Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving type wet prom. 12/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016003280 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 type wet prom. 03/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016009445 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Gedinne van het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne naar Dinant type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016009456 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, in werking tredend op 30 november 2016 's avonds, is Mevr. Dhont, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, in werking tredend op 31 december 2016 's avonds, (...) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2012 betreffende de arbeidsduur en de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2015 betreffende het statuut van de vakbondsafvaardiging, gesloten in de gewestelijke paritaire sectie arbeiders voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011 betreffende het aanvullend pensioen voor notarisbedienden gefinancierd door middel van kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de permanente vorming in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot vaststelling van de zeegebieden voor het gebruik van private bewaking op zee tegen piraterij type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016012131 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016014260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 30bis, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen en van artikel 56 van de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2010 tot uitvoering van artikel 75, § 2, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016201886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de harmonisatie van de statuten type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2015-2016, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende het recht op uitkeringen voor landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het nationaal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds van de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56/68 jaar in de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak vervaardigen (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in het kader van de nachtarbeid en met een loopbaan van 33 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 15/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016202123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204588 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 9 december 2015 tot uitvoering van artikel 34, § 2 van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels voor het jaar 2017

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204579 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 betreffende de Europese kwaliteitsregelingen en de gewestelijke facultative kwaliteitsaanduiding

decreet

type decreet prom. 30/06/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 tot vaststelling van de voorwaarden voor het behalen van de diploma's van bachelor-vroedvrouw en bachelor verpleegzorg, ter versterking van de studentenmobiliteit en houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het recht gehoord te worden in het kader van een aan het Parlement gerichte petitie type beschikking prom. 20/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031598 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen type beschikking prom. 20/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031601 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de nadere regels voor de uitoefening van het petitierecht

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031571 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.997.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031570 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.207.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031572 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 17.591.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016204578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de Europese kwaliteitsregelingen en de gewestelijke facultatieve kwaliteitsaanduidingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016018303 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrouw Faouzia CHIADECK heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 juni 2016. Deze zaak is ingeschrev(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016009451 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging De diensten van het Vredegerecht Limburg - Aubel zetel Aubel zullen vanaf 20 september 2016 gevestigd zijn op het volgend adres : Vredegerecht Limburg - Aubel Zetel Aubel Avenue Victor David 153 4830 LIMBOURG

document

type document prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016204646 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten Belgisch Scheepsregister (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16186) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016007253 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1319 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen P. Lindekens(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016007254 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1320 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen plaa In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen M. Wauthoz, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016007255 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1321 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoeming In de graad van majoor van het vliegwezen, de kapitein-commandanten van het vliegwezen I. Lahaye en(...)

document

type document prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016011347 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Overwegende dat op 19 juli 2016 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de (...) type document prom. -- pub. 14/09/2016 numac 2016011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2016 tot en met 31 januari 2017 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepublic Overwegende dat op 19 juli 2016 de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas de (...) type document prom. 25/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016031592 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Oproep tot mobiliteit naar de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
^