Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 november 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepalingen inzake het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 09/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015018370 bron interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme Koninklijk besluit waarbij eervol ontslag wordt verleend aan de heer Jozef De Witte uit zijn functie van directeur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203673 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot verlenging van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, tot wijziging van artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203680 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203733 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de eindejaarstoelage ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren 2011-2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203752 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2015 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2006 houdende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2003 houdende vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 1999 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds Sociale Maribel" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de landingsbaan 28 jaar - overgangsregeling type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014 betreffende de vorming en de innovatie type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015205381 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015203780 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest" op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot bepaling van de modaliteiten inzake de instelling van een systeem van SWT op 60 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2002 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Vormingsfonds gezinszorg Vlaamse Gemeenschap" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het stelsel van werkloosheid met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" op 56 jaar met een beroepsverleden van ten minste 40 jaar type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204518 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds sectoriel Maribel RW-RB-CG" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015205380 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015205378 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015205379 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten tot overdracht van personeelsleden van federale overheidsdiensten naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015205382 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten van 13 januari 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Franse gemeenschapsregering type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015204521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 maart 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds 327.01 tot financiering tweede pensioenpijler"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 20/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036422 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015027222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site « Cour aux marchandises de Comblain-la-Tour » in Hamoir type besluit van de waalse regering prom. 12/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015027223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Bassins de l'Arsenal » in Bergen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031773 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031775 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/11/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031774 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 23/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036423 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de tweede begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar 2015 aangaande het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2014043011 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices novembre 2015 Moye(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2015015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 oktober 2015 heeft de heer **** **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de **** ****, de stad en de haven van ****

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2015022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, worden benoemd tot leden bij de 1° in de hoedanigheid van werkende leden : - de dames VAN DE PERCK, Marianne en WETTENDORFF, An(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2015022421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij koninklijk besluit van 16 november 2015, worden benoemd tot leden bij de Kamer van eerste aanle(...)

document

type document prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2015022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bi in de hoedanigheid van werkend lid : de heer MICHIELS Jean-Paul; in de hoedanigheid van plaatsve(...) type document prom. -- pub. 25/11/2015 numac 2015031799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van de mandaten van adjunct-directeur-generaal en directeurs-diensthoofden (A4) bij het Brussels Planningsbureau Het Brussels Planningsbureau (hierna BPB) is een instelling van open(...) Het BPB is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (...) type document prom. 29/10/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015036415 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^