Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 oktober 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/08/2012 pub. 20/10/2016 numac 2012015155 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 (2) type wet prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016009513 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 september 2016 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij koninklijk besluit van 25 september 2016 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016007297 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1372 van 15 juli 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van nive Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016007422 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1394 van 8 augustus 2016, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 08/10/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016011418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1997 tot vaststelling van de taakvergoeding toe te kennen aan de voorzitter van de Psychologencommissie type koninklijk besluit prom. 05/10/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 05/10/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016011417 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016014302 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016014303 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016 wordt Mevr. Catherine MARECHAL, attaché in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie met ingang van 1 mei 2016 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Mobilit Bij koninklijk besluit van 18 september 2016 wordt de heer Olivier BRAHY, attaché in de klasse (...) type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, §§ 1, 2 en 4, 14, a), 16, § 5, 20, §§ 1, c), en 2, A en C, en 25, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205302 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 oktober 2016 : - is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2016, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen - Antwerpen : van de heer Adriaens, M.; - Hasselt : van de heer Vandenberghe, J.; - is vernie(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205304 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2016 is de heer Crabeels, D., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Oostende, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205303 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2016, dat in werking treedt vanaf heden, is aan de heer Vander Stichele, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Wevelgem. Het beroep tot nietigverklar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016002044 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep inzake tuchtzaken voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 22/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel » van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205143 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 235.564 en 235.563 van 28 juli 2016 respectievelijk in zake de bv bvba « T.D.H.D.J. » en anderen tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partijen : d « 1. Schendt artikel 21, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State de artikelen(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205177 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2016 van 6 oktober 2016 Rolnummers : 6187, 6190 en 6191 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, ingesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016205246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering, ter bestemming van de werkgevers van de diensten voor hulpverlening aan de gezinnen en senioren , tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Maritiem Vervoer. - Bericht over de "Algemene Nood en Interventieplan Noordzee", aangenomen door het Beleidsorgaan van de structuur Kustwacht op 23 oktober 2014 In het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en he Ter uitvoering van deze bepaling is er onder leiding van de gouverneur van West-Vlaanderen en in sa(...) type bericht prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016042010 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...) type bericht prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016205195 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 augustus 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 25 augustus 2016, is beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 6500 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016021078 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED type samenwerkingsakkoord prom. 14/07/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016021079 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen

erratum

type erratum prom. 15/09/2016 pub. 20/10/2016 numac 2016205217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige **** der vreemdelingen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2016 wordt Mevr. Ellen CHEYNS met ingang van 1 augustus 2016 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016015119 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 september 2016 wordt Mevr. Larissa VANDERHOUDELINGEN met ingang van 1 augustus 2016 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/10/2016 numac 2016007420 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur in 2017 1. In 2017 worden **** van kandidaat-vrijwilligers beperkte duur georganiseerd. De details betreffende deze sessies kunnen ****(...) 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 03 oktober 2016. ****. De voorwaarden tot(...)
^