Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015000380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Raad van burgemeesters Beschrijving van de in te vullen mandaten. De Raad van burgemeesters werd ingesteld bij wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde poli Het betreft aldus het representatief orgaan van de lokale overheden van de 193 politiezones van het(...) type wet prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015009351 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 is machtiging verleend aan Mevr. Van **** ****, ****, (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van 7 leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. 07/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 17/07/2015 numac 2015000373 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 17/07/2015 numac 2015000376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 11 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015015097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende adellijke gunsten verleend: - vergunning van de persoonlijke titel van g - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan jonkvrouw Fabienne Claire gezegd Amélie NOTH(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015015098 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Op voordracht van de Vice-Eerste-Minister en Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015 de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2 - Grootofficier in de Leopoldsorde: Prins Emmanuel de MERODE; - Commandeur in de Leopoldsorde: d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 werd de heer Dirk ACHTEN, aangeduid als houder van de managementfunctie "Voorzitter van het Directiecomité" in de Federale Overheidsdienst Buitenl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Cooperative Programme for Plant Genetic Resources - Bioversity International type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de european Association for Animal Production type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor het Pesticiden programma type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2004 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de juwelen, edelsmeedwerk, uurwerken en aanverwante beroepen type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 17/07/2015 numac 2015203129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37vicies/1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203442 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 2015, is, in artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 mei 2015, houdende de benoeming van de heer Speybrouck, B., tot substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, een art « Art. 1/1. Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsaudit(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 04/05/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035907 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de in aanmerking komende ecologie-investeringen van diepe aardwarmte-installaties type ministerieel besluit prom. 10/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035949 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende delegatie van de beslissingsbevoegdheid inzake de prijzen voor dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, groepen van assistentiewoningen, woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen type ministerieel besluit prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203393 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning en verlenging van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203228 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5876 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Vrederechter van het kanton Florennes-Walc Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203230 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5881 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, § 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203233 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5886 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 192 en 203 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in de versie ervan die van toepassing is op de aanslagjar Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203235 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 6141 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 5°, b), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling L Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203363 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2015 van 28 mei 2015 Rolnummers 5908 en 5943 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 19, §§ 1 en 5, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 19/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035897 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Codex Hoger Onderwijs met betrekking tot het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs type decreet prom. 19/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035904 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van sectorale decreten naar aanleiding van de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type decreet prom. 29/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203373 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 18 december 2006 inzake het hergebruik van overheidsdocumenten type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203376 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en 27 juni 2014 type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203374 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 type decreet prom. 22/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203375 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014

beschikking

type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie type beschikking prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031451 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2015 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vernieuwing van 23 erkenningen van Centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 95 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het jaar 2015-2016, van een afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 juni 1999 betreffende de vervanging van sommige personeelsleden voor de ononderbroken diensten in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap en sommige instellingen van openbaar nut die onder de Franse Gemeenschap ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de « Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (Academie Onderzoek en Hoger Onderwijs » wordt toegelaten om deel te nemen aan de pensioenregeling ingevoerd bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het aanhangsel nr. 4 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2013-2018

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031442 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen Graystraat 171-171a, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor het goed gelegen Kerckxstraat 67, te Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van een onteigening wegens openbaar nut Pasteurstraat 42

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het huishoudelijk reglement van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2015-2016 type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035880 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 betreffende de samenstelling en de werking van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie en van het Interministerieel Comité voor de Distributie type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van nieuwe programmaties voor het schooljaar 2015-2016 in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 26/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015035893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huisartsenkringen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten Bij besluit van de Directeur-generaal van 7 juli 2015, dat u Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Bij besluit van de Directeur-ge(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 ter uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015018243 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW LIMBURGSE MILIEUKOEPEL, Guy COOLENS, Martine BOES-C Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2015. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015018244 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW FOYER DE LORK, de VZW WOONZORGZONE DE KOUTER, de VZW VULPIA VLAANDEREN en de VZW VILLA TER M(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015018248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De NV IMOBE, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter FLAMEY, Gregory VERHELST en Astrid LIPPENS, advoca(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015018247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW AURELIA, die woonplaats kiest bij Mr. Stefaan CALLENS, advocaat, met kantoor te 10 Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2015. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203362 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 mei 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juni 2015, hebben Carlo de Pascale e Die zaak is ingeschreven onder nummer 6213 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203441 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 juni 2015, heeft Alain Martin bero Die zaak is ingeschreven onder nummer 6231 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0425.439.228 KEY JOB intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 24/06/2(...) type lijst prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015203445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectverantwoordelijken Gebouwen (m/v) (niveau A1), voor de Regie der Gebouwen (ANG14303) Na de selectie wordt een lijst met maximum twintig geslaagden aang(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 05/07/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015011298 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij aan de NV Rentel de toestemming wordt verleend om niet aan te sluiten op een installatie noodzakelijk voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden, bedoeld in artikel 13/1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. - ERRATUM type erratum prom. 13/05/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 12/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 12/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015022262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. 11/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203297 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 11/06/2015 pub. 17/07/2015 numac 2015203372 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Mediaraad

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015202232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2015, is de heer MILIS Gonzague benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Nijvel ter vervanging van de heer MALMENDIER Léon wi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015202933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, is de heer CATRY Christophe benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer VANDAELE Herman wiens mandaat

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/2015 numac 2015202934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging van Christophe CATRY De De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^