Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/02/2016 numac 2016000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 19/03/2014 pub. 18/02/2016 numac 2016000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de aanwijzing en de bevoegdheden van de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle belast met de nucleaire inspecties. - Duitse vertaling type wet prom. 26/01/2014 pub. 18/02/2016 numac 2016000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het dosimetrisch toezicht. - Duitse vertaling type wet prom. 06/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad betreft". - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2015055362 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap **** nalatenschap van ****, **** De heer ****, ****, geboren te **** op 14 **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2015205048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende de toekenning van een sectoraal conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2015205054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2015205184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2015205186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie. - Planning en Selectie. - Incompetitiestelling in de klasse A2, attaché bij de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 19 - 1 betrekking van attaché A2 Politiebeheer bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie; - (...) type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de wedde van de commissaris-generaal van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 februari 2016 wordt de heer Roland VERMEULEN, Attaché bij het departement, met ingang van 1 februari 2016 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016007048 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende herverdeling van kredieten naar het programma 50-5 "Inzet" van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016009081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2016 : -In artikel 1, van het koninklijk besluit van 15 februari 2012, waarbij de heer De Swaef, M., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, in ruste werd gesteld, is het d - die in werking treden op 29 februari 2016 's avonds : ? is Mevr. Mahieu, F., substituut-procur(...) type koninklijk besluit prom. 29/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016022056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 23/10/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016022060 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van Mevr. Bougata, Nora, tot Rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Erratum type koninklijk besluit prom. 28/12/2006 pub. 18/02/2016 numac 2016024038 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende overdracht van het saldo van het Geneesmiddelenfonds ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016015019 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 mei 2016 aan de heer Edgard D'ADESKY adviseur - klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Z(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 juni 2016 en de titel van zijn amb(...) type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 december 2015 wordt de heer Springael, Christophe C.A., attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde, met ranginneming op 15 november Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50, 51 en 77/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016200490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2016, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200809 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke **** Bij koninklijke besluiten van 8 december 2015 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de **** Overheidsdienst Kanselarij van de **** Minister : Voor 35 jaar dienst Het Burger **** heer ****, ****, ****.****.****.****., ****. Voor 25 jaar dienst De **** Medaille 1****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2015206016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 08/02/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016011061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 18/02/2016 numac 2016024037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200684 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200685 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 21/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200686 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

decreet

type decreet prom. 15/07/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016031124 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende toestemming met de overeenkomst van 26 februari 2015 tussen de Franstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en het beheer van een Franstalig certificeringskader, afgekort "CFC"

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200917 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Henegouwen Bij beschikking van 12 januari 2016 werd de heer Taelman P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Henegouwen, aangewezen om, vanaf 1 februari 2016, het ambt van plaats Bij beschikking van 2 februari 2016 werd de heer Brichaux S., door de voorzitter van de rechtbank v(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016031095 bron brussels instituut voor milieubeheer Bevordering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2015 wordt Mevr. Joke DOCKX, wordt bevorderd tot de graad van Eerste Ingenieur in het Nederlandse taalkader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 2 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016031096 bron brussels instituut voor milieubeheer Benoemingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 7 december 2015 wordt mevrouw Rana BEHNAM, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjuncte in het Nederlandse taalkader van het Brussels Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 oktober 2015 wordt de heer Benjamin(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016011065 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-16/0004 : Crédit Mutuel Arkéa/Keytrade Bank SA. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 11 februari 2016, ontving de auditeur-gener Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van financiële en verzekerings-(...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Akte tot samenstelling van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden ». - Wijziging Bij akte van 15 februari 2016 wordt artikel 1 van de akte van 1 oktober 2014 tot samenstelling van de « Commissie onderzoeken naar de veiligheids o Peter IDE, Attaché bij de Directie Private Veiligheid. (...)

document

type document prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200913 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie voor Franstalige coördinator De vergelijkende selectie voor Franstalige coördinator (niveau A), voor de SIOD (MFG14107), werd afgesloten op 13 november 2015. Er is één geslaagde. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016009026 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, wordt de heer Samuel Servaes, met ingang van 1 augustus 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016, wordt de heer HOTAT Kevin, Nicolas, Joseph, Ghislain, met Bij koninklijk besluit van 19 januari 2016, wordt de heer MARECHAL Xavier, Bernard, Eugène, Mau(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016009079 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Naar aanleiding van het ontslag van een vast lid dat aangewezen werd bij besluit van 23 juli 2013, zal worden overgegaan tot de aanwijzing van een vast Het huidig vacant mandaat, is dat van een Nederlandstalig advocaat als vast lid voor de algemene co(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016200911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** architecten De vergelijkende selectie van **** **** **** architecten (niveau ****3), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en ****(...) Er is één geschikte kandidaat.

document

type document prom. -- pub. 18/02/2016 numac 2016031094 bron brussels instituut voor milieubeheer Pensioen Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 6 januari 2016, wordt het de heer René TRAPPENIERS, Eerst adjunct bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegestaan zijn pensioenrechten te l Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 27 nove(...)
^