Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015009353 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 08/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2007 pub. 16/07/2015 numac 2015000362 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit ter organisatie van fokprogramma's ter verkrijging van resistentie tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij schapenrassen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 19 juni 2015 wordt de aanwijzing van de heer Alain RUMMENS tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LA MAZERINE, met ingang van 2 type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 juni 2015 wordt de aanwijzing van de heer Marcel GUISSARD tot korpschef van de lokale politie van de politiezone FAMENNE-ARDENNE, met ingang type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015009356 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de benoemingscommissies voor de gerechtsdeurwaarders type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot vaststelling van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aankondiging betreffende de goedkeuringsvoorwaarden van een biobrandstof van categorie B vermeld in het koninklijk besluit van 16 juli 2014 betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categ De huidige aankondiging omvat een beschrijving van de fysische en scheikundige eigenschappen van de(...) type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1998 betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015012137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het tijdskrediet/landingsbanen type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018241 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018240 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van het V.Z.W. Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015027104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de volgende personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijke Kruis 1e klasse M. Carlo ALBORGHETTI-DENIS, directeur; M. Paul DEPAUW, directeur; M. Fernand DUBOIS, directeu(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/1951 pub. 16/07/2015 numac 2015000361 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit betreffende de ontsmetting van lokalen, plaatsen en voorwerpen besmet door zieke dieren. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 29/05/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015009354 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 9 juli 2015 : - is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, van mevr. Braeckman, L., assistent bij de griffie van deze rechtbank, m - is aan de heer De Vriese, B., hoofdgriffier van de griffie van het vredegerecht Gent II, opdracht(...) type ministerieel besluit prom. 10/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015009357 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van " Eurofins Forensics Belgium " als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015015096 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Detachering bij Koninklijk Paleis Bij ministerieel besluit van 30 juni 2015 wordt op datum van 21 juli 2015 `s avonds een einde gesteld aan de functies van Raad verricht door de heer Hubert ROISIN bij de Koning Filip van Bij ministerieel besluit van 30 juni 2015 wordt de heer Vincent VIAENE met ingang van 1 septemb(...) type ministerieel besluit prom. 14/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015018185 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende erkenning van deskundigen in toepassing van het koninklijk besluit van 13 april 1977 tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht type ministerieel besluit prom. 23/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015203264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvragen tot toekenning of tot aanpassing van de basisbetalingsrechten via het gebruik van de regionale reserve ten gunste van de landbouwers

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015202777 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 80/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5964 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1, 5° en 8°, 4, eerste lid, eerste zin, en derde lid, eerste zin, en 5, eerste zin, van het Consulair Wetboek Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015202775 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5915 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 42 tot 46 van de programmawet van 26 december 2013 (wijziging van de artikelen 6ter, § 1, eerste lid, 12bis, 12(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015202776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2015 van 28 mei 2015 Rolnummers : 5918 en 5921 In zake : de beroepen tot vernietiging : - van de artikelen 2, 43 en 44, 1° en 2°, van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissemen - van de artikelen 44, 45, 115 en 158 van dezelfde wet en van artikel 8 van de wet van 21 maart 201(...) type arrest prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015202778 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 5969 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 3 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in h Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015203226 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2015 van 28 mei 2015 Rolnummer : 6171 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 73 en 74 van het Vlaamse decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 en van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type decreet prom. 26/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035911 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, ondertekend in Brussel op 4 februari 2011 type decreet prom. 26/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035912 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, ondertekend te 's-Gravenhage op 20 februari 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035910 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035914 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs m.b.t. de definitie van anderstalige nieuwkomers en m.b.t. het omzetten van lestijden in uren kinderverzorging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015203258 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 95 van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2013 tot organisatie van een overgangsregeling voor de investeringssteun in de landbouwsector en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 02/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015203244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing, voor het Waalse Gewest, van de leden van het coördinatieorgaan in het kader van het samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van Verordening nr. 347/2013

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015203407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0465.521.212 BERGROODT Ond. Nr. 0821.275.838 PHENIX CLUB Ond. Nr. 0896.487.26(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015009339 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten : 1. VANDERSTRAETEN Luc(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015203359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015203319 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - Zwijndrecht : 1 ; - Hasselt (grondgebied van het eerste kanton) : 1 (in associatie); - Anderlecht (grondgebied van het eerste kanton) : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het (...) - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gep(...)

document

type document prom. 11/06/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035903 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 16/07/2015 numac 2015203284 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erke Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juli 2015, dat in werking treedt de dag waarop het in h(...)
^