Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren: verklaring naar aanleiding van de openbare raadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu va Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2015205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "zware beroepen" en tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ten gunste van de werknemers die hebben gewerkt in een arbeidsstelsel met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 08/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2015205152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling voor 2015-2016 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007034 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 1086 van 14 december 2015 : Wordt kapitein van het vliegwezen ****. **** ontslagen uit het ambt van militair repetitor aan de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007033 bron ministerie van landsverdediging Eervolle onderscheiding. - Nationale Orden ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 1085 van 14 december 2015 : Wordt de heer Jan Callemein benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II. Voor : "Zijn onvermoeibare en onbaatz Hij neemt rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007035 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de hulpofficier piloot naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1089 van 18 december 2015, wordt de verbreking uit het ambt dat hij in het kader van de hulpofficieren be Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader van de reserveoffi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007037 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1091 van 18 december 2015, wordt **** ****. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de **** **** verdere bevordering neemt hij **** als kapitein op 26 september 2015. Hij word(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016009063 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij ministerieel besluit van 19 november 2014 wordt het mandaat van de heer Jurgen VAN POECKE, geboren op 12 januari 1965, verlengd als adviseur-generaal gevangenisdirecteu Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 05/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016015020 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 01/02/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wat betreft de tegemoetkoming in de kosten voor de revalidatieverstrekkingen in het kader van de revalidatie-overeenkomst inzake implanteerbare hartdefibrillatoren type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016200796 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 februari 2016 : - dat in werking treedt op 29 februari 2016 's avonds, is aan de heer Clignet J.-Cl., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het ka Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is mevr. Schils P., substituut-(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016007038 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2006 houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bij het Ministerie van Landsverdediging bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016009077 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 5 fébruari 2016 wordt Mevr. Bernadette DE DOBBELEER, met ingang van 1 juli 2014, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat, aangesteld als expert in management in de ondersteuningscel van de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 08/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200666 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 09/10/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 08/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200668 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 25 en 32 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200671 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 10/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200669 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 08/12/2015 pub. 15/02/2016 numac 2016200667 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016200709 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 23 december 2015 in zake N.J., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 31 december 2015, heeft de kamer van inbeschuldigingstel « Schendt artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, i(...)

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016200773 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij beschikking van 30 oktober 2015 werd de heer Goossens, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 februari 2016, het ambt van plaats

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016027034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de algemene raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" en van de overeenkomst betreffende het dagelijks beheer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2014 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016031115 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Toekenning van de mandaatbetrekking van adjunct-leidend ambtenaar Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2016, werd de heer Geert VANDENABEELE als mandaathouder adjunct-leidend ambtena Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016035169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de vergoeding van de aanvullende bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016009080 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtskosten in strafzaken. - Indexatie. - Tarief 2016 Algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken De tarieven voor 2016 worden - tot nader order en in functie van de voorspellingen van het Planbureau - behouden op deze van 2013 Op die datum zal een initiatief genomen worden om de indexering toe te passen.

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016011060 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-16/0003: Kuwait Petroleum NV en Calpam Belgium NV/Martens Energie SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 8 februari(...) Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de verkoop van brandstoffen(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016003063 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse prudentiële autoriteit heeft d Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/01/2016 pub. 15/02/2016 numac 2016200547 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt aan adressen en de koppeling van adresgegevens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 februari 2016, wordt de heer Michel TISON, hoogleraar aan de faculteit rechten van de UGent, benoemd tot assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State voor een termijn van vijf type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2016, 2de uitgave, de Nederlandse en Franse tekst 1ste alinea, bladzijde 60 gelieve wordt als volgt gelezen: "Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, wordt de heer BROUIR type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007036 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Ontslagen uit het ambt. - **** Bij koninklijk besluit ****. 1090 van 18 december 2015: Worden ontslagen uit het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School op 31 **** **** ingenieur van het militair materieel ****. **** en kapitein-commandant ****. ****. Worden (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016007039 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader **** koninklijk besluit ****. 1093 van 18 december 2015 : Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, benoemd tot de hogere graad op 26 december 2015, in hun **** **** de graad van kapitein-commandant, de kapiteins : S. ****, ****. ****, ****. ****, ****. **** ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016018078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 januari 2016, wordt de heer Ronny VERCRUYSSEN, auditeur, met ingang van 3 maart 2016 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/02/2016 numac 2016200831 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** deskundigen aankopen **** **** vergelijkende selectie van **** deskundigen aankopen **** (niveau ****) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en **** (...) Er zijn 3 geslaagden.
^