016007448 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1406 van 1 september 2016, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren: Landmacht Aan majoors ****. ****, ***** luitenant-kolonel vlieger ****. **** **** luitenant-kolonel van het vliegwezen ****.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016007447 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1405 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant ***** op pensioen gesteld op 1 januari 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016007449 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 1409 van 1 september 2016, wordt kapitein-commandant ****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016009577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016, in werking tredend op 31 augustus 2017 's avonds, is Mevr. Wenselaers L., griffier bij het vredegerecht Schilde, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2016(...) type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 augustus 1966 waarbij jaarlijkse statistieken van de geboorten, sterfgevallen, huwelijken, echtscheidingen, erkenningen, wettigingen, aannemingen, immigratie en emigratie worden voorgeschreven type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 wordt aan de heer Jean-Pierre FEYAERTS, adviseur bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 november 2016 eervol De heer FEYAERTS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2016 wordt aan de heer Edwin WOLFS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie K.M.O-beleid, met ingang van 1 mei 2017, eervol ontslag uit zijn functies verleend en w De heer WOLFS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016018344 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1999 betreffende de handel in primeur- en bewaaraardappelen type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen - Geboortejaar : 1956 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2005 tot invoering van de bepalingen inzake de organisatie van de eindeloopbaan, genaamd "Plan Tandem - Milieux d'accueil de l'enfance" type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bevordering van de vorming en de tewerkstelling van de risicogroepen : financiële inhaalbeweging voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016204083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de regionale aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016204132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2014 houdende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205676 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016 is de heer Gielen, L., erenotaris ter standplaats Edegem, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205675 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2016, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is Mevr. Cuypers, L., licentiaat in de rechten, geassocie De standplaats is gevestigd te Heist-op-den-Berg. - is Mevr. Van dhelsen, C., licentiaat in de r(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016007437 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot toekenning van het erediploma van vaandeldrager type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 houdende de aanduiding van de leden van het federaal overlegplatform voor de pleziervaart type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205556 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 22 september 2016 wordt de "USG People Customer Solutions" voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205610 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2016 wordt de VZW « Maison internationale de Mons », gelegen rue d'Havré 97, te 7000 Bergen, voor een onbepaalde periode, die ingaat op 1 januari 2016, erkend als instelling voor schuldbemidde

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205485 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2016 van 6 oktober 2016 Rolnummer : 6287 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering en artikel 283 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/08/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/07/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2016 - 2017, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2016 - 2017, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016031735 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor de netheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016205609 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de financiële en budgettaire Monitoringsraad van het « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205666 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Departement Natuur en Bossen Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2017 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 - theoretisch examen : op zaterdag 11 maart 2017; - eerste praktisch onderdeel : op de werkdagen(...)

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. 10/10/1967 pub. 16/11/2016 numac 2016000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gerechtelijk Wetboek, Deel II, Boek II, Titel I en II. - Officieuze coördinatie in het Duits. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205557 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschaft van 2 september 2016 wordt het globale concept 2017 voorwaardelijk goedgekeurd van de volgende instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205738 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur belast met het management van de werkprogramma's voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (ANG16712) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname a(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je ? houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b(...) type document prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205740 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal luchtvaart voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16714) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiters(...) ? houder zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (b.v. licentiaat/ master) van universitair onde(...) type document prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205770 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés beleid internationale relaties De vergelijkende selectie van Franstalige attachés beleid internationale relaties (niveau A1) voor de FOD Sociale Zekerheid (AFG16122) werd afgesloten op 28 o(...) Er zijn 3 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016007451 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 1410 van 1 september 2016 : Worden met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2014 : Landmacht Worden de aangestelde onderluitenants van de 166 **** promotie van de ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016205726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** adviseurs **** - beheer van het netwerk De vergelijkende selectie van **** adviseurs **** - beheer van het netwerk van de Openbare Instellingen van **** **** zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 16/11/2016 numac 2016000705 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor **** **** besluit van de algemene vergadering van de Raad voor **** van 6 oktober 2016, wordt de heer **** **** vast aangewezen als **** bij de Raad voor ****
^