Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/04/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem , aangenomen te Genève op 8 december 2005 (1) (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt de heer DUPONT Guido op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone ANTWERPEN met ingang van Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden &(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015007214 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Aanwijzingen. - Ontslagen **** koninklijk besluit ****. 949 van 23 augustus 2015 : Worden aangewezen voor het ambt van militaire repetitor aan de Koninklijke Militaire School : Op 29 juni 2015 De kapitein-commandant van administratie ****. **** **** **** 6 juli 2015 : De kapitein van het ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015007215 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van het hogere **** **** koninklijk besluit ****. 953 van 23 augustus 2015, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht **** luitenant-kolonel ****. **** **** ****. Luchtmacht **** luitenant-kolonel vlieger ****. **** **** van het vliegwezen ****. ****, ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 952 van 23 augustus 2015 : Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 januari 2015 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014 betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 22/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 53, § 1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derdebetalersregeling type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015202140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en de opleiding van risicogroepen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015203332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015203497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" en tot vaststelling van de statuten ervan type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het recht van oudere werknemers op landingsbanen type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015203555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 60 jaar type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015203495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, genaamd "Sociaal Fonds voor de welzijns- en gezondheidssector" en vaststelling van zijn statuten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité en van de leidend ambtenaar van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen in uitvoering van het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015011359 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2007-0012-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de vergunning verleend aan de N type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2008-0013-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan CABLECO C.V.B.A. van de vergunning verleend aan ELD type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015011360 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie. - Individuele vergunning EB-2007-0011-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de domeinconcessie toe type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015018318 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A2 in de functie van inspecteur: Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2015 : Overeenkomstig de gecoördi type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015018317 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2015 : Met ingang van 1 augustus 2 Dhr Christiaens Olivier op het Nederlands taalkader, Hoofdbestuur. Overeenkomstig de gecoördinee(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van Attaché in de klas A1 : Bij ministerieel besluit van 26 augustus 2015 : Met ingang van 1 augustus 2 Mevr. Van Den Bergh Silvie op het Nederlands taalkader, Hoofdbestuur. Overeenkomstig de gecoördi(...) type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015036138 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van de landcommissies ingesteld bij het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015027158 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34041 - "Sûre frontalière" type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015027157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34038 - "Bassin supérieur de l'Ourthe occidentale"

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure die van toepassing is op de beroepen bedoeld in de artikelen 95 en 102 en op het advies bedoeld in artikel 97 van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015031602 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Anderlecht. - Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. - Aanneming. - Goedkeuring Overeenkomstig artikel 93, 2e lid van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening stelt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering vast dat de gemeent

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015018321 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer David HATZKEVICH heeft de nietigverklaring gevorde Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2015. Deze zaak is ingeschre(...)

document

type document prom. 16/09/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015003331 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015018315 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Van den Heule. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 7 september 2015, NUMAC 2015/18283, pagina 56674, om de nominatie van de heer Van den Heule, Gert moet gelezen worden « wordt in vast dienstverband benoemd in

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België. - Overhandiging van geloofsbrieven Op 15 september 2015 hebben H.E. de heer Chea Thireak, Mevr. Elefthéria Galathianaki, de heer Jérémie Banigwaninzigo, Mevr. Maria Ubach Font en de heer Rüdiger Lüdeking de eer H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. DIAS DE CARVALHO VAN WOENSEL, Renata, benoemd bij voornoemde Com(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015204293 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** Manager De vergelijkende selectie van **** **** Manager (niveau ****2) voor de **** **** (****15052) werd afgesloten op 16 september 2015. Er zij(...)

document

type document prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-brandweermannen (basiskader-beroeps en vrijwill(...) - Op 16/01/2015, te Antwerpen, Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst (proeven in het Neder(...) type document prom. -- pub. 23/09/2015 numac 2015031599 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beheersovereenkomst 2015-2020 tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, Inhoudsopgave In Juridisch kader HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen Artikel 1. Definities Artikel 2. De visi(...)
^