Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 september 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2008 pub. 15/09/2015 numac 2015015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, met de Bijlagen 1 en 2, en met de Aanhangsels I, II, III, IV en V, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996. - Addendum type wet prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-indexen van de maand september 2015 is s Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : - 0,199 Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot toekenning van een aanvullende vergoeding ten voordele van sommige arbeiders die bij het einde van hun arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 20/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van parenterale voeding voor ambulante niet in het ziekenhuis opgenomen rechthebbenden type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2015 houdende hernieuwing van mandaten en benoeming van leden van het Paritair comité voor fysische geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 23 april 2015 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer André PAUWELS, geboren op 21 december 1952, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen e De heer André PAUWELS, is ertoe gerechtigd zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden met i(...) type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015202208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de aanvullende eindejaarspremie voor de zonale busbegeleiders type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015202206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de aanvullende eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 30/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015204158 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van de bepalingen inzake de overdracht van de gegevens van de aangifte van arbeidsongeval aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021046 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2012 tot vaststelling van de toegangsprijzen tot de vaste collecties en van de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036098 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036132 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van Pidpa in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32010 - "Marais de la Verne" type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32005 - "Vallées de la Dendre et de la Marcq"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 15/09/2015 numac 2015036131 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015203790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Konin Artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 januari 1991, gewijzigd bij de koninklijke(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015204198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende overgangsselectie naar niveau A reeks 3 van Franstalige sociaal inspecteurs-diensthoofden voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG15078) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015204199 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende overgangsselectie naar niveau A reeks 3 van Nederlandstalige sociaal inspecteurs-diensthoofden (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG15096) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangele(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

document

type document prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015204189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT service delivery managers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT service delivery managers (niveau A2), voor de FOD Financiën (ANG15066), werd afgesloten op 7 september 2015. Er (...) type document prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015204220 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau A) voor Leefmilieu Brussel (ANB15015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaren geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Ver(...) ? Licentie/master chemie, biologie, biowetenschappen, biochemie, milieuwetenschap, geologie; ? I(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015007208 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 936 van 10 augustus 2015: **** Worden kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, op 26 december 2014 benoemd in de **** van **** ****. **** en ****. Van Mol. Wordt kandidaat-****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015009462 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, wordt Mevr. Katrien GEVAERT, met ingang van 28 april 2015, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015009469 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juli 2015, wordt de heer Tom DEWOLF, met ingang van 1 november 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015014215 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer Damien DUPONT vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 juni Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/09/2015 numac 2015204190 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** **** (niveau ****2), voor de **** **** (****15053), werd afgesloten op 7 september 20(...) Er zijn 3 geslaagden.
^