Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 mei 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016009207 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 april 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 12 april 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016009208 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 april 2016 is machtiging verleend aan ****. De ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 12 april 2016 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren (...) type wet prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016009215 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 4 mei 2016, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016007126 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 1190 van 10 april 2016, wordt de heer Axel Smissaert, attaché, op 1 maart 2016 ambtshalve op rustpensioen gesteld. Hij wordt gemachtigd de titel van het laatst uitgeoefende a type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016007123 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1183 van 25 maart 2016, wordt de heer Alfons Van Gompel benoemd tot Officier in de Kroonorde. Voor : "Zijn multipele verdiensten en zijn inzet ten v Hij neemt rang in de Orde in op datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016007124 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 1184 van 25 maart 2016, wordt kapitein-commandant F. Haevermaet op pensioen gesteld op 1 april 2016 in toepassing van de samengeordende wetten o type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen Bij koninklijk besluit van 22 april 2016 wordt Mevr. Martine SERBRUYNS aangesteld in de hoedanigheid van directeur van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016022201 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de ondervoorzitters Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, worden de mandaten van de heren L type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade bij het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten type koninklijk besluit prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031360 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2015 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van storting van de retributie tot dekking van de kosten van het Toezichthoudende Orgaan type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 oktober 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de derde verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 maart 2014 betreffende het nationaal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de beroepsopleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de definitie van de risicogroepen en het vastleggen van de bijdragen voor hen voor de periode 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van het bedrag van de bijdrage voor het "Fonds voor vorming in de scheikundige nijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de pannenbakkerijen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200732 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds der textielnijverheid" type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200825 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" - fbz-fse Constructiv (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200829 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de instelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016200987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016201263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 betreffende de betaling van een aanvullende vergoeding na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door ontslag

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016009213 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 4 mei 2016 : - is aan Mevr. Dehaen, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht Landen-Zoutleeuw, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrond Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Lenaerts, E., assi(...) type ministerieel besluit prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten inzake het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016029220 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal tot mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2016, wordt Mevr. Isabelle SIRTAINE bij mandaat benoemd in het volgende ambt : adjunct-directeur-generaal van de algemene dien Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2016, wordt Mevr. Françoise (...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001 : « Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de Woluwe » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot onderwerping van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit aan de gewestelijke mobiliteitsregeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031332 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van "Brussel Gas Elektriciteit" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016031333 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de overdracht van personeelsleden van het Brusselse Instituut voor Milieubeheer naar "Brussel Gas Elektriciteit"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016035772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de invoering van het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 02/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016011219 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-16/0013 : Immobel NV/Allfin Group Comm. VA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 9 mei 2016, ontving de auditeur-g Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de projectontwikkeling. (...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016018187 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Patrick Lefebure c.s. heeft de nietigverklaring ge Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 218.954/XIII-7631. Voor de Hoofdgriffier, C(...) type bericht prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel VII.128 van het boek VII « Betalings- en Kredietdiensten » van het wetboek van economische recht. - Bericht De lijst der referte-indexen van de Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,471 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 31 maart 2016, en Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige offsetdrukkers (niveau C) voor de FOD Financiën (ANG16064) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wor(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? getui(...) type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0449.679.528 ALK - BRIL intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 21/0(...) type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0428.603.210 RILEY FITNESS Ond. Nr. 0428.758.410 CERAMIC INSTRUMENTS Ond. Nr.(...) type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202636 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige reporter (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15180) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202675 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG16109) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : OFWEL b(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 17 februari 2016 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ConsulGeneraal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****, **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 5 februari 2016 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van ConsulGeneraal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort het **** **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 28 januari 2016 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van het **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 oktober 2015 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Republiek Turkije te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 16 december 2015 heeft de heer **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies ****

document

type document prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java-Developers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java-Developers (niveau B), voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG16063), werd afgesloten op 27 april 2016. Er is één ge(...) type document prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een analist spoorweginvesteringen (niveau A2) voor het FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG16114) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst va(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Een dip(...) type document prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige vertaler revisor De vergelijkende selectie van een Franstalige vertaler revisor (niveau A1) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG15159) werd afgesloten op 20 april 2016. Er zijn 3 ges(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016007121 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 1176 van 18 maart 2016 : Worden de kapiteins van het vliegwezen van wie de namen volgen, op 26 maart 2016 benoemd in de graad van kapitein-**** ****. ****, ****. ****, ***** de luitenants-ter-zee van wie de namen volgen, op 26 ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016007122 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een lager officier van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 1182 van 25 maart 2016 : Wordt de onderluitenant van het vliegwezen, S. De Vetter op 26 december 2015 benoemd in de graad van luitenant van het **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, dat in werking treedt de dag v Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde stuurgroep, de heer VERFAILLIE Guy, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016022200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van de voorzitster en v Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, ingaande(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 27 april 2016, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MALFAIT Marc benoemd tot lid bij genoemde Commissie, als verte(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016202604 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van een **** onderzoeker De vergelijkende selectie van een **** onderzoeker (niveau ****), voor het **** voor ongevallen en incidenten op het spoor voor de ****(...) Er zijn drie geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016009212 bron hoge raad voor de justitie Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in het Nederlands : 1(...) 2. Daems Sjoukje 3. (ex aequo) De Pauw Andrée 3. (ex aequo) Van Broeck Elisa 5. Hanoulle K(...) type document prom. -- pub. 13/05/2016 numac 2016021043 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks". - Oproep 2016 I. Inleiding De Ministerraad heeft op 5 oktober 2012 de lancering goedgekeurd van de eerste fase BRAIN-be laat toe, dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke(...)
^