Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 september 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2015 pub. 08/09/2016 numac 2016003318 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 3 augustus 2016 wordt het mandaat van de heer Philippe BOISDEQUIN, als korpschef van de lokale politie van de politiezone COLLINES, met ingang van 1 septe type koninklijk besluit prom. 09/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de erkenning van complianceofficers type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016009442 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de in artikel 512, § 7, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde lijst van uniforme evaluatiecriteria type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016009443 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Messancy van het vredegerecht van het kanton Aarlen en Messancy naar Aarlen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016009449 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2016, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, Mevr. Den Houd, M. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij koninklijk besluit van 30 augustus 20 type koninklijk besluit prom. 21/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016014258 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 2.475.000 EUR aan de Stad Brussel in toepassing van bijakte nr. 12 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, wordt aan mevrouw DE SCHAMPHELEIRE Kim, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Nederland type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, wordt aan de heer DECORTE Bernard op het einde van de maand september 2016, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016 wordt Mevr. Mirjam Malderie, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 september 2016 eervol ontslag verleend uit haar functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016011358 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, programmering 2015, federaal luik, basisallocatie 44.55.11.43.52.43 type ministerieel besluit prom. 21/06/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 11 van het ministerieel besluit van 15 juni 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de regels voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij type ministerieel besluit prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204494 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2016 m.b.t. de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op de locaties die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-sites en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203681 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2016 van 25 mei 2016 Rolnummer : 6177 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Arrondissementsrechtbank te Antwerpen. Het Grondwettelijk Hof, same wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203683 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2016 van 25 mei 2016 Rolnummer : 6209 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, § 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdelin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203685 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2016 van 25 mei 2016 Rolnummer : 6260 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 132bis en 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afde Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203684 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2016 van 25 mei 2016 Rolnummer : 6225 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30bis, § § 3 en 5, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204227 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2016 van 30 juni 2016 Rolnummer : 6185 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 54ter, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheids Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204229 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 101/2016 van 30 juni 2016 Rolnummer : 6211 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in samenhang gelezen met artikel 38 van de wet van 26 decemb Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204230 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2016 van 30 juni 2016 Rolnummer : 6218 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

decreet

type decreet prom. 20/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016031591 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 5 maart 2009 houdende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van Maatschappelijk Welzijn, het Gezin en de Gezondheid en tot invoeging van bepalingen met betrekking tot instellingen die voor de Franse Gemeenschapscommissie hebben gekozen na de zesde Staatshervorming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016031564 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juli 2016, wordt bijlage II bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot inschrijving als landschap op de bewaarlijst Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036283 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende subsidiëring van projecten vanuit het vroegere Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten en voor personeelsleden met een gewezen gescostatuut type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036285 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016036292 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016204493 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen teogekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 maart 2011 houdende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties, alsook op desites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012 betreffende de vergoedingen en toelagen toegekend in de Natura 2000-locaties en in de sites die in aanmerking komen voor het Natura 2000-net en in de ecologische hoofdstructuur

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018297 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Tijdgeest heeft de nietigverklaring gevorderd van he Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.957/XV-3161. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018294 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Antonio FERRAZ DA CRUZ c.s. heeft de nietigverklar Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.549/XV-3113. Voor de Hoofdgriffier, Chr(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Aywaille heeft de nietigverklaring gevorderd v Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2016. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018295 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv C.F.E. heeft de nietigverklaring gevorderd van het b Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2016. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018301 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De cvba L'Esprit Catalan - Waterloo c.s. heeft de nietigve Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2016. Die zaken zijn ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018298 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Xavier SOTTIAUX heeft de nietigverklaring gevorder Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.976/XIII-7756. Voor de Hoofdgriffier, C(...)

erratum

type erratum prom. 16/08/2016 pub. 08/09/2016 numac 2016003317 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden-ambtenaren van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. - Erratum type erratum prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2016 numac 2016031569 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit . - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2016    Indexcijfer augustus 2016

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204531 bron waalse overheidsdienst Energie Bij beslissing van de Minister van Energie van 22 juli 2016 wordt de erkenning van de heer Thomas Hanse als EPB-certificeerder voor bestaande wooneenheden te rekenen van 1 september 2016 geschorst totdat de krachtens de EPB-reglementerin Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2016 wordt de gelijkwaardigheid tot 31 december 2016 t(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007214 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1281 van 22 juni 2016: In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 j In de graad van reserve-fregatkapitein, de reserve-korvetkapiteins L. Van den Steen en P. Fontainas(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007218 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1285 van 22 juni 2016: In het medisch technisch korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad van reserve-apotheker-luitenant-kolonel, reserve-apotheker-majoor M. Olmanst. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007216 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1283 van 22 juni 2016: In het medisch technisch korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 jun In de graad van reserve-geneesheer-kolonel, reserve-geneesheer-luitenant-kolonel P. Cossement. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007215 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1282 van 22 juni 2016: In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 j In de graad van reserve-korvetkapitein, de reserve-luitenanten-ter-zee eerste klasse J. Proot, D. D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007217 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1284 van 22 juni 2016: In het medisch ondersteunend korps heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-kolonel, reserve-luitenant-kolonel E. Op de Beeck. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007221 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1290 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op 26 In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders R. Mandiau en L. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007219 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1291 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoeminge In de graad van luitenant-kolonel stafbrevethouder, de majoors stafbrevethouders R. Genné, W. Denol(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007220 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1289 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoemingen plaat In de graad van kolonel ingenieur van het militair materieel, luitenant-kolonel ingenieur van het m(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007222 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1288 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgende In de graad van kolonel stafbrevethouder, luitenant-kolonel stafbrevethouder D. Ilegems. In de g(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007223 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1287 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op 26 j In de graad van kolonel stafbrevethouder, de luitenant-kolonels stafbrevethouders L. Vanbockryck, K(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016007224 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1286 van 22 juni 2016, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van grondwapensystemen" de volgende benoeminge In de graad van kolonel stafbrevethouder, aangestelde kolonel stafbrevethouder J. Abts In de gra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016, dat in wer Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. CLAUS Barbara benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. -Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 augustus 201 - de heer VANDENBROUCKE Cédric, in de hoedanigheid van werkend lid en mevr. DE BOECK Lida, in de ho(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016022350 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de ondervoorzitters Bij koninklijk besluit van 16 augustus 2016, dat in werking treedt de dag van deze bek

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016018292 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van de directeur-generaal van de Dienst **** **** **** tot kandidaten Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en Het **** **** wil zo bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016203860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van de heer Bernard DECORT De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204574 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** architecten De vergelijkende selectie van **** architecten (niveau ****) voor de Regie der **** (****16062) werd afgesloten op 30 augustus 2016. Er zijn 10 geslaagden(...)

document

type document prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hoger kader - beroeps en vrijwilligers), (...) - Op 13 oktober 2016, in de provincie Luik, Ecole du feu, Rue Cockerill 101, 4100 Seraing (proeven (...) type document prom. -- pub. 08/09/2016 numac 2016204550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Bergen Op 29 augustus 2016 werd de heer De Nooze, Alain, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Bergen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaat
^