Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 november 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/03/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/04/1996 pub. 04/11/2016 numac 2016000687 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot afwijking van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling. - Erratum type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016007423 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016009540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016, is de aanwijzing van de heer Frenay, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar Bij koninklijk besluit van 11 september 2016, is de benoeming tot het ambt van rechter in hande(...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014315 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de reglementaire maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016036493 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Agentschap Innoveren en Ondernemen : VOOR MEER DAN 25 J Burgerlijke Medaille eerste klasse Mevr. Cleirens, Barbara, medewerker VOOR MEER DAN 35 JAAR (...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016203228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, alsook de overgangsmaatregel type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016204135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, tot vaststelling van de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016204138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014316 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van de wrakkensite op de Buiten Ratel Zandbank als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak SS Kilmore als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak HMS Brilliant als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 04/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014320 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak U-11 als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016014321 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het scheepswrak 't Vliegent Hart als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 18/08/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 23/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029519 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vernieuwing van de erkenning van « U.P.F.F. » als representatieve organisatie van gebruikers type ministerieel besluit prom. 05/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van een rekenplichtige van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 03/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 08/08/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029526 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 27/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016036487 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de registratieaanvraag van de benaming Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen als Beschermde Oorsprongsbenaming type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2016 worden de cursussen van niveau I als cursus van aanvullende vorming ver

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016009541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 18 oktober 2016 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van Mevr. Goblet, V., familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 7 oktober 2016, werd Mevr. Dumortier, C., kamervo(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/10/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige cryptografen (niveau B) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG16275) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205572 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige woordvoerders (niveau A) voor de Veiligheid van de Staat (ANG16194) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van gesla(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205600 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten Developers JAVA A2 (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16271) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijftien geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige laboratorium- technici (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG16274) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Eén van(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 juli 2016 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaten voor de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De Wetenschappelijke Raad heeft tot taak het Agentschap te adviseren over het toezichtbeleid en moet mee De Raad volgt eveneens de evolutie van de kennis inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en strali(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** inspecteurs De vergelijkende selectie van **** inspecteurs voor de buitendienst (niveau ****), voor de Veiligheid van de **** (**** ****) (****16050), werd afgesloten op(...) Er zijn 39 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/11/2016 numac 2016205633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luik Op 5 september 2016, werd de heer JOUFFROY Jean-Jacques, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank Luik arrondissement Luik, door de voorzitter v
^