Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/10/2015 pub. 25/03/2016 numac 2016000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt met ingang van 1 juli 2015, Mevrouw VAN DER LINDEN **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt met ingang van 1 juli 2015, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt met ingang van 1 juli 2015, **** **** DE **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt met ingang van 1 juli 2015, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000202 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016, wordt met ingang van 27 januari 2016, **** **** **** benoemd in de titel van attaché in de klasse ****1 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2016, wordt met ingang van 1 december 2015, Mevrouw CLABAU Laurence benoemd in de titel van attaché in de klasse A1 bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen va type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016009137 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel Houffalize van het vredegerecht van het kanton Vielsalm, La Roche-en-Ardenne en Houffalize naar Vielsalm type koninklijk besluit prom. 18/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2010 tot vaststelling van de specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, § 3, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016018125 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 29 februari 2016, wordt de heer Jean-François HEYMANS, in het Franse taalkader, aangeduid als houder van een managementfunctie N-2 « Directeur van de directie Dierengezondheid en Veiligheid van Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 25/03/2016 numac 2015003414 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 1989 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/12/2015 pub. 25/03/2016 numac 2015003415 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 februari 1991 tot instelling van een vormingspremie ten gunste van de bedienden van de hypotheekbewaarders type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035317 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en de consultatiebureaus voor het jonge kind type ministerieel besluit prom. 23/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035282 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies, vermeld in artikel 3, § 4, artikel 4, 8, eerste lid, artikel 9, § 1, eerste en achtste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035321 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvaardiging van bepalingen met betrekking voor de oproep 2016 om aanvragen voor investerings- en projectsubsidies voor toeristische hefboomprojecten in te dienen type ministerieel besluit prom. 22/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035328 bron vlaamse overheid Ministerieel Besluit betreffende de hulpcoördinatie in de integrale jeugdhulp

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016200706 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2016 van 27 januari 2016 Rolnummers : 6094 en 6095 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3 tot 8, 16 tot 18, 20, 21 en 23 tot 28 van de wet van 10 april 2014 houdende dive Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016200867 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2016 van 3 februari 2016 Rolnummer : 6267 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 juni 2015 « tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 sept Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters-(...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016200866 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2016 van 3 februari 2016 Rolnummers : 6083 en 6084 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 9, 12 en 13 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 3 april 2014 betreffende de ve Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201059 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2016 van 27 januari 2016 Rolnummer : 6280 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de reglementaire bepalingen die de algemene verkoopsvoorwaarden van de vervoerovereenkomst regelen, genomen op grond van de art Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201167 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 17/2016 van 3 februari 2016 Rolnummer : 6114 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, § 2, 2°, van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 199 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit rechter A. Alen, waarnemend voorzitter, voorzitter J. S(...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201169 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2016 van 3 februari 2016 Rolnummer : 6155 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82, § 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201168 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2016 van 3 februari 2016 Rolnummer : 6120 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318, §§ 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Bruss Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016027066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie, vermeld in artikel 15 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016035327 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016201517 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013, 17 oktober 2013, 19 maart 2015, 16 juli 2015 en 10 december 2015, tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 17/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016201614 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het geografische gebied van de algemene ramp met betrekking tot de windhozen en rukwinden van 16 september 2015 uitgebreid worden

overeenkomst

type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 14/03/2016 pub. 25/03/2016 numac 2016022127 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201460 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 29 januari 2016 in zake de vennootschap naar Grieks recht « Agriphar Hellas A.E.B.E. » tegen de bvba « Arysta LifeScience Benelux » en Angelos Kalliont « 1. Schendt artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zo(...) type bericht prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201563 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 februari 2016, heeft André-Ma b. Bij verzoekschrift die aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2016 ter post aangetekende (...) type bericht prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201569 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 februari 2016 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 februari 2016, heeft de cvb b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 februari 2016 ter post aangetekende (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201620 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0456.199.809 CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS IMMOBILIERES intrekking van de ambtshalve (...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201621 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0402.212.775 EURAFILM Ond. Nr. 0405.767.826 INTERNATIONAL DEVELOPMENT CONSTRUCTI(...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201653 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG16069) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ge(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201656 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG16068) Na de selectie wordt een lijst met maximum 35 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG16076) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201681 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige masters kennis elektrische veiligheid - demowerkplaat (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG16077) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201682 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige businessanalisten A1 (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG16071) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaag(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2016    Indexcijfer maart 2016 Voort(...)

document

type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken - Gebouwen (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG16030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bevorderingsselectie van Franstalige verantwoordelijken voor de cel Projecten (m/v/x) (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (BFG16018) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 8 april 2016 volge(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201658 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés vastgoed of valorisatie van de activa (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG16067) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bevorderingsselectie van Franstalige verantwoordelijken voor de dienst Pensioenen van het kantoor Namen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (BFG16019) Na de selectie wordt een lijst met gesl(...) Toelaatbaarheidsvereisten : De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 8 april 2016 volge(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201661 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Bevorderingsselectie van Nederlandstalige verantwoordelijken voor de cel Projecten (m/v/x) (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (BNG16018) Na de selectie wordt een lijst met geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : De kandidaten moeten uitdrukkelijk ten laatste op 8 april 2016 volge(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201667 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché boekhouding De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché boekhouding (niveau A) voor de RJV (ANG15214) werd afgesloten op 10 maart 2016. Er zijn 2 geslaagden.(...) type document prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten milieubeheerders De vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten milieubeheerders (niveau B) voor Leefmilieu Brussel (ANB15014) werd afgesloten, op 24 februari 2016. E(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2016 numac 2016201666 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technische deskundigen De vergelijkende selectie van **** technische deskundigen (elektriciteit) (****/****/****) (niveau ****) voor de Regie der **** (****15(...) Er is 1 geslaagde.
^