Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 03/08/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme . - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2015 pub. 08/11/2016 numac 2016000688 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Begijnhofstadion van Tempo Overijse inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 20/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Stade Des Camomilles inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 17/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016205621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/2016 numac 2016205636 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2016 : - is mevr. Van Isterdael N., ere-kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, ontlast uit haar hoedanigheid als voorzitter van de jury voor het afnemen van de examens over de vol - is de heer Van Ransbeeck R., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, aangesteld als effectief(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016011435 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016027298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen in het kader van proefprojecten type besluit van de waalse regering prom. 20/10/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016205587 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/02/2016 pub. 08/11/2016 numac 2016000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 85 betreffende het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/11/2016 numac 2016205639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché financiële responsabilisering (niveau A), voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG16215) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden a(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/11/2016 numac 2016205637 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2016, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is in artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 september 2016 tot aanwijzing van mevr. Van Hecke K., substituut-pr

document

type document prom. -- pub. 08/11/2016 numac 2016205638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Openbare Instellingen Sociale Zekerheid (ANG16276) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o diplo(...) type document prom. -- pub. 08/11/2016 numac 2016205653 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige dossierbeheerders (niveau C) voor alle Federale Overheidsdiensten (FOD's), Instellingen van Openbaar Nut, van Sociale Zekerheid, van Wetenschappelijk Onderzoek, het Ministerie van Defensie en de Rechte(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 200 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...)
^