Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 december 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015000732 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, wordt de heer Geert DEBERSAQUES, kamervoorzitter, gemachtigd om van 1 februari 2016 tot en met 30 september 2016 een deeltijdse betrekking van hoogleraar uit te oefenen aa type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015003408 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In toepassing van artikel 30, § 2, derde lid van het koninklijk besluit van 19 december 2003 b(...) type koninklijk besluit prom. 25/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015003421 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 24 november 2015 van de Nationale Bank van België tot vastlegging van het contracyclische tier 1-kernkapitaalbuffer-percentage type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015009549 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende rechtshulp aan het gerechtspersoneel en de magistraten en de schadeloosstelling van de door hen opgelopen zaakschade type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015009792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 november 2015, dat in werking treedt op 31 december 2015 `s avonds is aan de heer Bekaert, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van he Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015009794 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Mol. - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 juni 2015. (...) type koninklijk besluit prom. 12/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015011473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 24 april 2014 betreffende de organisatie van de vertegenwoordiging van de zelfstandigen en de K.M.O.'s type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015011479 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2015 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015021078 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende overdracht naar de Koninklijke Bibliotheek van België van de collecties van het Museum van monetaire instrumenten van de Koninklijke Munt van België alsook van de erbij behorende rechten en plichten type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015204063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2015, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015009793 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 26 november 2015 : - dat uitwerking heeft op 23 oktober 2015, is op gezamenlijk verzoek, van de vennoten een einde gesteld aan de associatie "Patrick BIOUL et Ilse BANMEYER" ter standplaats G - is het verzoek tot associatie van de heer Istas, J., notaris ter standplaats Schilde, en van de h(...) type ministerieel besluit prom. 26/11/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015022409 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015205569 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 02/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015205570 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen

decreet

type decreet prom. 02/04/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015031836 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het IAO-Verdrag nr. 175 betreffende het deeltijds arbeidsregime, aangenomen in Genève op 24 juni 1994 type decreet prom. 02/04/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015031837 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag OIT n° 128 betreffende uitkeringen wegens invaliditeit, ouderdom en aan de langstlevende, aangenomen te Genève op 29 juni 1967

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205638 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 2 september 2015, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van de heer Floren, D., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in Het hof, verenigd in algemene vergadering op 7 oktober 2015, heeft de heer Tillekaerts, G., raadshe(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 04/12/2015 numac 2015036460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen, wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205657 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige beheerscontroleurs (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG15180) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige assistent milieubeheerder (niveau B) voor Leefmilieu Brussel (ANB15014) Na de selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die twee jaren geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1(...) Een diploma bachelor of gegradueerde in één van de volgende studiedomeinen : milieuzorg, agro-biotec(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige teamleider van de dienst administratief en technisch collectiebeheer (niveau A1) voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (AFG15126) Na de selectie wordt een lijst met max(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015003407 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178, § 3, vierde lid van het koninklijk beslu a) kosten bedoeld in artikel 178, § 3, eerste lid van voormeld koninklijk besluit: - 281,80(...)

document

type document prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205594 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers CCB (niveau A3) voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (MNG15031) Na de selectie wordt een laureatenlijst aangelegd. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Om te solliciteren(...) Je hoeft nog niet aan de slag te zijn bij de rekruterende instelling. ? Promotie : o ofwel v(...) type document prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205683 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG15156) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? burge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015000723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 2015 wordt Mevr. Christine VANRIET, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 september 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015000724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 november 2015 wordt de heer Saad AMRANI IDRISSI, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 september 2015. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015022546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 november 2015, dat in werking treedt de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015022545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 30 november

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/12/2015 numac 2015205721 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** "chef **** service ****" De vergelijkende selectie van **** "chef **** service **** (niveau ****1)" voor de "Office **** ****'**** ****(...) Er is 1 geslaagde.
^