Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2009 pub. 09/11/2016 numac 2016000700 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de dierenartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/11/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016003381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016009545 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2016 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten: - De heer LEVAUX Ghislain, geboren op 30 mei 1974, te R - De heer VAN BRUSSEL Wim, geboren op 29 juni 1985, te Aalst, Nederlandse taalkader, vakrichting &q(...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016205631 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2010 pub. 09/11/2016 numac 2016000701 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit nr. 2 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de vzw AREDB type ministerieel besluit prom. 05/10/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016036520 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de wijziging van het beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205590 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 21 september 2016 wordt de « BVBA E.C.D. » vanaf 21 september 2016 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 wordt de bij mini Bij ministerieel besluit van 23 september 2016 wordt de bij ministerieel besluit van 8 februari(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Overdracht. - Nietigverklaring Bij arrest n° 235.870 van 27 september 2016, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, het koninklijk besluit van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overh

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205514 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 september 2016 in zake het openbaar ministerie tegen L.M., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 september 2016, heeft de 1. « Schenden de artikelen 479 tot 482bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016027297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Laminoirs de la Rochette" in Chaudfontaine te herontwikkelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016036465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en sportkampen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016205607 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 houdende wijziging van verschillende wetgevingen in verband met de alternerende opleiding type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 09/11/2016 numac 2016205606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 juli 2016 betreffende de financiële incentives toegekend aan de partnerbedrijven in het kader van de alternerende opleiding, aan de alternerende leerlingen en voor de sectorale coaches

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205513 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 september 2016 in zake de « Ordre des barreaux francophones et germanophone » en D.D. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van « Schendt artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek, in die interpretatie dat het de ' Ordre des bar(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205601 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met ondernemingen waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbel, die werd goedgekeurd door het Ond. Nr. 0443.173.204 CERCLE CULTUREL ITALO-BELGE @LES BELLUNESI@ Op 24/10/2016 werd het onde(...) type lijst prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerkadviseurs (niveau A3) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16264) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205662 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeemadviseurs (niveau A3) voorde FOD Binnenlandse Zaken (ANG16263) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016018346 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Tuchtraad CREG Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van lid van de Tuchtraad CREG, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 september 2016, onvoldoende kandidaturen Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016018347 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Tweede oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalige griffier en Franstalige griffier van de Tuchtraad CREG Aangezien de oproep tot kandidaten voor de mandaten van griffier van de Tuchtraad CREG, verschenen in het Belgisch Staatsbl Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016018348 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van vrouwelijk Franstalig lid van de lokale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Aangezien één van de leden van het Controleorgaan voor de politionele informatie haar functie niet he Samenstelling De leden van het Controleorgaan worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers b(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - rechter in de strafuitvoeringsrechtbank, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te : - Franstalig Brussel : 1 - Luik : 1 - substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, voor het rechtsgebied(...)

document

type document prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205588 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Secretaris-generaal van 31 augustus 2016, wordt de heer Benoît Defrenne, attaché, vanaf 1 september 2016 in ruste gesteld. Bij besluit van de Secretaris-generaal van 19 september 2016, wordt de heer Henri-Maxi Bij besluit van de Secretaris-generaal van 28 september 2016, wordt mevr. Ariane Bogaerts, insp(...) type document prom. -- pub. 09/11/2016 numac 2016205589 bron waalse overheidsdienst Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité . - Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 5 oktober 2016 dat in werking treedt op 5 oktober 2016, wordt(...)
^