Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 29/07/2015 numac 2015000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015003267 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke comités van het Instituut voor de nationale rekeningen, gedaan te Brussel op 15 juli 2014

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat voor de voorzitter Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, wordt het mandaat van Mevr type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015203615 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 juli 2015 : - is aan de heer Giaccio, B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, afdeling Luik; - is de benoemi Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015009369 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015203585 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 22 juli 2015 is het verzoek tot associatie van de heer Meunier, A., notaris ter standplaats Dalhem en van Mevr. Galand E., kandidaat-notaris, om de associatie "Alain Meunier- Elodie Galand", ter s Mevr. Galand, E., is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Dalhem. Het beroep tot (...)

decreet

type decreet prom. 09/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de studies medische wetenschappen en tandheelkundige wetenschappen type decreet prom. 12/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015035963 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de "Université de MONS" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031453 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 6.375.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet d.d. 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031454 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.272.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031455 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 16.541.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet dd 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit OCMW's bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en de Berg van Barmhartigheid

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015031492 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/152 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de individuele prestaties en de werkgelegenheidssteun aan personen met een handicap houdende toepassing van de artikelen 19,1° en 48 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap. - 2de lezing

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203522 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203523 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" . type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203525 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203526 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203524 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 16/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015203527 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Namur-Luxembourg"

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 3 juli 2015 wordt

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015022271 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de verpleegkundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 Bij hetzelfde besluit, wordt de heer SARENS, Stefaan, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervange(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2015, word Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN GORP, Luc, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functie Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN GORP, Luc benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 juli 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 201 Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN GORP Luc, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/07/2015 numac 2015031487 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling Vacatures voor mandaatsbetrekking bij de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling . - Oproep aan de kandidaten van Nederlandse taalrol Krachtens het besluit van de Br(...) Het gaat om de betrekking van Adjunct-directeur-generaal (rang A4+) en directeur-diensthoofd (A4) v(...)
^