Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003248 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 2 juni 2015 van de Nationale Bank van België betreffende de liquiditeit van kredietinstellingen type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24, 41 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 05/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015003249 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 19 mei 2015 betreffende de interne controle en de interne auditfunctie type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015007158 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 781 van 19 mei 2015, wordt kapitein-commandant A. Rummens op pensioen gesteld op 1 juni 2015 in toepassing van de samengeordende wetten op de mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015007160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 784 van 25 mei 2015, wordt kolonel vlieger buiten dienst ****. ****, op 1 april 2015 toegelaten de titel van Ere-Ordonnansofficier van de Koning te dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015007159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 780 van 19 mei 2015, wordt kapitein-commandant M. Peeters op pensioen gesteld op 1 juni 2015 in toepassing van de samengeordende wetten op de mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015007163 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 787 van 2 juni 2015 : Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. Van Hout, op 1 maart 2015 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. Word type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015007164 bron ministerie van landsverdediging **** **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 788 van 2 juni 2015, wordt ****-commandant van het vliegwezen ***** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van Voor verdere bevordering neemt hij **** als kapitein-commandant van het vliegwezen op (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015009341 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Deerlijk. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, wordt de plaats van kerkbedi Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 april 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015009342 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Oostende. - Omvorming van plaats van kerkbedienaar in plaats van onderpastoor en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 29 j Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 april 2015. type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015009346 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. 29/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen Erratum type koninklijk besluit prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 16/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015014190 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgacom type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203260 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Jungers, J.-P., , op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaat(...) Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 13(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 wordt aan de heer Jeroen COOSEMANS, attaché klasse A1, met ingang van 1 april 2015, op eigen verzoek, ontslag verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 wordt de heer Johannes WITTERS, met ingang van 1 mei 2016, ontslag verleend uit zijn ambt van attaché klasse A2. type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 10/07/2015 numac 2015203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 35/1 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde transportactiviteiten - Vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203369 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 8 juli 2015: - is de benoeming van mevr. Bayard P., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van b - zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 april 2014 waarbij het aantal vacante plaatse(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015007162 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 30/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 december 2010 betreffende de afbakening van sectoren in exploratiezone 4 voor de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat type ministerieel besluit prom. 06/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015021034 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 24/06/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203145 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203154 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 05 en 06 van organisatieafdelingen 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203157 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 26/05/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015203155 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 05 van organisatieafdelingen 33 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015009349 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 29 juni 2015, werd de heer de Clippel, B., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, vanaf 1 juli 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraa

beschikking

type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031426 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de bevoegdheden op het vlak van toegang tot het beroep type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031424 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste maatregelen ter uitvoering en toepassing van de Zesde Staatshervorming met betrekking tot de advies- en bemiddelingsorganen inzake het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031425 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot **** en vereenvoudiging van de regels inzake **** in geval van weigering of intrekking van een **** voor buitenlandse zelfstandigen en in geval van sancties type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031429 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkomen en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt te Istanboel op 11 mei 2011 type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031430 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008 type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot opheffing van bepaalde verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en over de financiële bijdragen aan deze organisatie type beschikking prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031431 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 december 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031433 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015031437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203161 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 april 2015 is Mevr. Denise Desenepart, eerste attaché, pensioengerechtigd op 1 augustus 2015. Bij besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015, dat in werking treedt op 1 juni 2015, Bij besluit van de Waalse Regering van 7 mei 2015, dat in werking treedt op 1 juni 2015, wordt (...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/07/2015 pub. 10/07/2015 numac 2015022253 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële omzendbrief betreffende de termijn voor de aangifte van de historische gegevens in het kader van de realisatie van een elektronische loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203241 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0404.149.609 APOTHEEK DE KEMPEN intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande van(...) type lijst prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0400.102.828 ROGELEC Ond. Nr. 0452.162.827 TEGELS SCARFIA - CARRELAGES SCARFIA

erratum

type erratum prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015009350 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2015, tweede uitgave, bl. 44983, akte nr. 2015/203072, Franse tekst, moet gelezen worden : « Par arrêtés royaux du 29 juin 2015, sont nommés candidat-notaire : Pour le rôle linguis - M. Pardon, D. - Mme Op de Beeck, M. licenciés en droit, licenciés en notariat ou titulaires(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices juillet 2015 Moyen(...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203285 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Huishoudelijk reglement van de directieraad van de Dienst voor de bijzondere sociale zekerheidsstelsels Artikel. 1. De directieraad wordt voorgezeten door de titularis van de managementfunctie van administrateur-generaal of, bij diens afwezighei In geval van verhindering van de administrateur-generaal of de adjunct-administrateur-generaal word(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015009348 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevestigingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015, wordt Mevr. INGELS, Ann-Sofie, geboren te Gent op 29 september 1985, met ingang van 29 mei 2015, bevestigd en benoemd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen Hernieuwing van mandaten benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, worden hernieuwd voor een termi - Mevr. BETTENS, Anneleen, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordigster van een repr(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015024161 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2015 wordt de heer Depoortere Marc geboren op 27 januari 1965, met ingang van 1 april 2015 tot Rijksambtenaar benoemd in de klasse A4 op het Franstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Volksg type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2015 numac 2015203294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2015 wordt de heer Paul DOHET met ingang van 1 april 2015 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2014.
^