Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/03/2014 pub. 11/05/2015 numac 2015000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XVIII "Maatregelen voor crisis beheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015009229 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** , om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 20 april 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 27 maart 2015, wordt de heer Leon CUSTERS, hoofdcommissaris van politie in de politiezone REGIO TURNHOUT, op rust gesteld met ingang van 1 december 2014. Hij wordt gere type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015000238 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 27 maart 2015 wordt de heer Marc VERVOORT op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpschef van de lo Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015003190 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt de heer Luc Mabille, met ingang van 1 augustus 2014, aangesteld tot houder van een managementfunctie -1 bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in de funct Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015007103 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 738 van 30 maart 2015 : Wordt luitenant-generaal ****. Clément, op 31 maart 2015 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal **** resources. **** **** **** adviseur-generaal ****. ****, op 31 maart 2015 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015007112 bron ministerie van landsverdediging **** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 727 van 18 maart 2015 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2015 in toepassing van de samengeordende wetten **** **** **** ****. ****, ****. ****'hoest **** **** ****. ****, ****. ****(...) type koninklijk besluit prom. 23/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de deontologische code van de auto-experts van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015011197 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 16 december 2014, is aan Mevr. Josiane DE WINTER, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoe Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. 10/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015012070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de functieclassificatie in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 april 2015 wordt Mevr. Colette TAQUET geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Litouwen, met standplaats te Warschau. type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201789 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201815 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen de toelating wordt verleend om sommige werknemers op zondag en 's nachts tewerk te stellen type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren gelegen op het grondgebied van Seraing, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de Inspectiediensten Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt, met ingang van 1 mei 2015, het manda

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015011194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de stad Brussel als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 21/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015018149 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 3 april 2015 wordt aan de heer Michel GEREBTZOFF een verlof voor opdracht van algemeen belang toegekend voor een periode van twee jaar vanaf 16 juni 2015 teneinde hem toe Bij ministerieel besluit van 15 april 2015 wordt aan de heer Walter STEVENS een dienstvrijstell(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015018151 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 april 2015 wordt de heer Vervaet Wim, Attaché , met ingang van 1 januari 2015, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A3, in het Nederlandstalig taalkader, in de betrekking van Adviseur (...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 20 april 2015 wordt mevrouw Goossens Sarah, Attaché , met ingang van 1 januari 2015, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlandstalig taalkader, in de betrekking van Attach(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Taal XX - grondige kennis" gerangschikt op het gebied van de talen, letteren en vertaalkunde van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE9 - gevorderde kennis" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - UE8 - gevorderde kennis" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Alfabetisering - niveau 1A" gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Alfabetisering - niveau 1B" gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 14/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Alfabetisering - niveau 2" gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de onderwijseenheid "Taal XX - gesprekatelier" gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 09/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015035557 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015201931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het bouwbedrijf vallen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202216 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 7 april 2015 wordt het bedrijf "Assist & Moi" vanaf 7 april 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance . Bij ministeriee(...) Bij ministerieel besluit van 7 april 2015 wordt de erkenning van de opleidingscycli die door he(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202294 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 30 april 2015, dat in werking treedt op 1 mei 2015, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Claude Delbeuck, secretaris-generaal. Hij wordt ertoe gemachtigd zijn rechten op pensioen te l Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015, word(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029199 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029209 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van een waarnemend commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de Hogescholen en de Hogere kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de administrateur-generaal van "Wallonie-Bruxelles International" bij mandaat wordt benoemd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een bijzonder commissaris bij de openbare vastgoedmaatschappij « Coopérative Brabançonne du Logement , C.V.B.A.

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015202241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 968 en 1015 van het Waals reglementair wetboek van sociale actie en gezondheid type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015202242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid om de leefbaarheid van het aanbod van diensten van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" te waarborgen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015202244 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2010 tot aanwijzing van de leden van de Commissie Cheques ingesteld bij het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202291 bron waalse overheidsdienst « Centre régional d'aide aux communes » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015, wordt Mevr. Isabelle Nemery aangewezen als (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202290 bron waalse overheidsdienst « Agence wallonne à l'Exportation. - Wallonie-Bruxelles International » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015,(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015, word(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202293 bron waalse overheidsdienst « Institut scientifique de Service public » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015, wordt mevr. Bénédicte Heindrichs aangewezen als mandataris (...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202295 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité" . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 30 april 2015(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202292 bron waalse overheidsdienst « Société wallonne du Logement » . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 11 mei 2015, wordt de heer Alain Rosenoer aangewezen als mandataris van rang A2, als di(...) type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202296 bron waalse overheidsdienst "Commissariat général au Tourisme" . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 30 april 2015 dat in werking treedt op 30 juni 2015, bij de eerste toepassing van het besluit van de Waalse R(...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/02/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015022163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015003192 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst voor beleidsexpertise en -ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht aangaande de belastingaftrek voor risicokapitaal. - Tarieven voor het aanslagjaar 2016 Het in artikel 205quater, § 2, eerste lid, van het Wetboek van de In overeenkomst artikel 205quater, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, mag het tarief dat (...) type bericht prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202197 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 maart 2015 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 maart 2015, is beroep tot vern 2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 april 2015 ter post aangetekende brie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015018162 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 april 2015 en 30 april 2015 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Etablissement Localité Type de matériel co(...)

erratum

type erratum prom. 05/05/2015 pub. 11/05/2015 numac 2015000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015015056 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 23 april 2015 heeft Mevr. **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vla type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 april 2015 heeft de **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** en ****.

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015015057 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 28 april 2015 hebben H.E. de heer Yousef R. Bat(...) H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

document

type document prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202301 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch controleurs werven De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch controleurs werven (niveau B) voor Brussel Mobiliteit (ANB15004) werd afgesloten op 5 mei 2015. Er zijn ge(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015007110 bron ministerie van landsverdediging **** Onderwijzend militair personeel. - Ontslag. - **** Bij koninklijk besluit ****. 717 van 8 maart 2015 : Wordt luitenant-kolonel ****. **** op 30 juni 2015 ontslagen uit het ambt van militair docent van het militair **** **** luitenant-kolonel ****. **** op 1 juli 2015 benoemd in het ambt van militair hoogleraar in he(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015007111 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 725 van 18 maart 2015 : Worden op 26 maart 2015 benoemd in hun **** : In de graad van kapitein, de luitenants ****. **** en ****. ****. In type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 23 april 2015 werden met ingang van 8 april 2015 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Pierre RION, Thorembais-les-Beguines. Ridder De he Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Kroonorde Officier De heren : Thierry DE ME(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 28 april 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2014 wordt de heer Jacques De Toeuf benoemd tot voorzitter van het Beheerscomité van h

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015202302 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van verantwoordelijken begroting en financiën De vergelijkende selectie van verantwoordelijken begroting en financiën voor het Instituut voor Veteranen Nationaal Instituut voor ****(...) Er zijn 4 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 11/05/2015 numac 2015031269 bron brussels instituut voor milieubeheer Benoemingen Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 9 februari wordt de heer Mimoun AL BADAOUI, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct in het Frans taalkader van het Brussels Instit Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 30 maar(...)
^