Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 juni 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015003251 bron banque centrale europeenne Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77,1° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht o(...) type wet prom. 28/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009302 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure voor indiensthouding van sommige personeelsleden van de Rechterlijke Orde na 65 jaar type koninklijk besluit prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 02/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot het toekennen van een zitpenning aan de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH en de terugbetaling van hun reis- en verblijfskosten aan de waarnemers, die uitgenodigd worden door dit comité type koninklijk besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202878 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de uitvaardiging van het dwangbevel houdende de invordering van de administratieve geldboetes door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector type ministerieel besluit prom. 16/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009300 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken type ministerieel besluit prom. 08/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogeschool type ministerieel besluit prom. 15/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015035771 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 21/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2014 houdende delegatie van bevoegdheden

decreet

type decreet prom. 11/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevestiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 12/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015035784 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type decreet prom. 18/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202779 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot invoering van de mogelijkheid om theoretische rijlessen te volgen op school type decreet prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202988 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het fiscaal decreet van 22 maart 2007 tot bevordering van afvalpreventie en valorisatie in het Waalse Gewest en tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen type decreet prom. 19/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202987 bron waalse overheidsdienst Decreet met het oog op de wijziging van artikel 68 van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling, gewijzigd bij het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 en bij het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de datum van inwerkingtreding van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015035820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeelsleden tussen het Departement Financiën en Begroting en de Agentschappen Vlaamse Belastingdienst en Facilitair Bedrijf type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015035819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van projectsubsidies van maximaal 301.000 euro voor de uitvoering van pilootprojecten in het schooljaar 2015-2016 ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

overeenkomst

type overeenkomst prom. 22/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015022242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015202970 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 mei 2015 in zake A.-S. G. tegen de nv « Axa Belgium », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 mei 2015, heeft de Rechtbank v « Schendt artikel 19bis-11 § 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansp(...) type bericht prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015202975 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 mei 2015 in zake Michel Michiels tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juni 2015, heeft de Rechtba « Schendt artikel 57 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, gelezen in samenhang met artike(...) type bericht prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015202974 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 april 2015 in zake het openbaar ministerie tegen A.V. en de bvba « VDA & Co », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 m « Schenden de artikelen 1, 2 en 41 van de arbeidsongevallenwet het door de gecoördineerde Grondwet (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015202830 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 8 juni 2015 100 GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal secretariaat voor werkgevers V.Z.W. Fonsnylaan 40, 1060 Brussel, tel. 02/507.15.11, fax 02/511.3 Bijkantoren: 101 Kardinaal Mercierlaan 65, 3001 Leuven, tel. 016/20.23.20, fax 016/22.22.14 (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015011253 bron europese centrale bank Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen type vergunning prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015011254 bron europese centrale bank Toestemming voor de fusie van kredietinstellingen of van dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015009289 bron federale overheidsdienst justitie Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest met het oog op de ontwikkeling van een coherent gevangenisbeleid rekening houdend met de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten en de federale autor De minister van Justitie heeft op 23 mei 2014 bijgevoegd samenwerkingsakkoord goedgekeurd. V(...)

document

type document prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015040306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juni 2015 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juni 2015, 101.01 punten bedraagt, tegenover 10 De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de we van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 201(...) type document prom. 28/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202972 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming type document prom. 28/05/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015202973 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015031399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Haven van ****. - Werving van een juridische attaché in de **** **** via **** mobiliteit. - **** **** **** beraadslaging van 22 mei 2015 heeft de Raad van Bestuur van de Haven van **** beslist om, ****

document

type document prom. -- pub. 30/06/2015 numac 2015009307 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden Protestantse Eredienst - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 5620 Morville Bij koninklijk besluit van 19 juni 2015, wordt een wedde ten last Dit besluit treedt uitwerking met ingang van 19 januari 2015.
^