Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 12/10/2015 numac 2015000537 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 13 met betrekking tot de regeling voor tabaksfabrikaten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 houdende de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter bij de Franstalige afdeling en bij de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, ingesteld bij de FOD Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015007224 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 968 van 23 augustus 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren va Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015007232 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling **** koninklijk besluit ****. 985 van 9 september 2015, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op 10 september 2015 aangesteld in de graad van majoor vlieger om de functie van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015007231 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 988 van 9 september 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015007233 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 984 van 9 september 2015 : Wordt luitenant-ter-zee eerste ****. **** **** op 21 juli 2013 ontslagen uit het ambt van Ordonnansofficier van de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015009522 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, is de heer de Schaetzen Gh., geassocieerd notaris ter standplaats Tongeren, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken drag(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015009520 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 oktober 2015 : - is aan mevr. Lange G., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen. - dat i - dat uitwerking heeft op 31 augustus 2015 's avonds, is aan de heer Frankort A., op zijn verzoek, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015009521 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat uitwerking heeft op datum van 9 september 2015 's avonds, is aan de heer Lesage J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Hooglede. Het is hem vergund Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 27 september 2015 wordt de heer André Gubbels, met ingang van 1 november 2015, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015204600 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking trad op 28 april 2015, is aan de heer Van Den Bossche, Ch., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Buggenhout. Het is hem vergund de titel Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, dat in werking treedt op de datum van de eedafleg(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2015 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Rusland, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 02/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029456 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd niet-confessioneel vrij onderwijs van 24 februari 2015 betreffende de procedure die aangenomen moet worden bij de niet-automatische verlenging van de artikelen 14 , verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van bestuurders binnen de raad van bestuur van KERAMIS - Centre de la céramique de la Communauté française ASBL type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015029459 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036177 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/10/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015204575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de windhozen en de rukwinden die op 16 september 2015 hebben plaatsgevonden als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015204578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 maart 2012 tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015011387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten(...) Op 1 december 2015 daalt het maximale JKP voor de leningen en verkopen op afbetaling van meer dan 5(...) type bericht prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015204529 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 september 2015, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 6261 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erkenning

type erkenning prom. 29/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015018330 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 19 oktober 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten type erkenning prom. 29/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015018331 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig maatschappelijk assistent (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058) Na de selectie wordt een lijst van 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende diploma's(...) type lijst prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008055 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15057) Na de selectie wordt een lijst van 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende diploma's(...) type lijst prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige paramedisch gegradueerde (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15058) Na de selectie wordt een lijst van 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende diploma's(...) type lijst prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB15046) Na de selectie wordt een lijst van 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Op de uiterste inschrijvingsdatum moet je één van volgende diploma's(...)

document

type document prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008051 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention Specialist De vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Risk Prevention Specialist (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG15054) werd afgesloten op 29 septe(...) Er zijn 2 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015007229 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 969 van 23 augustus 2015 : Worden met terugwerkende kracht inzake anciënniteit voor de bevordering op 26 september 2013 : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015029457 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Benoeming van een titelvoerend lid Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 wordt de benoeming erkend als titelvoerend lid van de "Académie royale de Médecine de Belgique" van d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015008050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** **** De vergelijkende selectie van **** **** **** **** (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****15055) werd afgesloten ****(...) Er zijn 5 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 12/10/2015 numac 2015204613 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 september 2015, heeft de heer Thabert, L., raadsheer in het hof van beroep te Gent, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie Vredegerechten en politierechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Bij besc(...)
^