Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015009534 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****(...) type wet prom. 30/08/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gesloten te Tours op 6 juli 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015000154 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de tweetaligheidstoelage type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015, wordt de heer Frédéric GOSSELIN, Staatsraad, gemachtigd om aan de "Université Libre de Bruxelles", tijdens het academiejaar 2015-2016, het onderwijs in de hoedanig type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 27/10/2015 numac 2015011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 8 oktober 2015 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Evergem en van de stad Gent van openbaar n type koninklijk besluit prom. 08/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1997 tot vaststelling van de modaliteiten voor de aanwerving van wetenschappelijke onderzoekers in de universitaire onderwijsinrichtingen en in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015027206 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 12 november 2008 wordt de heer Michel Tromont, eregouverneur van de provincie Henegouwen, bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold. Bij koninklijk besluit van 2 - worden de hiernavermelde personen bevorderd tot Grootofficier in de Orde van Leopold II : De h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015027207 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 26 februari 2014, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personen : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van eerste klasse aan : De Burgerlijke Medaille van eerste klasse aan : De heer Jean-Po type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015204878 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire za - is aan de heer Leroi H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelsza(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015204879 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Delange J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Luik Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 16(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2014 pub. 27/10/2015 numac 2015011408 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn aan de daders van inbreuken op de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 13, van de voornoemde wet, voor te stellen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031706 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 14 500,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031708 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 12 400,00 euro toegekend aan de Stad Brussel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031709 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 14 000,00 euro toegekend aan de gemeente Etterbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031710 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 7 400,00 euro toegekend aan de gemeente Evere ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid voor type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031707 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 5 000,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031711 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 1 500,00 euro toegekend aan de gemeente Elsene ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid voo type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031713 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 4 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het loka type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 14 050,00 euro toegekend aan de gemeente Ukkel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid voo type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 5 900,00 euro toegekend aan de gemeente Koekelberg ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031717 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 1 000,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 14 350,00 euro toegekend aan de gemeente Schaarbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 13 525,00 euro toegekend aan de gemeente Jette ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid voo type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015031716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 september 2015 wordt een subsidie van 9 475,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het l type ministerieel besluit prom. 01/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015036257 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de procedurele aspecten bij aanvragen, beoordeling, subsidietoekenning, voorschotten, betaling en toezicht in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 232.379 van 29 september 2015 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, X de kamer, artikel 2, derde lid, artikel (...) Ditzelfde arrest beveelt de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad op dezelfde wijz(...)

arrest

type arrest prom. 08/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015003349 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de reorganisatie van de kantoren Niet-Fiscale Invordering wat betreft het beheer van de Dienst voor alimentatievorderingen, met uitzondering van het beheer van de financiële rekening van deze Dienst, en de vervanging van bijlagen 3 en 5 van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni 2015 houdende oprichting van nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en organisatie van de operationele diensten van deze Algemene Administratie

decreet

type decreet prom. 16/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015204783 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de verhandeling van dieren op openbare plaatsen te verbieden

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031701 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie territoriale kennis van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031702 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van adjunct directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie planning van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031705 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-generaal van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/09/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031703 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de leden van het selectiecomité voor de toewijzing van de betrekking van directeur-diensthoofd, directie transversale diensten van het Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031721 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/10/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015031722 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015018347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De BVBA LIKALO en de NV GLOBACHEM, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Christian LEMACHE, advocaat(...) type bericht prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Cyril GREZ heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 217.213/XIII-7454. Voor de Hoofdgriffier, C(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 november 2014 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015000619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Nationale Federatie voor Gehandicaptenzorg, Gewesteli type vergunning prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het uitoefenen van de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 wordt de vergunning voor het uitoefenen van de activiteiten van toezi De vergunning wordt enkel verleend voor het gebruiken van private bewaking tegen maritieme pirateri(...)

erratum

type erratum prom. 10/08/2015 pub. 27/10/2015 numac 2015000618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot **** bescherming. - Erratum type erratum prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015204934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige digitale drukkers , (niveau C), voor de FOD Financiën (ANG15113). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2015. De diplomavoorwaarden werden aangepast (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. type erratum prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015204935 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Offsetdrukkers (niveau C), voor de FOD Financiën (ANG15112). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16 oktober 2015. De diplomavoorwaarden werden aangepast en d(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015009539 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) A) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; B) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2015 numac 2015204880 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)
^