Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 19 mei 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015011200 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type koninklijk besluit prom. 24/03/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202382 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, is de heer Bastjaens C., plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wezet, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202381 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 is aan de heer De Brouwer, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde. Het is hem vergund de tit Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015 is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, de benoemin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202383 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, is aan de heer Bruniau G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen. Het is hem v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015202384 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202385 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, dat heden in werking treedt, is aan de heer Swolfs, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Houthalen-Helchteren. Het beroep tot nietigverklaring van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van uitzonderlijke productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

arrest

type arrest prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015201682 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2015 van 19 maart 2015 Rolnummers : 5879 en 5880 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 31 juli 2013 tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202362 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2015 van 30 april 2015 Rolnummers : 5773 en 5802 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 79, eerste lid, van de programmawet van 28 juni 2013 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202366 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2015 van 30 april 2015 Rolnummer : 5872 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 4, 5, 6, 9 en 10 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, ingesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202363 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2015 van 30 april 2015 Rolnummer : 5831 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Vlaamse Gewest van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbew Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202364 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2015 van 30 april 2015 Rolnummer : 5845 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 11 van de wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raa Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015202231 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging van artikel 8, lid 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, de wijziging van artikel 20, lid 1, van het Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen en de wijziging van artikel 17, lid 7, en van artikel 18, lid 5, van het Verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing type decreet prom. 20/04/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015202230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 juli 2010

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202386 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 31 maart 2015 heeft de heer Jaques, J., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 30 april 2015 werd Mevr. Lejeune, M., emeritus ad(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015018167 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State B. THEUNISSEN BEHEER B.V., besloten vennootschap naar Nede Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2015. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015018166 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA VANDERSCHRICK-KWEKERIJ-VERPAKKING en Jozef VANDERS Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015. Rechtzetting van de(...) type bericht prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015018168 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Josette Ghislaine MORIZIO, Arnold REINHARD en Thibaut REIN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2015. Rechtzetting van de(...)

document

type document prom. 26/02/2015 pub. 19/05/2015 numac 2015201605 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202442 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2), voor de **** voor werkloosheidsuitkeringen (****15030), werd afgesloten ****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 19/05/2015 numac 2015202360 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 5 februari 2015 wordt de heer William Peeters, eerste attaché, vanaf 1 mei 2015 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 23 februari 2015 wordt de heer Etienne Rosea Bij besluiten van de secretaris-generaal van 26 februari 2015, worden mevr. Sylviane Mathieu en(...)
^