Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015009494 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 11 september 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raad ? Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteit(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003316 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit betreffende de installatie, de samenstelling en de werking van het Strategisch Comité in uitvoering van artikel 5, § 1, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 12/07/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015003315 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende invoering van de modaliteiten voor het opmaken van de meerjarenplannen voor de vastgoedbehoeften in toepassing van artikel 5, § 2, van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014211 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de wijze van storting van de retributie tot dekking van de kosten van het Toezichthoudende Orgaan type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015015140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015018320 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 betreffende specifieke maatregelen om knolcyperus te bestrijden en de verspreiding ervan te voorkomen type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de oprichting van de dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal, tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2015 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015202836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015. Wordt benoemd : Officier in de Orde van Leopold De heer Joost VANHAUWAERT Raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof te Gent Bij hetzelfde koninklijk besluit worden be type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de wijziging van de maatschappelijke zetel van het sociaal fonds Sociale Maribel voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1998 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203508 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de socioculturele sector, tot wijziging van de maatschappelijke zetel van het "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015203516 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot vastlegging van het vaste bedrag van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015203999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, wordt aan Mevr. Malvaux, Françoise op het einde van de maand augustus 2015, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015203997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, wordt aan de heer Pricken, Hubert op het einde van de maand juni 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer- Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 september 2015, wordt aan de heer Troch, André op het einde van de maand september 2015, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204313 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, is de heer Depouhon J.-P., notaris ter standplaats Florennes, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204312 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 januari 2015, dat in werking treedt op 28 september 2015, is aan de heer Depouhon J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Florennes. Het beroep tot nietigverklaring van de voor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling vertrouwenspersonen integriteit Bij ministerieel besluit van 17 september 2015 worden de heren Damien DELATOUR en Albert VAN NUFFEL aangesteld als vertrouwenspersonen integriteit bij de Federale Overheidsdienst Werkgeleg type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015036151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type ministerieel besluit prom. 10/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015204086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1) type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204271 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 1 juli 2015 wordt een opname in de programmering van een toestel voor magnetische resonantie tomografie en van een dienst waar een magnetische resonantie tomograaf is geïnstalleerd, toegekend aan EpiCURA v Bij ministerieel besluit van 1 juli 2015 wordt een opname in de programmering van een toestel v(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015027159 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34060 - "Bassin supérieur de la Chevratte" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015027160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34068 - "Bois de Famenne à Humain et Aye"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 03/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015031583 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2015/887 van het college van de Franse gemeenschapscommissie houdende wijziging het besluit 2009/758 van het college van de Franse gemeenschapscommissie van 1 april 2010 betreffende de subsidiëring van de erkende centra voor permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015031603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 07/09/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in uitvoering van artikel 53, § 1/2 van dezelfde wet

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/08/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende de interventiekledij

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015011363 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-15/0022 : KKR & Co. L.P. en JBF Global Pte Ltd Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 15 september 2015, ontvi Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van het fabriceren en de distri(...) type bericht prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015015137 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . 2) Protocol (...) Opzegging door de Republiek IJsland. Op 9 september 2015 werd bij de Federale Overheidsdienst Bu(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015003332 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van de lokale politie. - Vrijwillig ontslag Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 september 2015, blz. 59415, C - 2015/00517, moet in de Franstalige titel in de plaats van "Chef de corps de la police locale", &q type erratum prom. 29/06/2015 pub. 24/09/2015 numac 2015022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015042409 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand september 2015    Indice septembre 2015 Moy(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204314 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 4 september 2015, pagina 56502, tot aanwijzing van de heer Van Ausloos L., om het ambt van plaatsvervangend magistraat in het hof van beroep te Bergen verder te blij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015 wordt mevrouw Delphine CREVITS vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché-scheepvaartinspecteur , bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse t(...) Bij koninklijk besluit van 20 augustus 2015 wordt de heer Alexander BUYSE vastbenoemd in de kla(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Luik ter vervanging van Mevr. Françoise Malvaux De betrokken organisaties word De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015203998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Hubert Pricken De b De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2015 numac 2015204008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer André Troch
^